Nytt mandat for toppidrettskomité – vi søker kandidater!

Publisert 27.06.2024

Under årets forbundsting ble det vedtatt en endring i mandatet for toppidrettskomitéen i organisasjonsnormene, etter innspill i Kampsport 2.0-prosessen. I den forbindelse søker vi nå kandidater til toppidrettskomitéen, som skal ivareta seksjonenes/grenenes interesse i forvaltningen av toppidretten i NKF.

Seksjoner/grenkomitéer får i år forlenget frist til 30. september for å fremme sine nominasjoner som oversendes generalsekretæren. Forbundsstyret oppnevner da den nye toppidrettskomitéen på førstkommende forbundsstyremøte etter september.

Nytt mandat for toppidrettskomitéen

Toppidrettskomiteen ledes av generalsekretæren* og skal i tillegg bestå av fire -4- til seks -6- personer fra toppidrettens politiske og/eller faglige miljø**. Toppidrettskomiteens virkeperiode følger tingperioden. Etter endt Forbundsting har seksjoner/grenkomiteer med landslag*** i NKF fire -4- uker til å nominere minst en -1- kandidat til komiteen. Nomineringer sendes til generalsekretæren. Oppnevnelse av medlemmer til komiteen foretas på førstkommende forbundsstyremøte, dog senest to -2- måneder etter Forbundstinget.
Toppidrettskomiteen avholder møter kvartalsvis, eller oftere om nødvendig. På første møte utarbeides et årshjul for møteplan med overordnete møtepunkter. Denne oversendes sportssjefen, som inviteres på relevante møter med tale- og forslagsrett.

Toppidrettskomiteens oppgaver og mandat:

Toppidrettskomiteen skal ivareta seksjonenes/grenenes interesse i forvaltningen av toppidretten i Norges Kampsportforbund.
Komiteen skal fungere som rådgivende organ og bindeledd mellom Toppidretten, seksjonsstyrene/grenkomiteene og forbundsstyret.

Toppidrettskomiteen skal:

 • Understøtte og ev. videreutvikle «landslagsmodellen»**** som den foretrukne utviklingsarenaen for utøvere med ambisjoner og potensiale til å bli Olympiske eller Paralympiske mestere.
 • Evaluere og videreutvikle forbundets talentutviklingsarbeid i samarbeid med sportssjefen og alle forbundets landslag, herunder utviklingstrapp og testmetoder.
 • Kvalitetssikre at prosessene for fastsettelse av uttakskriterier og uttak til landslag og representasjon er åpne, transparente og forutsigbare.
  a. Komiteen kan be om å få oversendt dokumentert begrunnelse for uttak til stevner/mesterskap samt opptak/avskjedigelse av langslagsutøvere.
 • Kvalitetssikre at toppidretten legger (medisinsk)faglige råd/analyser/forskning til grunn for prosesser knyttet til vektregulering, kosthold, restitusjon, dopingproblematikk mv., og diskutere og utarbeide etiske retningslinjer innen de samme områdene.
 • I samarbeid med sportssjefen avgi en årlig statusrapport til forbundsstyret hvor toppidretten evalueres sett opp mot vedtatte handlingsplaner, budsjetter og målsetninger. Komiteen kan gi råd om justeringer i gjeldende planer og budsjetter dersom den mener at det er hensiktsmessig.
  a. Sportssjefen plikter å oversende regnskapsrapport med noter til komiteen en -1- gang i kvartalet.
  b. Sportssjefen plikter å oversende toppidrettsrapporter til komiteen månedlig for gjennomgang.
  c. Sportssjefen plikter å oversende den informasjon komiteen etterspør for å kunne avgi sin rapport til forbundsstyret.
 • I den grad det er mulig ta aktiv del i forhold knyttet til landslag og landslagapparat, herunder; målsetninger, progresjon, stevneresultater, mv.
  a. Komiteen skal via sportssjefen en -1- gang hvert halve år få oversendt nøkkeltallsrapporter fra landslagstrenerne.
  b. Komiteen skal sitte med – ved minimum en -1- person – i ansettelsesutvalg ved ansettelse av landslagstrener eller annen støtteapparat inn mot landslagene.
  i.Olympiatoppen skal sitte med i ansettelsesprosesser som vedrører OL-grener.
 • Holde forbundsstyret og angjeldende seksjonsstyre underrettet i viktige/prinsipielle saker.

Fullmakter

 • Toppidrettskomiteen kan ved behov opprette midlertidige arbeidsgrupper/komiteer som reflekterer toppidrettens enkeltidretter (landslag). Disse arbeidsgrupper skal av komiteen få tydelige retningslinjer for delegert ansvar og myndighet. Arbeidsgruppenes medlemmer oppnevnes i samråd med angjeldende seksjon.
  4
 • Toppidrettskomiteen har anledning, ved alminnelig flertall, til å fremme saker for forbundsstyret. Saker som skal fremmes må oversendes forbundsstyret arbeidsutvalg iht. gjeldende regler og frister.
 • Toppidrettskomiteen har ikke fullmakt til å signere kontrakter, men kan framforhandle kontrakter innen sitt område i samråd med forbundsstyret og/eller generalsekretær som vil stå som den formelle part i de avtaler og kontrakter komiteen fremforhandler.
 • Toppidrettskomiteen er et rådgivende organ og har ikke fullmakt til å omgjøre beslutninger fattet av landslagstrenerne i NKF. Ved eventuelle tvister skal komiteen først å fremst forsøke å løse det med Sportssjefen. Mislykkes dette oversender komiteen begrunnelsen sin skriftlig til Forbundsstyret med ev. vedtaksforslag.

 

* Seksjonsleder eller annen politisk/faglig valgt person kan utropes som leder i virkeperioden, dersom dette vedtas flerstemmig av komiteens medlemmer.
** Fagpersoner skal ha idrettslig relevant kompetanse innenfor idrettene toppidrettskomiteen forvalter, samt relevant real- eller formal kompetanse som kreves ift. idrettsligfaglig oppfølging. Man bør også ha kompetanse innenfor strategisk og økonomisk planlegging.
Fagpersonene bør ha real- eller formalkompetanse som følger av forpliktelser eller avtaler med Olympiatoppen eller NIF der det er nødvendig.
Seksjonsstyrene skal nominere kandidater til komiteen. Nominasjonene oversendes til generalsekretæren og skal bestå av en kort beskrivelse av kandidatene som nomineres samt en oversikt over relevant erfaring og utdanning.
Så langt det er faglig forsvarlig, skal NIFs regler for kjønnsfordeling følges ved oppnevning av medlemmer til komiteen.
*** Forelegger det tre -3- eller færre landslag i forbundet på et hvert tidspunkt, inviteres alle seksjonsstyrer/grenkomiteer – også de uten internasjonalt anerkjente særforbund – til å nominere kandidater til komiteen.
**** iht. den til enhver tid gjeldende avtale med Olympiatoppen.

 

Interessert i å være med i toppidrettskomitéen? Kontakt den respektive seksjon, eller grenkomite for din idrett.