Forslag til reorganisering – Hva og Hvorfor?

Publisert 08.03.2019

Forbundsstyret vurderer reorganisering av forbundet. Les mer om hva og hvorfor. 

Tidligere artikler:

Forslag om reorganisering

Reorganisering – ord fra presidenten

Forslaget er ikke vedtatt – ennå…

Forbundsstyret vurderer reorganisering av forbundet og har bestilt en nærmere utredning til senere behandling. Det er hensiktsmessig at det også kommer en høringsprosess i organisasjonen slik at meningsbrytningene kan fremkomme før endelige avgjørelser tas. Forbundsstyret har ambisjon om å fremlegge et forslag til forbundstinget 2020, men prosessen og mottakelsen i forkant vil være avgjørende for dette. Forslaget er altså ikke vedtatt.

Hvorfor har forslag om reorganisering kommet opp?

Det er ingen enkeltsak eller hendelse alene som er årsaken til at forslaget har kommet opp.

Den ytre motivasjonen;

Det er mange spenninger både i norsk idrett og i Norges Kampsportforbund (NKF); forholdet mellom bredde og topp, ikke-olympisk og olympisk, offisielle idrettsgrener og ikke-offisielle, samt stilart versus allstyle. Samfunnet og Kulturdepartementet har en forventning om at norsk idrett klarer å balansere dette og få mest mulig kostnadseffektiv styring. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har igangsatt en moderniseringsprosess hvor digitalisering, effektivisering og godt styresett/organisering står sentralt. Dette treffer hele norsk idrett, også NKF. Hvordan vil norsk kampsport i sum se ut i fremtiden?

Den indre motivasjonen;

Det har vært en «verkebyll» innen norsk karate over lengre tid relatert til fortolkninger av World Karate Federation (WKF) sine direktiver på Europeisk og nasjonalt nivå. Grupperinger av medlemmer innen kampsportforbundets karateseksjon opplever at verken WKF eller NKF ivaretar deres interesser, på tross av at de organiserer mange medlemmer innen konkurransegrener som ikke inngår under WKF, men som idrettslig sett er fullverdige aktiviteter i norsk idrett. Dette har også ført til polariseringer og ulike person- og systemfokuserte innspill hvor alle ser verden i sitt lys, naturlig nok – men som i sum kan være ødeleggende.

Også innen taekwondo har man hatt denne problemstillingen i årevis, noe som førte til at forbundstinget 2000 vedtok en ekstra seksjon for (ikke-olympisk) taekwon-do. Dette utgjør dagens ITF taekwon-do-seksjon som representerer idrettsgrenen med størst vekst og suksess innen forbundet. Samtidig har det også utviklet seg en stille kamp om anerkjennelse og fordeling av (toppidretts)ressurser med utgangspunkt i at den olympiske taekwondo får toppidrettsmidler via Olympiatoppen, mens ITF taekwon-do ikke får det. Det samme gjør seg gjeldende innen karate.

I sum er ovennevnte indre og ytre faktorer medvirkende til at forbundsstyret har funnet det riktig å igangsette en prosess ut ifra et forslag om reorganisering av NKF. Målet er derfor å eliminere de ulike spenninger og organisere forbundet på en slik måte at det gir god kraft i organisasjonen. Taekwondo og karate er de desidert største kampsportene i Norge og følgelig er det viktig for NKF som helhet å ha fokus på de utfordringene som er der, uten å glemme de øvrige kampsportene.

Hvordan blir prosessen videre? Hvordan kan man påvirke utfallet?

  1. Som før nevnt skal det utarbeides en utredning til forbundsstyrets senere behandling. Innspill fra organisasjonen kan allerede nå sendes til post@kampsport.no .
  2. I tillegg tas det sikte på en formell høringsrunde til klubbene når forslaget er utredet og man kanskje har flere alternativer å ta stilling til.
  3. Sist, men ikke minst, vil forbundsstyrets endelige forslag fremlegges til behandling på forbundstinget 2020, så da er det viktig å være på plass.

Hva går forslaget egentlig ut på?

Forslaget slik det foreligger, før det utredes ytterligere, er veldig kort fortalt slik:

  • Konkurranseidrettsgrenene som representerer et omfang på 2.000 medlemmer i 20 klubber får egen grenseksjon og idrettslig og økonomisk selvstyre innenfor forbundsstyrets rammer
  • Hver grenseksjon styres av et grenutvalg som nomineres av klubbene innen grenen
  • Mindre konkurransegrener og ikke-konkurranserettede kampsporter inngår i grenseksjonene og fordeles på disse blant annet med basis i mulig slektskap/likhet eller lignende.
  • Disponible økonomiske midler fordeles mellom idrettsgrenene basert på ren matematisk utregning basert på medlemstall

Hvordan økonomifordelingen vil slå ut er et av flere elementer som må besvares i utredningen slik at styret kan se eventuelle utilsiktede konsekvenser så tidlig som mulig i prosessen. Imidlertid er det gjort foreløpige kalkyler som tyder på en viss balanse og dermed ingen ensidige tapere.

Med de store konkurransegrenene organisert side om side er det håp om at fokus i organisasjonen vil bli bedre og dermed også mer virksomhetseffektiv. Samtidig er det allerede pekt på følgende alternative løsning som også må inn i utredningsarbeidet;

Blir noen stilarter forfordelt?

Modellen(e) tar utgangspunkt i konkurransegrener med regelverk som skiller seg fra hverandre, ikke i stilartene i seg selv. Tankegangen er at såfremt det er tilstrekkelig etterspørsel etter konkurranseformen er det grunnlag for egen styring av denne. At en eller flere stilartsgrupperinger har mer tilhørighet enn andre til de forslåtte grenseksjoner endrer ikke dette.

Hva skjer innen karateseksjonen nå?

Som et forstadie til den mulige reorganisering under forbundstinget 2020 legges det opp til grenkomiteer innen karateseksjonen allerede nå. Dette kan gi god erfaringskunnskap å ta med seg i utredningsarbeidet i tillegg til den erfaringen som allerede er opparbeidet innen taekwondo.

Hva skjer med fleridrett og de mindre kampidrettene?

De mindre kampidrettene har allerede vært fordelt under de ulike seksjonene, men følgende idretter har egen fleridrettseksjon; aikido, capoeira, kendo, kuntao (kali/arnis/eskrima) og wushu. Disse foreslås også fordelt og dermed er det ikke påtenkt med en fortsatt egen seksjon for fleridrett fra 2020. På denne bakgrunn har forbundsstyret foreløpig fryst seksjonens midler inntil dette forholdet er avklart. Her må det nærmere avklaringer til i utredningen. I mellomtiden skal klubbene innen fleridrett ivaretas på best mulig måte direkte under NKF og NIF.

Nå er det tid for utredning og konsolidering av organisasjonen og da skal seksjonene og klubbene involveres i prosessen frem mot forbundstinget. Det som er viktig er å tilrettelegge for et kostnadseffektivt og sterkt Kampsportforbund som står seg både innad og utad.

 

Har du en mening om dette?

Post den på vår Facebookside eller send e-post til post@kampsport.no