Søknad om seksjonstilskudd

Hvem kan søke?

Seksjonstilskuddet er søkbart for klubber tilhørende seksjoner for fleridrett, jujutsu og karate. Taekwondo WTF har per i dag ingen tilskuddsordning for klubber, og Taekwon-Do ITF gir tilskudd til approberte stevner gjennom egen ordning.

Kun medlemsklubber er søkeberettiget. Utenforliggende organisasjoner kan ikke søke eller motta tilskuddsmidler fra NKF. Enkeltpersoner kan heller ikke søke eller motta tilskudd fra denne ordningen. Det er et krav at klubbene som søker har organisasjonsnummer.

Tilskudd utdeles til medlemsklubber basert på styrevedtak i de enkelte seksjonene. Komiteer/utvalg kan foreta innstillinger, men bare styret kan fatte vedtak om tilskudd.

Det er ulike prioriteringer blant de ulike idrettene innen forbundet.

Hva kan man søke på?

Tiltak rettet mot barn og ungdom

Tilskudd rettet mot barn og ungdom har høyere sannsynlighet for å få tilsagn om støtte, da forbundet mottar støtte direkte til dette formål fra departementet via NIF. Dette kalles post 3-tilskudd.

Kriterier for post 3 – barne- og ungdomsaktivitet er i hovedtrekk:

 • Må komme barn og unge (opp til 19 år) til gode
 • Må skje så nær klubben som mulig, min. på regionalt plan
 • Må være aktivitetsrettet – Kan ikke være toppidrett
 • Må rapporteres med deltakerlister som inneholder navn, kjønn og alder, samt hva tiltaket er

Dommerkurs er en aktivitet som har blitt godkjent under post 3, selv om deltakerne er over barn- og ungdomsstadiet. Dette fordi dommerne bl.a. er til for barne- og ungdomsstevner regionalt/lokalt. Samlinger der for eksempel 80% av deltakerne er barn og ungdom, resten voksne, har også blitt godkjent.

Det kan søkes både forskuddsvis og etterskuddsvis. Forhåndssøknader må ha gjennomføring av tiltak før neste søknadsfrist. Søker man etter avholdt tiltak, må tiltaket være avholdt etter forrige søknadsfrist.

Seksjonene yter tilskudd til tiltak for etikk og verdi, integrering, kompetanseheving, konkurranse, rekruttering, sosiale sammenkomster, treningssamlinger og annet ved vurdering.

Finner ikke du idretten/seksjonen din i skjemaet under velger du fleridrettsseksjonen.

Vedrørende seksjonsleire

Det at seksjonstilskudd brukes til å arrangere en leir innebærer ikke at leiren automatisk kan markedsføres som seksjonsleir. For at leiren skal godkjennes som seksjonsleir må følgende krav være innfridd:

 • Leiren skal være åpen for alle.
 • Leiren skal ha flere instruktører fra ulike stilarter.
 • Leiren skal ha et stilartsuavhengig treningstilbud/gradering.
 • samarbeidspartnere/sponsorer godkjennes av Kampsportforbundet og invitasjonen skal kvalitetssikres av adm. før den utsendes.
 • Det skal også foreligge søknad i forkant til seksjonsstyrebehandling. Dette skal gjøres før årsskiftet, slik at leiren kan publiseres i terminlisten i god tid innen arrangementet finner sted, på lik linje med konkurranser.

Andre tiltak

Tilskudd som ikke faller inn under post 3 må finansieres ved seksjonens frie midler og vurderes per søknadsrunde. Alle tiltakstypene beskrevet ovenfor er derfor søkbare også når de faller utenfor post 3.

Prioriteringer

Karateseksjonen har gjort prioriteringer for tingperioden 2016-2018. Tiltakene som prioriteres er etikk og verdi, konkurranse, rekruttering og kompetanseheving. Andre tiltak kan motta tilskudd, men er ikke seksjonens prioritet. Treningssamlinger er ikke å anse som kompetanseheving.

Søknadsfrister, rapport og utbetaling

Det er en årlig søknadsrunde med tilhørende frister. Midlene utbetales etter at søknaden er innvilget og rapport må leveres via den digitale rapportløsningen.

Ved rapportering av tiltaket skal det leveres regnskap.

Søknadsfrist Svar på søknad Frist for rapportering
1. Oktober 1. November 1. Oktober påfølgende år

 

Søknadsskjema

 • Organisasjonsnummeret til klubben finner du på http://brreg.no
 • Hvor skal tiltaket gjennomføres og hvorfor er tiltaket viktig for klubben?
 • Budsjett - inntekter

 • Budsjett - utgifter

 • Forventet overskudd/underskudd