Søknad om tilskudd

Viktig informasjon vedrørende tilskudd via NKFs seksjoner

Denne søknadsordningen er åpen for klubber tilhørende følgende seksjoner; jujutsu, taekwondo WT og karate etter prioritering i deres budsjett av ordinær medlemsinntekt.

Krav til søkere/søknader

  • Kun medlemsklubber er søkeberettiget. Utenforliggende organisasjoner kan ikke søke eller motta tilskuddsmidler fra NKF. Enkeltpersoner kan heller ikke søke eller motta tilskudd. Det er et krav at klubbene som søker har organisasjonsnummer.
  • Søkerklubb må ha sitt medlemsforhold til Kampsportforbundet og NIF i orden.
  • Etter vedtak 20 i forbundsstyrets sak FS45/18 kan man kun søke tilskudd når det samtidig kan vises til gjennomført klubbutviklingstiltak, trenerutviklingstiltak og/eller dommerkurs. Tiltaket må ha skjedd i regi av idrettsforbundet, idrettskretsen, kampsportforbundet eller internasjonalt særforbund hvor NKF er medlem. Eksempelvis start- og/eller oppfølgingsmøte, delkurs innen trenerløypa/NIF-godkjent stilartstrenerkurs og/eller dommerkurs i regi seksjon/internasjonalt særforbund. Tiltaket trenger ikke stå i relasjon til søknaden. Man kan bruke kursbevis fra en trener med gjennomført trenerkurs i riktig tidsrom og eksempelvis søke om verditiltak i denne runden. Det må dokumenteres gjennomførte og beståtte tiltak innenfor to år før søknadsfrist. Søknad 01.11.2020 krever altså tiltak gjennomført etter 01.10.2018. Kvittering på betalt kurs er ikke bevis på oppnådd kompetanse.
  • Søknaden må kunne behovsprøves på søknadstidspunkt og i samsvar med rapportering av søknad der det søkes i forkant av tiltak. Det vil blant annet si at det ikke gis tilskudd til tiltak med inntjening, eller antatt svak budsjettering.
  • Søknadens beskrivelse av tiltaket må samsvare med valgt tiltakstype. Eksempelvis er det historisk levert søknader med beskrivelse av treningsleir, og tiltakstype rekruttering eller kompetanseheving for å tilpasse seg en prioritering i seksjonen eller høyest mulig beløp. Søknader med beskrivelse av tiltaket fravikende fra tiltakstype blir avvist.
  • Ved bruk av feltet «Annen inntekt/utgift» i budsjett/regnskap i søknad må detaljert og spesifisert budsjett vedlegges søknaden for ytterligere beskrivelse og helhetlig bilde av hva det søkes om.

Søknadsrammer

Seksjonenes budsjett for klubbtilskudd 2020:

Jujutsu:   70.000,-
Taekwondo WT:   150.000,-
Karate:    
Fullkontaktkomité: 35.000,-
Shotokankomité 65.000,-
WKF-komité: 100.000,-

 

 • En klubb kan maksimalt søke om tre tiltak og motta kr. 20 000,- per søknadsrunde.
 • Det garanteres ikke for noen tilsagn. Maksimalt beløp per tiltak og totalt per klubb bør ikke forventes som tilskuddsbeløp.

Behandling av søknader

Tilskudd utdeles til medlemsklubber basert på styrevedtak i de enkelte seksjonene. Vedtak om tildeling fattes ved fullstendig godkjenning/avvisning av administrasjonens innstilling. Administrasjonens ansvarlig for innstillingen er upartisk og har ikke medlemskap i medlemsklubb.

Det finnes ulike prioriteringer blant de ulike seksjonene innen forbundet. På generell basis kan det gis tilskudd til tiltak med fokus på etikk og verdi, inkluderingsarbeid, kompetanseheving, konkurranse, rekruttering og treningssamlinger.

Særskilt for karateseksjonen

Karateseksjonen har gjort overliggende prioritering for tingperioden 2018-2020. Tiltak hvor man bidrar til å øke andel av jenter/kvinner, tiltak som bidrar til økt samarbeid, klubbutvikling og kommunikasjon prioriteres. Andre tiltak kan motta tilskudd, men er ikke seksjonens prioritet. Grenkomitéene i seksjonen forvalter tilskuddsordningen etter forbundsstyrets vedtak FS07/19 og er ledet, men ikke bundet av prioriteringen. JKAN har tidligere hatt NIF-godkjente stilartstrenerkurs og er i prosess for resertifisering. Kursene ansees som godkjent i søknadsformål.

Særskilt for jujutsuseksjonen

Det at seksjonstilskudd brukes til å arrangere en treningsleir innebærer ikke at leiren automatisk kan markedsføres som seksjonsleir. For at leiren skal godkjennes som seksjonsleir må følgende krav være innfridd:

 • Det skal foreligge særskilt søknad i forkant til seksjonsstyrebehandling. Dette skal gjøres før årsskiftet, slik at leiren kan publiseres i terminlisten i god tid innen arrangementet finner sted, på lik linje med konkurranser.
 • Leiren skal være åpen for alle innen seksjonen.
 • Leiren skal ha flere instruktører fra ulike stilarter.
 • Leiren skal ha et stilartsuavhengig treningstilbud/gradering.
 • Samarbeidspartnere/sponsorer godkjennes av Kampsportforbundet og invitasjonen skal kvalitetssikres av adm. før den utsendes.

 

Søknadsfrister, rapport og utbetaling

Det er en årlig søknadsrunde med tilhørende frister. Midlene utbetales etter at søknaden er innvilget og rapport med regnskap må leveres via den digitale rapportløsningen.

Det kan søkes både forskuddsvis og etterskuddsvis for inneværende og neste kalenderår.

Søknadsfrist Svar på søknad Frist for rapportering
1. Oktober (utsatt til 1.november 2020) 1. November (utsatt til 1.desember 2020) 1. Oktober påfølgende år

Søknadsskjema

Seksjonstilskudd søknad

Skjema for levering av søknad på tilskudd fra seksjonene.
 • Organisasjonsnummeret til klubben finner du på http://brreg.no
 • Hvor/hvordan skal tiltaket gjennomføres og hvorfor er tiltaket viktig for klubben?
 • Budsjett - inntekter

 • Budsjett - utgifter

 • Forventet overskudd/underskudd

 • Opplasting av filer

 • Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: pdf, jpg, png, doc, docx, odt, xls, xlsx.
  Her MÅ du laste opp et kursbevis/diplom for bekreftelse på at kompetansehevingstiltak innen tidsrammen fra søknadsvilkårene er oppfylt. Kvittering for betaling av kurs er ikke bevis på oppnådd kompetanse. Mangel på kursbevis/diplom medfører automatisk avvist søknad.
 • Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: pdf, jpg, png, doc, docx, odt, xls, xlsx.
  Her kan du laste opp andre relevante filer som detaljert budsjett, ytterligere informasjon om tiltaket m.m.

 

 

Relaterte linker

Tildeling 2017