Innkalling: Forbundsting med seksjonsmøter, del 2

Publisert 19.03.2021
Redigert 28.05.2021

Forbundsting 2020(21), del 2, avholdes 5-6. juni. Vi tar sikte på en digital løsning, kombinert med fysisk oppmøte, tilpasset smittesituasjonen. Påmeldingsfrist: 4. mai.

Som tidligere opplyst er det kommende forbundstinget og seksjonsmøter delt i to, hvorav saker vedrørende fortid ble behandlet 5-6.desember ved skriftlig møte, før del to i juni skal behandle fremtidsrettede saker.

Innkalling og påmelding

Med bakgrunn i den pågående pandemien vil forbundstingets del 2 med seksjonsmøter arrangeres innenfor de rammer som myndighetene har for samfunnet på gjennomføringsdato. Vi forbereder oss på en digital løsning parallelt med fysisk, tilpasset situasjonen. Vurderinger gjøres fortløpende og endelig avgjørelse tas nærmere tinget. Organisasjonen oppdateres via våre nettsider.

Se innkallingen til Forbundstinget i PDF-versjon.

Det tas sikte på GoPlenum digitalt møteverktøy, også ved fysisk møte. Idrettsforbundet har åpnet opp for dette også ift. begrensningene som følger av Kampsportforbundets lov §18 (2). Registrerte deltakere vil motta invitasjonslenke,
veiledning og filmlenker. I tillegg settes opp et kort kurs som annonseres særskilt. I
GoPlenum får alle tilgang til møtedokumentene og det er her stemmegivning skjer.
Delegatene må benytte egen smarttelefon, nettbrett eller PC for å stemme.

Forbundstinget med seksjonsmøter er både en formell og uformell møteplass hvor
overordnete demokratiske beslutninger fattes og nettverk og samarbeid kan dannes
på tvers av kampsporter og stilarter. Sørg for at klubben din er representert og tar del
i den store faglige og forhåpentligvis sosiale fysiske arena som vi håper det kan bli.

Påmeldingsfristen er 4. mai og skjer digitalt, du finner påmeldingsskjema her.
Årsmøteprotokoll og ev. styremøteprotokoll, som viser hvem som har fullmakt til å representere klubben, må lastes opp i skjemaet.
Representanten(e) må oppfylle kravene til representasjonsrett og valgbarhet.

Saksliste

Saksliste og nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på www.kampsport.no senest 2 uker før tinget.

Innkomne forslag

Forslag som skal behandles på seksjonsmøter/ting må være sendt til Norges Kampsportforbund senest 4 uker før tinget på følgende skjema:

Hvem kan delta?

Følgende har representasjonsrett med stemmerett på forbundstinget;

Representanter fra klubber etter følgende skala:

  • Opptil 100 medlemmer= 1 representant
  • 101 – 200 medlemmer= 2 representanter
  • 201 og flere medlemmer= 3 representanter
  • Forbundsstyret

Liste over antall representanter pr. klubb finnes under påmeldingslenken nederst i saken.

Møtene og tinget er vedtaksføre med det antall godkjente representanter som deltar. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

For å ha representasjonsrett (stemmerett) må klubben ha vært tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) og Norges Kampsportforbund (NKF) i 6 mnd. og de pålagte forpliktelser er oppfylt. Medlemsgrunnlaget for fjoråret legges til grunn for klubbenes representasjonsantall.

Representantene må være valgt av klubbens årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt. Den/de må ha vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde kontingent samt være over 15 år.

Delegasjoner skal sammensettes i.h.t. NIFs lov slik at begge kjønn er representert når det er to eller flere representanter.

Følgende kan møte uten stemmerett på forbundstinget:

Med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/ komitéens arbeidsområde:

a) Kontrollutvalgets medlemmer
b) Valgkomiteens medlemmer

Med talerett:

c) Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde
d) Generalsekretær
e) Representant fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Representanter kan kun representere et organ på tinget.

En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i forbundet: Medlem av styre, valgkomité, kontrollutvalg eller revisor. Person med slikt verv kan ikke møte på forbundstinget som representant for et annet organisasjonsledd (klubb).

Flere representanter på de minste seksjonsmøtene

For jujutsu-seksjonen og fleridrett-seksjonen har klubbene representasjonsrett etter følgende skala:

  • Opptil 50 medlemmer= 1 representant
  • 51 – 100 medlemmer= 2 representanter
  • 101 og flere medlemmer= 3 representanter

Dette gjelder kun seksjonsmøtet og ikke forbundstinget.

Påmeldingsfristen er 4. mai.

Husk å ha alle opplysninger klare før bestilling utfylles via nedenstående lenke!

Dette gjelder hvem som skal delta i hvilke møter for klubben. Husk at ved to eller flere representanter fra klubben skal begge kjønn være representert.

Påmeldingslenke til Forbundsting 2020(21) del 2

Saksliste og saksdokumenter

Fullstendig saksliste og nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på www.kampsport.no senest 2 uker før tinget.

Informasjonsside om Forbundstinget

Norges Kampsportforbund minner også om vår informasjonsside vedrørende Forbundstinget, og oppfordrer alle til å følge denne frem mot tinget for å holde seg oppdatert.

Stemmeberettigede per klubb.