Felles tilskuddsordning for medlemsklubber

Publisert 09.03.2021

Norges Kampsportforbund har i sin langtidsplan en uttalt målsetting om å tilrettelegge for sunn klubbdrift, samt livslang idrettsglede for det enkelte medlem. På forrige styremøte diskuterte forbundsstyret derfor muligheten for å erstatte de eksisterende tilskuddsordningene styrt av hver enkelt seksjon med en felles, behovsprøvd tilskuddsordning.

Forbundsstyremøte 15 ble avholdt som to delmøter via Teams 25. februar og 1. mars. Referat fra møtet kan leses i sin helhet her.

På møtet sto blant annet økonomi på dagsorden. Som en del av saken ble foreløpig regnskap for 2020 presentert, i tillegg til budsjettforslag for 2021. Muligheten for å innføre en felles, behovsprøvd tilskuddsordning ble også diskutert. Denne vil erstatte den allerede eksisterende tilskuddsordningen, styrt av seksjonene.

Forbundsstyret fattet på styremøtet følgende enstemmige vedtak:

Forbundsstyret tar årsregnskapet 2020 så langt til etterretning og avventer endelig regnskap på sammenstilt kontonivå (revisoroppsett) med balanse og noter. Budsjett 2021 vedtas. Forbundsstyret er positive til felles behovsprøvd tilskuddsordning og dette tas opp igjen på senere styremøte.

Økt budsjett

– Forbundsstyret er opptatt av å fatte vedtak som understøtter langtidsplanens mål. Vi er positive til at en felles, behovsprøvd tilskuddsordning vil være et effektivt virkemiddel for å sikre sunn klubbdrift og skape økt aktivitet, med tilhørende idrettsglede, sier Kjell Sivertsen, president i Norges Kampsportforbund.

I det nå vedtatte budsjettet for 2021 er totalt kr. 500 000,- satt av til tilskuddsordningen. Dette innebærer en økning av midler, sammenlignet med det totale budsjettet for seksjonenes tilskuddsordninger for tidligere år.

Skal understøtte langtidsplanens mål

Administrasjonen vil nå jobbe videre med å utarbeide vilkår for å søke, samt mer informasjon rundt hvilke tiltak klubber kan søke om, for behandling på senere styremøte. Søknadsrunde er tiltenkt i løpet av høsten, som også har vært rutinen for seksjonstilskuddsordningen i tidligere år.

– Selv om vilkår og kriterier ikke er endelig ferdigstilt, er kongstanken at klubber skal kunne søke om støtte til tiltak som understøtter målene i tingvedtatt langtidsplan, f.eks. forebygging av frafall og rekrutteringstiltak. Tilskuddsordningen vil være behovsprøvd og det settes noen vilkår for å kunne søke om støtte. Klubbene må blant annet ta antidopingkurset Rent Idrettslag, før de kan søke, sier Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Nedenfor følger nærmere rammer for ordningen som administrasjonen skal innrette digitalt søknads- og rapportskjema til. Vi vil gjerne ha klubbenes innspill i denne sammenheng, før endelig forslag framlegges for forbundsstyret. Innspill kan sendes inn via skjema nederst på denne siden.

Hva kan det søkes om?

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som understøtter langtidsplanens mål, herunder forebygger frafall og stimulerer til rekruttering (med mulig kalkulert/dokumentert vekst i medlemsmassen);

 • Tiltak som inkluderer og engasjerer mange/favner bredt
 • Utdanning og kompetansehevende tiltak
 • Særskilte arrangementer (utover de ordinære (e)-stevner i forbundet som har egen
 • støtteordning via seksjonene)
 • Samarbeidstiltak mellom klubber lokalt/regionalt
 • Sammenslåing av klubber til større og mer utviklingsrettede klubber

Behovsprøvde vilkår:

 • NIFs Bedre Klubbdel 1 og 2 må være gjennomført
 • Antidopingkurset Rent Idrettslag må være gjennomført
 • Det gis ikke tilskudd til ordinær drift
 • Søknadssummen kan ikke være høyere enn X% av totalkostnaden
 • Egenandelskrav på X% av totalkostnaden
 • Likelydende tiltak som har fått gjentatt støtte i tre år på rad kan ikke søkes om
 • To ulike søknader pr. klubb pr. år.
 • Tiltaket må gjennomføres innen; alt. 1) innen 1 år fra søknadsdato eller, alt. 2) innen utgangen av søknadsåret, med rapport etterpå.

 Har du innspill eller spørsmål? Da kan disse sendes inn via nedenstående skjema!

Innspill til felles tilskuddsordning

Innspill og spørsmål vedrørende felles tilskuddsordning

 • Legg inn dine kommentarer eller spørsmål i feltet ovenfor.