Talentutvikling og toppidrett: Årsplan vedtatt av forbundsstyret

Publisert 24.03.2022
Redigert 12.04.2022

NKF er et fleridrettsforbund med mange idretter og konkurransegrener. Det er derfor viktig med en åpen og inkluderende toppidrett, hvor alle skal kunne få tilgang til kompetanse og utvikling og få muligheten til å kunne representere Norge ved offisielle konkurranser. På forrige forbundsstyremøte ble blant annet årsplan for toppidretten vedtatt.

Toppidrettsplanen for 2022, som inngår i utviklingsplanen for toppidrett, kan leses i sin helhet her.

Planen var i fjor ute på høring, og høringssvarene er hensyntatt i den ferdigstilte planen.

Kompetanse og kunnskap

Alle – uavhengig av idrett/konkurransegren – skal få tilgang til kompetanse og kunnskap. Toppidrettsressurser fordeles allikevel etter hvordan idrettene er prioritert internasjonalt hos IOC/GAISF og hvordan særidretten arbeider med å fremme og utvikle idretten regionalt og nasjonalt. Du kan lese mer om det internasjonale idrettshierarkiet HER.

Alle utøvere med ambisjoner og vilje til å prioritere idretten, kan få tilgang til utvikling såfremt de oppfyller kravene og at dette er noe som klubben og de foresatte støtter oppunder hele veien. Alle utøvere med ambisjoner skal kunne bli vurdert ved uttak til offisielle konkurranser hvis de oppfyller kravene, men det er landslagstreneren som tar ut laget.

Vi oppfordrer alle med interesse for toppidrettssatsningen til Norges Kampsportforbund til å gjøre seg kjent med forbundets planverk for toppidrett. Utdrag av flere viktige elementer i planverket finner du nedenfor.

Definisjoner

I forbindelse med talentutvikling og toppidrett er det viktig at man er tydelig på hva som er breddeidrett og konkurranseaktivitet hvor man arbeider med rekruttering, med utøvere som deltar for en morsom utfordring. Når det gjelder talentutvikling og toppidrett snakker vi om langsiktig utvikling over flere år, i tråd med en etablert utviklingstrapp.

Med talent mener vi utøvere som besitter både de nødvendige fysiske og mentale forutsetningene til å levere nødvendig kvantitet og kvalitet i treningsarbeidet over mange år. Utøvere må også inneha de nødvendige ambisjoner og vilje til å prioritere det som skal til for å skape kontinuerlig idrettslig utvikling mot et høyt internasjonalt nivå.

Når det gjelder definisjon på «morgendagens toppidrettsutøvere» mener vi de som på varierende alders- og prestasjonsnivåer driver omfattende kvalitetsutvikling, gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå.

I begrepet toppidrett forklarer idrettsforbundet det som «trenings og forberedelsesarbeid på linje med de beste i verden, avhengig av den enkeltes idretts egenart og utbredelse. Arbeidet fører til jevnlige prestasjoner på internasjonalt toppnivå. Idretten er for disse utøverne en hovedbeskjeftigelse».

Hvis målet er å vinne medaljer i VM og OL i karate og taekwondo som er store internasjonale idretter med et høyt internasjonalt nivå må man være i en landslagsmodell hvor de beste trener sammen hver dag, og som får tett daglig oppfølging av en landslagstrener med kompetanse på høyeste nivå, samt fagavdelingene til Olympiatoppen.

Grunnlag for talentutvikling og toppidrett

Siden vi ikke vet i hvilken klubb det neste talentet begynner, er vi helt avhengige av at vedkommende er i en idrett hvor det er et godt konkurransemiljø regionalt og nasjonalt. I tillegg er det viktig at vedkommende trener i en utviklingsorientert klubb hvor de har trenere med kompetanse innen talentutvikling, etablert godt styresett, samt virksomhetsplan og sportslig plan.

Treneren har en sentral posisjon i unge utøveres idrettslige utvikling. For utøvere er trenere viktige både som kunnskapsformidlere, verdiformidlere og rollemodeller. Det er viktig at treneren har kompetanse innen talentutvikling, for det er i klubben utøverne skal utvikle seg i mange år. Ca 80 prosent av utviklingen foregår i klubben.

En viktig faktor i utviklingen er at det er utøveren selv som må ta ansvar for sin egenutvikling. Veien til en mulig toppidrettskarriere må være utøverens eget prosjekt.

Ifølge mandatet for seksjoner/særidretten skal særidretten fremme idretten i Norge og utvikle konkurransemiljøet regionalt og nasjonalt. I dette ligger det at idretten må ta et spesielt ansvar for at det blir utdannet trenere, dommere, stevnepersonell, samt jobbe for å skape flere utviklingsorienterte klubber.

Når det gjelder talentutvikling er det viktig at de foresatte og klubben samarbeider om utviklingen. De foresatte må støtte satsningen og legge til rette slik at man kan kombinere utdanning og toppidrett.

Klubben må kunne legge til rette for utøveren får trent den mengde og de riktige aspektene (fysisk og idrettsspesifikk). Når talentet kommer på et høyere nivå er det nødvendig at utøver, foresatte, klubb og forbundet inngår en forpliktende utviklingsplan. Klubbtrener må samarbeide med landslagstreneren om utviklingsområder. Klubben følger videre opp utøveren på samlinger og konkurranser, samt med finansiell støtte der det er mulig.

Veien til toppidrett

Alle som har ambisjoner om å bli toppidrettsutøvere og som har vilje til å prioritere dette må først få utvikling i egen klubb gjennom sin klubbtrener. Etter hvert kan talentene vise seg frem ved å delta på åpne internasjonale konkurranser og utviklingssamlinger. Hvis man oppfyller kravene i utviklingstrappen, og er villig til å prioritere det som er nødvendig, har man muligheter til å komme under kontrollert utvikling. En forutsetning er at klubben og de foresatte støtter satsningen. Hvis dette er på plass, kan man inngå en forpliktende utviklingsplan.

Sportsavdelingen ønsker ikke å starte med utvikling av talenter for tidlig, men vil vente til utøverne nærmer seg slutten av ungdomsskolen. På dette tidspunktet er utøverne selv bedre rustet til å avgjøre om de vil satse på en toppidrettskarriere, samt hvorvidt klubben og de foresatte vil støtte satsningen. Sportsavdelingen har laget en egen fysisk utviklingstrapp for unge utøvere. Les mer, og last ned den fysiske utviklingstrappen her.

Når det nærmer seg tid for videregående bør man velge en skole med idrettslinje slik at man kan kombinere utdanning med toppidrett. Forbundet har avtale med Wang Toppidrett som har en egen linje for kampsport, men det finnes også en rekke offentlige skoler med idrettslinjer hvor man kan undersøke muligheter for å få et skreddersydd opplegg.

Når man nærmer seg slutten av videregående skole, må utøveren ta en avgjørelse om han/hun vil satse på toppidrett eller utdanning og/eller arbeid. Olympiatoppen har flere samarbeidsavtaler som man kan benytte seg av hvis man ønsker å kombinere høgskole/universitet med toppidrett eller arbeid.

Uttak og coaching

Når det gjelder uttak til offisielle konkurranser ønsker forbundet alle med ambisjoner skal kunne bli vurdert ved uttak til offisielle konkurranser. I god tid før alle offisielle konkurranser vil forbundet sende ut utakkskravene. Alle som oppfyller kravene, vil bli vurdert av landslagstreneren når laget skal bli tatt ut.

Det å ha klubbtrener som coach til offisielle konkurranser forutsetter at vedkommende innehar de nødvendige lisenser. Hvis det ikke er tilstrekkelig med lisenser vil landslagstreneren avgjørelse hvem vil få coach-lisens.

Alle utøvere og støtteapparat som skal representere Norge må godkjenne og undertegne forbundets spilleregler og ha gjennomført «Ren Utøver». Vi anbefaler også at alle tar E-læringskurset til Sunn Idrett.