Tilbakemelding om organisasjonstilhørighet fra karateklubbene

Publisert 04.08.2022
Redigert 09.09.2022

På Forbundstinget 12.06.2022 vedtok tingforsamlingen med 152 mot 22 stemmer å støtte forbundsstyrets vedtak; krav om klubbenes valg av organisasjonstilhørighet etter vedtak 43, fra møte nr. 8, 30. april 2022. 

Vedtak 43 lyder som følger:

«Styret vedtok med 8 mot 2 stemmer at man ikke kan være medlem både i Norges Kampsportforbund og Norsk Karateforbund. Man må velge. Dette fordi de to forbundene etter omstendighetene utøver konkurrerende virksomhet jf. NIFs lov § 14- 6. Det vises spesielt til at begge forbundene per i dag konkurrerer om å få medlemskap i WKF på permanent basis og om å være representant for WKF i NIF. Norsk Karateforbunds virksomhet utfordrer Norges kampsportforbunds mangeårige lovpålagte virksomhet og hindrer eller vesentlig vanskeliggjør denne». 

Samtlige klubber må sende tilbakemelding

Det vises til tidligere informasjon om dette vedtaket, inkludert avklarende sak 1 og avklarende sak 2, som er presentert på Norges kampsportforbunds hjemmeside.

I tidligere e-post til karateklubbene og i avklarende sak 2, er det satt frist til 1. juli d.å, for klubbene til å ferdigstille sine demokratiske prosesser i denne forbindelse.

I mitt brev av 28.07.2022 til de berørte karateklubbene, publisert på kampsportforbundets hjemmeside, ble det gitt en kort oppdatering. Under henvisning til fastsatt frist, ble det opplyst om at forbundsadministrasjonen etter sommeren ville kunne ta imot beskjed fra klubbene som ønsker å melde seg ut av kampsportforbundet, og starte prosessen med oppfølging av klubbene som er bekreftet medlem i Norsk karateforbund.

Administrasjonen har per i dag ikke mottatt noen tilbakemeldinger fra klubber som ønsker å melde seg ut av Norges kampsportforbund. Samtidig har NKF fått opplyst at flere karateklubber fremdeles er medlem i Norsk karateforbund.

 

Norges kampsportforbund ønsker nå tilbakemelding fra samtlige karateklubber, om hvorvidt klubben 

  1. Ikke er medlem av Norsk karateforbund, eller 
  2. Er medlem av Norsk karateforbund og følgelig ønsker å avslutte sitt medlemskap i Norges kampsportforbund, jf. Forbundstingets vedtak i sak 4.1. 

 

Tilbakemelding bes gitt til post@kampsport.no snarest, og senest 11.09.2022.

 

Med vennlig hilsen

Øyvind Andreassen
President

Emne: