Forslag om reorganisering

Publisert 26.02.2019

Nytt organisasjonskart ble behandlet i forbundsstyret for å løse opp i, og eliminere, spenninger og få mer fokus på aktivitet.

Foranledningen for dette er blant annet:

  • NIFs pågående moderniseringsprosess,
  • Indre spenninger i norsk idrett mellom topp og bredde samt
  • Flere interne utfordringer i Kampsportforbundet, spesielt innen karate

Dette handler om anerkjennelse, ressursfordeling og opplevd rettferdighet. Slik som Kampsportforbundet er skrudd sammen er det flere medlemsgrupper som er misfornøyde. Det ønsker vi å gjøre noe med, sier presidenten i Kampsportforbundet, Kjell Sivertsen.

Presidenten og generalsekretæren la frem forslag til skisser for en fremtidig reorganisering av forbundet under helgens forbundsstyremøte. Inntrykket til presidenten er at forslaget ble svært godt mottatt av styret. Det ble gitt entydig mandat om å fortsette utredningsarbeidet som tar sikte på en høringsprosess før endelig vedtak på neste forbundsting i 2020. Styret fattet også strakstiltak for å understøtte prosessen videre.

Det er viktig at modellen er konsistent og logisk oppbygd slik at den står seg innad som utad, sier generalsekretær Trond Søvik.

Det er derfor tatt høyde for NIFs moderniseringsprosess og grendefinisjoner, nye kampidretter som kan komme, samt medlemmenes egenopplevelse av kampsportene med sine grupperinger og ulik vektlegging av konkurranse, selvutvikling og selvforsvar, jf. forbundets visjon.

Alle konkurransegrener av størrelse foreslås med egen seksjon, slik at fokus kan styrkes mot aktivitet. Foreløpig anslag er lagt til 2.000 medlemmer i 20 klubber. Det balanseres mellom tre internasjonalt godkjente konkurransegrener hvor forbundet står tilsluttet internasjonalt særforbund og tre konkurransegrener som ikke gjør det, men hvor omfanget og etterspørselen er stor. Utover dette plasseres øvrige kampsporter innunder disse seksjonene ut ifra en nærmere logikk som vil fremkomme av høringsdokumenter når de foreligger på senere tidspunkt. Alle idrettene innen fleridrettseksjonen omplasseres som følge av dette.

Det er forbundsstyrets håp at dette forslaget til reorganisering vil bidra til ro og fokus i organisasjonen. Vi skal skape mestring, ikke tapere, sier visepresidentene Line Gulbrandsen og Øyvind Andreassen.

Det er vårt ønske at forslaget skal få en bred politisk debatt og tilslutning i organisasjonen, slik at trygghet og forutsigbarhet oppnås og fokus kan ligge på aktivitetsstyring, avslutter presidenten.