Søknad om tilskudd

Viktig informasjon vedrørende tilskudd via NKFs seksjoner

Denne søknadsordningen er åpen for klubber tilhørende følgende seksjoner; fleridrett (aikido, capoeira, kendo, kuntao og wushu), jujutsu og karate. Forøvrig kan det innen disse, samt taekwondoseksjonene tildeles støtte til tekniske arrangører av approberte/terminlistefestede aktiviteter. Sistnevnte form for støtte er helt uavhengig av tilskuddsordningen beskrevet her.

Kun medlemsklubber er søkeberettiget. Utenforliggende organisasjoner kan ikke søke eller motta tilskuddsmidler fra NKF. Enkeltpersoner kan heller ikke søke eller motta tilskudd. Det er et krav at klubbene som søker har organisasjonsnummer.

Det kan søkes både forskuddsvis og etterskuddsvis for inneværende og neste kalenderår.

Tilskudd utdeles til medlemsklubber basert på styrevedtak i de enkelte seksjonene. Komiteer/utvalg kan foreta innstillinger, men bare styret kan fatte vedtak om tilskudd.

Det finnes ulike prioriteringer blant de ulike seksjonene innen forbundet. På generell basis kan det gis tilskudd til tiltak med fokus på etikk og verdi, inkluderingsarbeid, kompetanseheving, konkurranse, rekruttering og treningssamlinger.

 

Særskilt for karateseksjonen

Karateseksjonen har gjort prioriteringer for tingperioden 2016-2018. Tiltakene som prioriteres er etikk og verdi, konkurranse, rekruttering og kompetanseheving. Andre tiltak kan motta tilskudd, men er ikke seksjonens prioritet. Treningssamlinger er ikke å anse som kompetanseheving.

Særskilt for jujutsuseksjonen

Seksjonens tilskuddsordning spisses slik at klubbene kun kan søke tilskudd – til fri bruk – når de samtidig kan vise til gjennomført klubbutviklingstiltak (start- og/eller oppfølgingsmøte), trenerutviklingstiltak (delkurs innen trenerløypa) og/eller dommerkurs innen seksjonen (vedtak 15/18). Det må dokumenteres nylig gjennomførte tiltak innen ovennevnte for å kunne søke om tilskudd.

Det at seksjonstilskudd brukes til å arrangere en treningsleir innebærer ikke at leiren automatisk kan markedsføres som seksjonsleir. For at leiren skal godkjennes som seksjonsleir må følgende krav være innfridd:

  • Det skal foreligge særskilt søknad i forkant til seksjonsstyrebehandling. Dette skal gjøres før årsskiftet, slik at leiren kan publiseres i terminlisten i god tid innen arrangementet finner sted, på lik linje med konkurranser.
  • Leiren skal være åpen for alle innen seksjonen.
  • Leiren skal ha flere instruktører fra ulike stilarter.
  • Leiren skal ha et stilartsuavhengig treningstilbud/gradering.
  • Samarbeidspartnere/sponsorer godkjennes av Kampsportforbundet og invitasjonen skal kvalitetssikres av adm. før den utsendes.

Særskilt for fleridrettseksjonen

Kampsportene/stilartene i Fleridrettsseksjonen er små, lite kjent og sliter med å vokse. Fleridrettsseksjonen har derfor i sin strategiplan valgt å fokusere på rekruttering. Derfor vil tiltak som fremmer prosjekter for å rekruttere og beholde medlemmer kunne bli tildelt støtte. Med rekrutteringstiltak menes prosjekter/tiltak som direkte bidrar til flere medlemmer i klubben, etablering av ny klubb, etablering av nye grupper o.l. Det gis ikke støtte til reiser til stevner/treningssamlinger/leir, sosiale arrangementer, eller for kompetanseheving.

Ønsker klubbene å utvikle seg refereres det til allerede eksisterende tiltak/kurs i NKF.

Søknadsfrister, rapport og utbetaling

Det er en årlig søknadsrunde med tilhørende frister. Midlene utbetales etter at søknaden er innvilget og rapport med regnskap må leveres via den digitale rapportløsningen.

Søknadsfrist Svar på søknad Frist for rapportering
1. Oktober 1. November 1. Oktober påfølgende år

 

Søknadsskjema

Skjemaet åpner for søknader innen 1. juni.

Relaterte linker

Tildeling 2017