Karateseksjonens ansvar og rolle

Publisert 19.03.2019

Som nevnt i tidligere artikler av 8. og 13. mars er det oppnevnt grenkomiteer innen karateseksjonen. Dette kan gi god erfaringskunnskap å ta med seg i utredningsarbeidet om reorganisering frem mot endelig tingbehandling i 2020.

Hver grenkomité vil operere innenfor mandatet for seksjonsstyret innen sin gren, jf. organisasjonsnormenes vedlegg 4. Det vil si at seksjonsstyret for karate vil ta en mer overordnet rolle og føre tilsyn med sine grenkomiteer.

I dette ligger at seksjonsstyret skal;

  • Påse at grenkomiteene etterfølger forbundsstyrets føringer om reorganisering samt arrangementsplan
  • Påse at grenkomiteene følger langtidsplanene
  • Påse at budsjettene følges opp
  • Påse at konkurranseregler og bestemmelser følges opp

I tillegg må seksjonsstyret fordele budsjettmidlene i henhold til matematisk beregning utifra medlemstall.

Grenkomiteene på sin side skal være operativt ansvarlige i forhold til ovennevnte og ta ansvar for drift og faglige forhold innen sin gren. I hver grenkomité sitter også medlemmer av seksjonsstyret.

Det må være saklig grunn dersom et overordnet styre (seksjonsstyre eller forbundsstyret) skal overprøve en grenkomité utifra sitt mandat.

Med fokus på hver sin gren vil forhåpentligvis karate i sum få en større kraft og positiv utvikling fremover. Erfaringene vil måtte inngå i utredningsarbeidet og de anbefalinger forbundsstyret vil fremlegge for forbundstinget 2020.