Nytt møte i ungdomskomiteen

Publisert 22.06.2021

Norges Kampsportforbund har de siste årene jobbet systematisk med å løfte ungdomsarbeidet i hele organisasjonen. Forbundets ungdomskomite, som forrige uke hadde et nytt møte, har vært sentral i dette møtet. På det nylig avholdte møtet ble blant annet ungdomskomiteens langtidsplan diskutert, som følge av at ny langtidsplan for hele forbundet ble vedtatt på forbundstinget tidligere denne måneden.

 – Ungdomskomiteen jobber for ungdom, på tvers av kampsporter og stilarter i kampsportforbundet. Ungdomskomiteen jobber for at ungdom skal ha gjennomslagskraft for sine saker i alle organisasjonsledd. Komiteen har de siste årene arrangert eget ungdomsting, og jobber for at det arrangeres relevante kurs for ungdom, samt samlinger og leirer for ungdom på tvers av kampsportene, forteller Fredrik Dahl Bråten, ett av komiteens nye medlemmer.

Referatet fra møtet i ungdomskomiteen kan leses i sin helhet her

Ønsker bred representasjon  

Oversikt over ungdomskomiteens medlemmer finner du her. Nye medlemmer i denne periode er Edward André Forsberg, Sebastian Garau og Fredrik Dahl Bråten. På forrige ukes møte informerte ungdomskomiteens leder, Victoria Valner, om at hun trakk seg som leder, og nestleder Anita Norheim overtar dermed ledervervet frem til ny leder er på plass.

På møtet forrige uke diskuterte komiteen hvordan man i fremtiden skal rekruttere nye tillitsvalgte.

Ungdomskomiteen har en uttalt målsetting om å ha alle seksjoner i NKF representert i styret. Vi planlegger derfor nå å kontakte de som var med på lederkurs for ungdom, samt bekjente av oss i styret, for å fylle styrevervene, forteller fungerende leder Norheim.

Ungdomskomiteen vil også forsøke å sette sammen en egen valgkomite etter sommerferien.

Konkretisering av tiltak

Komiteen gikk også på møtet igjennom langtidsplanen, og konkretiserte tiltak som skal iverksettes i løpet av høsten. Blant tiltakene som planlegges er:

  • Tilgjengeliggjøring av kurs i form av webinarer.
  • Kartlegging og rekruttering av ressurssterk ungdom.
  • Planlegging av neste ungdomsting.
  • Planlegging av nasjonal ungdomsleir.
  • Etablering av samarbeid med Viken idrettskrets.

Alle disse punktene ble fordelt på komiteens medlemmer med tanke på oppfølging over sommeren. Frem mot neste møte skal de ansvarlige levere konkrete tidsfrister og saksplaner klare for disse prosjektene, slik at et årshjul for de forskjellige prosjektene og aktivitetene kan utarbeides, avslutter Norheim.

PS! Om du er en engasjert ungdom som har innspill til hva ungdomskomiteen kan jobbe med, kan du sende inn dine innspill via denne siden. Vi ser frem til å høre fra deg!