Tilskudd til politiutgifter ved idrettsarrangement

Publisert 04.01.2017

Kulturdepartementet har tildelt NIF 2,5 millioner kroner som skal fordeles til idrettslag, kretser, særforbund som har hatt utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2016.

Dette er en ny ordning i år som også er videreført i statsbudsjettet for 2017. Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF kan søke om tilskudd fra ordningen. Det søkes skriftlig til NKF på post@kampsport.no. Kopi av betalte fakturaer skal sendes inn sammen med søknaden.

Søknadsfristen er satt til 3. februar 2017.

Det er utarbeidet retningslinjer for fordeling av tilskuddet. Retningslinjene og tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet finner du under.


Retningslinjer for fordeling av tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge

 1. Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF – idrettslag, særkretser, regioner, særforbund og idrettskretser – og heleide aksjeselskap av disse, er omfattet av ordningen.
 2. Det kan søkes om tilskudd til arrangementer der minimum 50 prosent av deltakerne er barn og/eller ungdom (alder til og med 19 år), og som er gjennomført i kalenderåret 2016.
 3. Dersom to arrangementer (ett for barn/ungdom og ett for voksne) arrangeres samme dag og på samme sted skal disse betraktes som ett arrangement i forhold til om det kommer inn under ordningen
 4. Arrangementene deles i to grupper: a) Rene barne- og ungdomsarrangementer. b) Arrangementer der minimum 50 prosent av deltakerne er barn og ungdom.
 5. Tilskudd tildeles først til alle arrangement i gruppe a. Eventuelle resterende midler tildeles arrangement som tilhører gruppe b.
 6. Dersom søknadsbeløpet er høyere enn tilgjengelige midler innenfor en av gruppene gis alle søknader innenfor den aktuelle gruppe samme prosentvise avkortning.

Prosess:

 1. Det søkes via aktuelt særforbund. Kopi av betalte fakturaer legges ved søknaden.
 2. Særforbundene sender en samlet oversikt over godkjente søkere og søknadsbeløp til NIF.
 3. Idrettskretsene søker direkte til NIF.
 4. NIF tildeler midler til aktuelle særforbund som utbetaler tilskuddet til underliggende organisasjonsledd.
 5. Søknadsfristen for 2016 settes til 3. februar 2017.Se tilskuddsbrev fra Kulturdepartementet