Husk påmelding til forbundsting og seksjonsmøter 2020

Publisert 18.11.2020

Forbundsting 2020, del 1, avholdes 5. desember. 6. desember avholdes seksjonsmøter. Begge deler avholdes skriftlig, i tråd med NIFs anbefalinger om at «særforbund kan avholde forbundsting skriftlig eller digitalt, som et alternativ til fysisk oppmøte». Påmeldingsfrist: 18. november.

Som tidligere opplyst er det kommende forbundstinget og seksjonemøter delt i to, hvorav saker vedrørende fortid behandles 5.-6.desember ved skriftlig møte.

Innkalling og påmelding

Forbundsstyret innkaller herved til seksjonsmøter og forbundsting. Pga. korona-situasjonen innkalles det til skriftlig møte med begrenset antall saker til behandling. Øvrige saker, inklusive valg, behandles over nyttår i eget møte som avklares og innkalles senere. Da åpnes det også for innkomne forslag.

Se innkallingen til Forbundstinget i PDF-versjon.

Hvordan foregår skriftlig møte?

Saksdokumenter og vedtaksforslag utsendes alle representantene som deretter kan angi saksnummer og om representanten stemmer 1) for forslaget 2) mot forslaget 3) blankt. E-posten med representantens stemme sendes til dirigentens e-postadresse med kopi til styreleder og protokollfører. Det vil også være anledning til å sende innlegg/spørsmål til de enkelte saker.

Påmeldingsfristen for deltakelse er 18. november!

Hvem kan delta?

Følgende har representasjonsrett med stemmerett på forbundstinget;

Representanter fra klubber etter følgende skala:

  • Opptil 100 medlemmer= 1 representant
  • 101 – 200 medlemmer= 2 representanter
  • 201 og flere medlemmer= 3 representanter
  • Forbundsstyret

Liste over antall representanter pr. klubb finnes under påmeldingslenken nederst i saken.

Møtene og tinget er vedtaksføre med det antall godkjente representanter som deltar. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

For å ha representasjonsrett (stemmerett) må klubben ha vært tilsluttet Norges idrettsforbund (NIF) og Norges Kampsportforbund (NKF) i 6 mnd. og de pålagte forpliktelser er oppfylt. Medlemsgrunnlaget for fjoråret legges til grunn for klubbenes representasjonsantall.

Representantene må være valgt av klubbens årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt. Den/de må ha vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde kontingent samt være over 15 år.

Delegasjoner skal sammensettes i.h.t. NIFs lov slik at begge kjønn er representert når det er to eller flere representanter.

Følgende kan møte uten stemmerett på forbundstinget:

Med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor utvalgets/ komitéens arbeidsområde:

a) Kontrollutvalgets medlemmer
b) Valgkomiteens medlemmer

Med talerett:

c) Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde
d) Generalsekretær
e) Representant fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Representanter kan kun representere et organ på tinget.

En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i forbundet: Medlem av styre, valgkomité, kontrollutvalg eller revisor. Person med slikt verv kan ikke møte på forbundstinget som representant for et annet organisasjonsledd (klubb).

Flere representanter på de minste seksjonsmøtene

For jujutsu-seksjonen og fleridrett-seksjonen har klubbene representasjonsrett etter følgende skala:

  • Opptil 50 medlemmer= 1 representant
  • 51 – 100 medlemmer= 2 representanter
  • 101 og flere medlemmer= 3 representanter

Dette gjelder kun seksjonsmøtet og ikke forbundstinget.

Påmeldingsfristen er 18. november.

Husk å ha alle opplysninger klare før bestilling utfylles via nedenstående lenke!

Dette gjelder hvem som skal delta i hvilke møter for klubben. Husk at ved to eller flere representanter fra klubben skal begge kjønn være representert.

Påmeldingslenke til Forbundsting 2020

Saksliste og saksdokumenter

Fullstendig saksliste og nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på www.kampsport.no senest ila. 20. november (2 uker før tinget).

Informasjonsside om Forbundstinget 2020

Norges Kampsportforbund minner også om vår informasjonsside vedrørende Forbundstinget, og oppfordrer alle til å følge denne frem mot tinget for å holde seg oppdatert.