Har din klubb behov for økonomisk støtte?

Publisert 15.05.2017

Husk i så fall at dere kan søke seksjonstilskudd. Hvis din klubb mottok tilskudd i fjor må dere også huske rapportering.

Frist for å søke tilskudd i 2017, samt rapporteringsfrist for 2016, er 1. oktober 2017.

Hva er seksjonstilskuddet?

Seksjonstilskuddet er søkbare midler for klubber tilhørende seksjoner for fleridrett, jujutsu og karate. Taekwondo WTF har per i dag ingen tilskuddsordning for klubber. Taekwon-Do ITF gir tilskudd til approberte stevner gjennom egen ordning.

Kun medlemsklubber er søkeberettiget. Utenforliggende organisasjoner kan ikke søke eller motta tilskuddsmidler fra NKF. Enkeltpersoner kan heller ikke søke eller motta tilskudd fra denne ordningen. Det er et krav at klubbene som søker har organisasjonsnummer.

Tilskudd utdeles til medlemsklubber basert på styrevedtak i de enkelte seksjonene. Komiteer/utvalg kan foreta innstillinger, men bare styret kan fatte vedtak om tilskudd.

Det er ulike prioriteringer blant de ulike idrettene innen forbundet.

Hva kan man søke på?

  • Tiltak rettet mot barn og ungdom: Tilskudd rettet mot barn og ungdom har høyere sannsynlighet for å få tilsagn om støtte, da forbundet mottar støtte direkte til dette formål fra departementet via NIF. Dette kalles post 3-tilskudd.
  • Andre tiltak: Tilskudd som ikke faller inn under post 3 må finansieres ved seksjonens frie midler og vurderes per søknadsrunde. Alle tiltakstypene beskrevet ovenfor er derfor søkbare også når de faller utenfor post 3. Ytterligere spesifikasjon av tiltakstypene finnes i søknadsskjemaet nedenfor.

Prioriteringer

Karateseksjonen har gjort prioriteringer for tingperioden 2016-2018. Tiltakene som prioriteres er etikk og verdi, konkurranse, rekruttering og kompetanseheving. Andre tiltak kan motta tilskudd, men er ikke seksjonens prioritet. Treningssamlinger er ikke å anse som kompetanseheving.

NB! Hvis klubben din har mottatt støtte for 2016 og ikke rapportert innen fristen 1. oktober 2017 vil eventuell ny søknad ikke bli vurdert.

Viktige linker:

Rapporteringsskjema

Søknadsskjema og ytterligere informasjon om ordningen