Tillitsvalgte

Ungdomskomitéen skal fremme ungdommenes interesser i Norges Kampsportforbund

Ungdomskomitéen er av og for ungdom. Vårt hovedmål er å forbedre samholdet på tvers av kampsportene. Vi vil også jobbe med å øke andelen ungdommer (mellom 15-25 år) i klubbstyrene, utdanne ungdom og gjøre de i stand til å ta ansvar på sine arenaer.

Ungdomsarbeid i Norges Kampsportforbund 

Ungdomsidrettens visjon er for, av og til ungdommen: Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil. Det er viktig å presisere at når man har fylt 15 år, har man stemmerett og kan være med å påvirke hvordan sin organisasjon skal se ut.

Aktivitet Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv bestemme på hvilket nivå og i hvilket omfang de ønsker å drive idrett.

Utdanning i norsk idrett skal tilrettelegges slik at ungdom kan delta. Ungdom har rett til å delta på alle utdanningstilbud ut fra sine kvalifikasjoner.

Idrettslaget Ungdom skal aktivt rekrutteres til lederverv i idrettslaget. Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de skal gi sine medlemmer, herunder ungdom.

Teksten over er hentet fra NIFs hjemmeside om ungdomsidrett som er en veileder for ungdomsarbeidet i Norges Kampsportforbund.

Vil du bidra i komitèen eller ta utdanning for unge? Ta gjerne kontakt med administrasjonen eller komitèen direkte.

 

Mandat for Ungdomskomitéen  

 • Gjennomføre møte i Ungdomskomitéen og andre medlemsmøter
 • Utøve representasjonsoppgaver
 • Omdømmebygging og markedsorientering
 • Oppnevne utvalg, utarbeide mandat for disse og følge opp utvalgenes arbeid gjennom rapporteringsrutiner
 • Utarbeide og gjennomføre aktivitetsplaner
 • Arbeide for at flere ungdommer blir utdannet som dommere og trenere, og at ungdom blir i varetatt i klubben sitt styre- og treningsarbeid og konkurranser.
 • Arbeide for å minske frafallet i ungdomsidretten i NKF
 • Fremme ungdom sine interesser og aktivitet
 • Arbeid for økt samhold mellom idrettene i Kampsportforbundet

Ungdomskomitéen skal holde forbundsstyret underrettet i viktige/prinsipielle saker, og skal opptre i samråd med forbundsstyret.

Ungdomskomitéen fungerer som høringsinstans for forbundsstyret i saker som angår komiteens virkeområde.

Ungdomskomitéen skal sørge for at ungdomsarbeidet skjer i tråd med Norges Idrettsforbund sine anbefalinger.

 

Fullmakter 

 • Ungdomskomitéenavholder møter når de finner det nødvendig og opererer innenfor budsjettrammer fastsatt av forbundsstyret.
 • Ungdomskomitéenkan oppnevne nødvendige underkomiteer/underutvalg som anses nødvendige for komiteens arbeid. Både permanente og tidsbegrensede oppnevninger.
 • Ungdomskomitéenkan fremme saker til forbundsstyret.
 • Ungdomskomitéenkan fremme saker til seksjonsstyrene som omhandler ungdomsarbeid.
 • Ungdomskomitéenhar ingen fullmakt til å signere kontrakter, men kan framforhandle kontrakter innen sitt område i samråd med administrasjonen. Komiteen kan således ikke stå som selvstendig kontraktspart.

 

Ungdomskomitéen i Norges Kampsportforbund består av:

 - thumbnail
Anita Norheim

Leder
Fana NTN Taekwon-Do klubb
E-post: anita.norheim98@gmail.com

 - thumbnail
Fredrik Dahl Bråten

Styremedlem
Romerike Jujutsu klubb
E-post: fredrikdb@gmail.com

thumbnail not available
Edward André Forsberg

Styremedlem
Oslo Krav Maga klubb
E-post: edward.forsberg@me.no

thumbnail not available
Sebastian Garau

Styremedlem
Oslo Wushu klubb
E-post: sebastian.garau@icloud.com