Utstyr utdeles

Publisert 22.06.2015
Redigert 31.08.2015

Kampsportforbundet har fått maksimalt gavebeløp på kr. 3 mill fra Sparebankstiftelsen DNB. Midlene er øremerket og skal bl.a. i form av utstyrspakker styrke medlemsklubbene lokalt i hele landet.

Hoveddelen av midlene vil bli benyttet til klubbutstyr. Det er også øremerket midler til forbundets stevneaktiviteter og utdanning/talentutvikling

Vi vil nå ta fatt på arbeidet med å administrere utstyrspakker til klubbene. Disse kan inneholde både klubbutstyr (slagsekker, speilvegger, basistreningsutstyr, treningsmatter, o.a.) og personlig utstyr (drakter/belter, beskyttelsesutstyr, elektroniske vester, o.a.).

Vi minner samtidig om NIFs utstyrsordning jf. NIF (ny utlysning til høsten). I den ordningen dekkes inntil 1/3 av midlene til godkjent utstyr (d.v.s. ikke personlig utstyr). Kampsportforbundets midler vil neppe være tilstrekkelig til å dekke våre over 400 medlemsklubber behov, men sett i kombinasjon med NIFs utstyrsordning kan klubbene komme langt på vei.

Det er store ulikheter mellom klubbenes behov og mulighet for lagring av utstyr. Vær derfor edruelige og realistiske i forventningene/søknadene. Klubbene må snarest innhente tilbud fra leverandører og innsende det gunstigste tilbudet til forbundskontoret snarest og senest innen 30. juni 2015. Deretter vil vi prøve å hensynta flest mulig klubbers ønsker så langt som mulig og satser på at mange klubber får utstyret ihende til høstsemesteret.

Søknader på utstyrspakker = innhentet tilbud

Vi ønsker å holde søknaden på enklest mulig nivå. Klubben behøver derfor kun å innhente tilbud fra foretrukne leverandører og innsende beste tilbud til forbundet på det utstyret klubben har behov for.

Utstyret må imidlertid rangeres etter prioritet dersom ikke hele søknaden kan innvilges, noe som må anses å være svært sannsynlig. Forbundet vil søke å hensynta hele landet og alle typer kampsporter og vil foreta en skjønnsmessig vurdering av søknadene/tilbudene bl.a. utifra størrelse på klubb (tall fra medlemssystemet). Maks. søknadsbeløp settes til kr. 100.000,-

Les mer i vedlegget nederst på denne nettsiden

vedlegg – utstyrspakke klubbene