Søknad om seksjonstilskudd

Viktig informasjon vedrørende seksjonstilskudd

Seksjonstilskuddet er søkbart for klubber tilhørende seksjoner for fleridrett (aikido, capoeira, kendo, kuntao og wushu), jujutsu og karate. Forøvrig kan det innen disse, samt taekwondo-seksjonene tildeles støtte til tekniske arrangører av approberte/terminlistefestede aktiviteter. Sistnevnte form for støtte er helt uavhengig av tilskuddsordningen beskrevet her.

Kun medlemsklubber er søkeberettiget. Utenforliggende organisasjoner kan ikke søke eller motta tilskuddsmidler fra NKF. Enkeltpersoner kan heller ikke søke eller motta tilskudd fra denne ordningen. Det er et krav at klubbene som søker har organisasjonsnummer.

Det kan søkes både forskuddsvis og etterskuddsvis for inneværende og neste kalenderår.

Tilskudd utdeles til medlemsklubber basert på styrevedtak i de enkelte seksjonene. Komiteer/utvalg kan foreta innstillinger, men bare styret kan fatte vedtak om tilskudd.

Det finnes ulike prioriteringer blant de ulike seksjonene innen forbundet. På generell basis kan det gis tilskudd til tiltak med fokus på etikk og verdi, integrering, kompetanseheving, konkurranse, rekruttering, treningssamlinger.

Tiltak rettet mot barn og ungdom har høyere sannsynlighet for å få tilsagn om støtte, da forbundet mottar støtte direkte til dette formål fra departementet via NIF. Dette kalles post 3-tilskudd. Kriterier for post 3 – barne- og ungdomsaktivitet er i hovedtrekk:

 • Må komme barn og unge (opp til 19 år) til gode
 • Må skje så nær klubben som mulig, max. på regionalt plan
 • Må være aktivitetsrettet – kan ikke være tiltak med fokus på toppidrett
 • Må rapporteres med deltakerlister som inneholder navn, kjønn og alder, samt informasjon om hva tiltaket innebærer.

Dommerkurs er en aktivitet som har blitt godkjent under post 3, selv om deltakerne er over barn- og ungdomsstadiet. Dette fordi dommerne har en funksjon for barne- og ungdomsstevner regionalt/lokalt. Samlinger der for eksempel 80% av deltakerne er barn og ungdom, resten voksne, har også blitt godkjent.

Særskilt for karate-seksjonen

Karateseksjonen har gjort prioriteringer for tingperioden 2016-2018. Tiltakene som prioriteres er etikk og verdi, konkurranse, rekruttering og kompetanseheving. Andre tiltak kan motta tilskudd, men er ikke seksjonens prioritet. Treningssamlinger er ikke å anse som kompetanseheving.

Særskilt for jujutsu-seksjonen

Det at seksjonstilskudd brukes til å arrangere en treningsleir innebærer ikke at leiren automatisk kan markedsføres som seksjonsleir. For at leiren skal godkjennes som seksjonsleir må følgende krav være innfridd:

 • Det skal foreligge særskilt søknad i forkant til seksjonsstyrebehandling. Dette skal gjøres før årsskiftet, slik at leiren kan publiseres i terminlisten i god tid innen arrangementet finner sted, på lik linje med konkurranser.
 • Leiren skal være åpen for alle innen seksjonen.
 • Leiren skal ha flere instruktører fra ulike stilarter.
 • Leiren skal ha et stilartsuavhengig treningstilbud/gradering.
 • Samarbeidspartnere/sponsorer godkjennes av Kampsportforbundet og invitasjonen skal kvalitetssikres av adm. før den utsendes.

Søknadsfrister, rapport og utbetaling

Det er en årlig søknadsrunde med tilhørende frister. Midlene utbetales etter at søknaden er innvilget og rapport med regnskap må leveres via den digitale rapportløsningen.

Søknadsfrist Svar på søknad Frist for rapportering
1. Oktober 1. November 1. Oktober påfølgende år

 

Søknadsskjema

 • Organisasjonsnummeret til klubben finner du på http://brreg.no
 • Hvor skal tiltaket gjennomføres og hvorfor er tiltaket viktig for klubben?
 • Budsjett - inntekter

 • Budsjett - utgifter

 • Forventet overskudd/underskudd

Relaterte linker

Tildeling 2017