Reorganiseringsprosessen avbrytes

Publisert 08.11.2021

Norges Kampsportforbund har siden 2019 arbeidet med en mulig reorganisering av forbundet. På forbundsstyremøtet 23.-24. oktober ble det besluttet å avbryte prosessen.  

Protokollen fra forbundsstyremøtet kan leses i sin helhet her.

– Styret opplever, etter å ha jobbet med reorganiseringen frem mot behandling på styremøtet i oktober, at det ser ut til å være vanskelig – for ikke å si umulig – å omforenes om et forslag til ny organisasjonsmodell som både vil kunne oppnå flertall på tinget og samtidig stå seg i forhold til våre internasjonale forpliktelser, opplyser Bigseth.

Likebehandlingsprinsippet har vært – og skal være – bærende

Gjennom de årene hvor både tidligere og nåværende styre har jobbet med reorganiseringen, har likebehandlingsprinsippet vært bærende – sammen med ønsket om å eliminere spenninger.

– Forbundsstyret har fortsatt de samme ambisjoner om å jobbe for likeverd og å eliminere spenninger i organisasjonen, og ser også at spenningene som lå til grunn for reorganiseringen ikke er borte. Forbundsstyret opplever allikevel at reorganiseringsprosessen på dette tidspunktet har medført splittelse i forbundet. Å føre prosessen videre fremstår nå derfor som lite hensiktsmessig, sier Tore Bigseth, president i Norges Kampsportforbund.

Tar med seg erfaringer og kunnskap

Til tross for at styret nå avbryter prosessen, vil man ta med seg kunnskapene og erfaringene man har opparbeidet seg i videre styrearbeid.

– Idretten står aldri stille. NIF arbeider fortsatt med sitt moderniseringsprosjekt, som vi som særforbund gleder oss til å følge videre. I tillegg har Forbundsstyret de siste årene gjennomført flere grep for å nå våre målsettinger om å skape likeverd og fellesskap: Grenkomiteer ble etablert i karate-seksjonen allerede i 2019. Man har tidligere i år også etablert en arbeidsgruppe bestående av fire styremedlemmer, som blant annet skal se på hvilke idrettspolitiske grep som kan tas for å skape mer utviklingsrettede og sterkere medlemsklubber.

– Diskusjonene vedrørende reorganiseringen har vært både krevende og gode, og som styre har vi fått enda bedre forståelse for utfordringene vi som organisasjon må jobbe med fremover. Dette er et arbeid hele styret gleder seg til å fortsette med, avslutter Bigseth.

Informasjon om reorganiseringen fra protokoll for styremøte 03:

Presidentskapet la frem forslag til voteringer for hhv. alternativ 1 og 2 i det utarbeidete høringsnotat samt alternativ 3 som er dagens modell. I tillegg ble det tatt opp hvorvidt vedtakene 28 (forrige styreperiode) og 13 (forrige styremøte), om høringsnotat til medlemsklubbene om reorganiseringsmodeller, skulle annulleres eller ikke og om vedtakene 29 (forrige styreperiode) og 08 (forrige styremøte), vedrørende innhenting av internasjonale særforbunds uttalelser om de ulike organisasjonsmodellene, også skulle annulleres eller ikke.

Det presidentskapet ser, etter å ha jobbet med dette frem mot behandling på styremøtet i oktober, er at det ser ut til å være vanskelig, for ikke å si umulig, å omforenes om et forslag som både vil kunne oppnå flertall på tinget og stå seg i forhold til våre internasjonale forpliktelser.

Presidentskapet opplever at reorganiseringsprosessen på dette tidspunktet har medført splittelse i forbundet. Å føre prosessen videre, når vi ikke ser at vi kan komme frem til et forslag vi tror vil stå seg, fremstår derfor som lite hensiktsmessig.

Forbundsstyret fattet følgende 

Vedtak 14

Forbundsstyret annullerer vedtakene om utsendelse av høringsnotat, mot 3 stemmer. Alternativ 1 og 2 i høringsdokumentet annulleres av et enstemmig styre. Alternativ 3, dagens modell, ble vedtatt mot 1 stemme. Styret annullerer enstemmig vedtakene om innhenting av uttalelser fra internasjonale særforbund.

Det presiseres at NKF, i henhold til NIFs lov § 1-2 (1), skal arbeide for at alle medlemmene gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Likebehandlingsprinsippet skal være bærende, slik at alle medlemmene skal ha de samme rammebetingelser gjennom sitt medlemskap i forbundet, uavhengig av type kampsport/idrettsgren, stilart og internasjonal tilknytning.