Godt styresett, åpenhet og demokrati – hva og hvorfor?

Publisert 19.05.2021
Redigert 12.01.2022

Godt styresett ble behandlet i forbundsstyret på styremøtet i april. – Styret er klar på at godt styresett, åpenhet og demokrati må være gjennomgående i alle deler av forbundets virksomhet, opplyser Kjell Sivertsen, president i Norges Kampsportforbund. Men hva innebærer egentlig godt styresett i praksis? Og hvilke ressurser og verktøy er tilgjengelig for tillitsvalgte, slik at man kan sikre godt styresett i det daglige?

På forbundsstyremøtet avholdt i april fattet forbundsstyret følgende vedtak:

«Styret er klar på at godt styresett, åpenhet og demokrati må være gjennomgående og samsvare i alle deler av forbundets virksomhet. Tillitsvalgte plikter å sette seg inn i sin organisasjons styringsstruktur, forbundets organisasjonsnormer med «code of conduct» og etiske retningslinjer m.m. samt utøve lojalitet til fattede vedtak. Adm. skal jobbe for å systematisere arbeidet med dette fra NKFs sentralledd.»

– For å hjelpe alle tillitsvalgte i jobben med å sikre godt styresett i det daglige har Norges Kampsportforbund revidert våre organisasjonsnormer, som nå også inkluderer etiske retningslinjer. Organisasjonsnormene og disse etiske retningslinjene gjelder for hele organisasjonen. I tillegg har man utarbeidet en «code of conduct» for tillitsvalgte og ansatte i Norges Kampsportforbund sentralt. Vi oppfordrer alle tillitsvalgte i organisasjonen til å gjøre seg godt kjent med organisasjonsnormene, og særlig de nye etiske retningslinjene, opplyser Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Godt styresett i praksis

Men hva innebærer egentlig godt styresett i praksis? En god start for å besvare dette spørsmålet er å gjøre seg kjent med Frivillighet Norges styreprinsipper.

– Disse prinsippene går nærmere inn på alt fra økonomiforvaltning til etisk forsvarlig inntektsskapning. Om man som klubbleder setter seg inn i, og etterfølger Frivillighet Norges styreprinsipper, vil man være langt på vei i prosessen med tanke på godt styresett, påpeker Søvik.

Godt styresett betyr blant annet å ha åpenhet, samt gode demokratiske prosesser og styringsprinsipper. I tillegg skal man sikre nødvendige kontrollmekanismer, kjønnsbalanse, og tilrettelegge for etiske refleksjoner. Arbeid mot juks og brudd på lover, regler og etiske verdier står sentralt i et godt styresett.

Må være gjennomgående

Norsk idrett er på topp når det gjelder godt styresett. NKFs medlemsklubber har dog også tilhørighet i stilartsforbund som ikke i like stor grad har tilrettelagt for godt styresett, blant annet gjennom kjønnsbalanse i styrer og utforming av vedtekter.

– Godt styresett, åpenhet og demokrati må være gjennomgående i alle deler av forbundets virksomhet. Forbundsstyret ønsker derfor særlig at stilartsorganisasjonene tar tak på dette området, gjerne med bistand fra forbundsadministrasjonen. En av stilartsorganisasjonene som har gjort nettopp dette er JKA Norway, som nylig har utarbeidet nytt forslag til vedtekter, basert på NKFs anbefalte lovnorm, med innspill fra administrasjonen. Dette arbeidet er et godt steg i riktig retning for utviklingen av godt styresett, og vi oppfordrer nå andre stilartsorganisasjoner til å følge etter, sier president Sivertsen.

Må håndteres riktig

I tillegg til bevissthet og kunnskap rundt hva godt styresett innebærer, er det viktig at alle klubber og stilartsorganisasjoner har rutiner og kompetanse når det gjelder håndteringen av brudd på lovverk og retningslinjer.

Generelle prinsipper i en varslingssak er blant annet:

  • Det skal ryddes opp i det som er kritikkverdig. Varsleren skal ha tilbakemelding innen en uke.
  • Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en ordentlig forklaring.
  • Ledelsen har også et ansvar for å ta vare på personer som har blitt utsatt for grunnløs kritikk.

Viktig i alle organisasjonsledd

Norges Kampsportforbund er opptatt av å sikre gode rutiner for oppfølging av varslingssaker i alle organisasjonsledd. Dette innebærer blant annet å ha en egen varslingsplakat, samt mulighet for å melde inn varslingssaker – også anonymt – via våre nettsider.

Totalt har Norges Kampsportforbund håndtert ni varslingssaker siden januar 2020. Sakene har omhandlet alt fra urettmessig bruk av bilder til påstander om forskjellsbehandling, og involverer tillitsvalgte i alle ledd i organisasjonen. Alle sakene har blitt behandlet i tråd med gjeldende rutiner og retningslinjer.

I vår har blant annet forbundsstyret behandlet en varslingssak vedrørende udokumenterte påstander mot ansatte i administrasjonen, fremmet av tillitsvalgte. NIFs lovverk fastslår at «organisasjonsledd kan tildele (…) alminnelige disiplinærforføyninger for brudd på idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel». Norges Kampsportforbunds organisasjonsnormer slår også fast at «det forutsettes gjensidig lojalitet mellom styrene og administrasjonen.» I tråd med dette ble det i denne saken gitt en formell irettesettelse.

Digitale verktøy

Enten din klubb ønsker å være forberedt på å håndtere varslingssaker korrekt, eller «bare» ønsker å sette godt styresett på agendaen, har både Norges Kampsportforbund og Norges Idrettsforbund utarbeidet en rekke verktøy som kan være til nytte.

– Vi anbefaler alle klubber og stilartsorganisasjoner å ta tak på dette området og å gjøre seg kjent med innholdet via nedenstående lenker. Ikke minst kan klubb- og stilartsledere ta kontakt med administrasjonen om de trenger bistand, enten det er i forbindelse med utforming av vedtekter og retningslinjer, eller i håndteringen av varslingssaker, avslutter Søvik.

Relevante lenker: