Enklere lovnorm for idrettslag

Publisert 03.11.2020

Det innføres nå en prøveordning der det åpnes for en forenklet tilknytning til norsk idrett gjennom å kunne benytte en enklere lovnorm for idrettslag, melder NIF på sine nettsider.

Mer informasjon om enklere lovnorm for idrettslag finner du på NIFs nettsider.

Det er et overordnet mål at alle som ønsker å drive organisert idrett, får et tilbud innenfor idrettsorganisasjonen, og samtidig å sikre at idrettslagene fortsatt er medlemsbaserte. Hensikten med ordningen er å legge til rette for at flere kan delta i idrett, ved å gjøre det enklere å drive mindre idrettslag – og å imøtekomme behovet for forenklinger hos små idrettslag der rekrutteringsgrunnlaget er lite.

Det legges opp til at prøveordningen blir gjeldende frem til Idrettstinget 2023. Dette forutsetter at Idrettstinget i 2021 aksepterer en videreføring av muligheten for å dispensere fra NIFs lov, slik det er gitt anledning til i prøveordningen. Prøveordningen vil bli gjenstand for løpende følgeevaluering. Idrettslag som blir en del av denne ordningen, må vite at det kan komme justeringer i lovnormen i eller etter prøveperioden.

Enklere lovnorm for idrettslag

Denne lovnormen kan benyttes av idrettslag som har mellom 10 og 75 medlemmer og en brutto omsetning på under kr 250 000. Ordningen gjelder for nye så vel som for eksisterende idrettslag. Ordningen medfører følgende lempninger i krav til idrettslaget:

  • Kun krav om tre styremedlemmer
  • Ikke krav om kontrollutvalg eller valgkomité
  • Styret kan beslutte organisering av grupper og ev. forsikringer
  • Begge kjønn skal være representert i styret
  • Forvaltningsrevisjonen overlates til årsmøtet og er basert på rapportering fra styret
    Kontrollutvalgets ordinære virksomhet, blant annet kontroll av styrets disposisjoner, overlates årsmøtet. Dette innebærer at styreprotokoller m.m. på oppfordring må gjøres tilgjengelige for årsmøtet

Det innføres krav til rapportering av bruttoomsetning i forbindelse med samordnet rapportering, og det legges også opp til en årlig oppfølging av de idrettslagene som har avvik fra kriteriene.

For å komme i gang med ordningen, må det fattes vedtak om endring av lovnorm på årsmøtet eller på ekstraordinært årsmøte. Årsmøtene kan gjennomføres både fysisk og digitalt. NIF har utarbeidet hjelpedokumenter til bruk for de idrettslag som ønsker å delta i prøveordningen.

Endring av lovnorm gjøres direkte via KlubbAdmin. Her vil idrettslagene bli bedt om å bekrefte at de oppfyller kriteriene, samt laste opp protokoll fra årsmøtet. Se nærmere hvordan dette gjøres her.

Nye idrettslag som ønsker å bli tatt opp etter forenklet ordning, skal tas opp på nøyaktig samme måte som ordinære idrettslag. Idrettskretsene skal henvise små idrettslag som ønsker å bli tatt opp etter forenklet lovnorm, til ordinære idrettslag dersom det er mulig og formålstjenlig.

Har du spørsmål? Kontakt idrettskretsen.

Emne: ,