Forbundsstyremøte 3 avholdt – les protokollen her!

Publisert 08.11.2021

Forbundsstyret i Norges Kampsportforbund avholdt 22.-23. oktober styremøte i forbundets lokaler på Ullevål Stadion. På agendaen sto blant annet tilskuddsordning, revidering av forbundets organisasjonsnormer, samt oppnevning av toppidrettskomité og internasjonalt utvalg.

Protokollen fra forbundsstyremøtet kan leses i sin helhet her

Oppnevnelse av komiteer

På møtet besluttet forbundsstyret å slå sammen toppidrettskomitéen og internasjonalt utvalg.

Som medlemmer oppnevnes president Tore Bigseth som leder, Lars Forberg som karate-faglig medlem og Mikael Oguz som taekwondo-faglig medlem. I tillegg inngår de internasjonale representantene i forbundsstyret: Gunnar Nordahl (WKF) og Trond Berg (WT).

Vi gjør oppmerksom på at toppidrettskomiteen/int. utvalg ikke kan oppnevnes før NIF har gitt dispensasjon når det gjelder kjønnsfordeling.

Organisasjonsnormer revidert

På forbundstinget i juni ble det vedtatt at innkommet forslag om endring av ordlyd i organisasjonsnormene skulle oversendes det nye forbundsstyret. Disse ble behandlet på forbundsstyremøtet, hvor styret fattet følgende enstemmige vedtak:

  • I tingforslag sak 4.1.1.- 4.1.5 gjøres ingen endringer, men nåværende tekst beholdes (mot 3 stemmer i sak 4.1.2 code of conduct).
  • Styret foretok justeringer i saksfremleggets side 13 om ungdomskomite (to trykkfeil), side 12 om mandat DK. Øvrige endringsforslag iht. saksfremlegg fra GS godkjennes.
  • GS orienterer styret når NIFs varslingskanal etableres og styret behandler dette i relasjon til pkt. 5 varsling i etiske retningslinjer/organisasjonsnormene.

De reviderte organisasjonsnormene kan leses i sin helhet her.

Tilskuddsordning og reorganisering

I tillegg til ovennevnte ble også reorganiseringsprosessen og felles tilskuddsordning behandlet på møtet.

Når det gjelder reorganiseringsprosessen fattet forbundsstyret vedtak om å avslutte prosessen. Du kan lese mer om bakgrunnen for vedtaket her.

Når det gjelder felles tilskuddsordning ble det på møtet besluttet å gjennomføre en ny runde av ordningen allerede nå i 2021. Du finner all informasjon om runde to av tilskuddsordning her.

På møtet ble det også gitt orinteringer fra administrasjonen når det gjelder overgangen til nytt medlemssystem. Her ble styret blant annet informert om at administrasjonsgebyr og SMS- påslag fjernes når MySoft utfases.

Neste forbundsstyremøte gjennomføres 3.-4. desember. Saksliste for alle forbundsstyremøter publiseres på denne siden minimum 1 uke før gjennomføring av møtene.