Presidentens oppdatering fra WKF-kongressen i Konya

Publisert 31.10.2022

Kronikk og tidslinje av president Øyvind Andreassen

Tidslinje og rapport fra WKF kongressen i Konya (Tyrkia) 25.10.2022

Norges Kampsportforbund (NKF) har nå formelt blitt fratatt medlemskapet i World Karate Federation (WKF) etter vedtak i kongressen. Nå vil forbundsstyret diskutere om saken skal bringes inn for CAS.

Tiden fra NKF mottok det første varselet om utkastelse 19. januar 2022 til det endelige vedtaket i kongressen 25. oktober, ga oss store utfordringer til å følge normale demokratiske prosesser.

  1. februar sendte NKF inn en formell klage over vedtaket med utfyllende begrunnelse som tilbakeviste påstandene som ble brukt for å frata NKF medlemskapet i WKF.
  2. mars opprettholdt Disciplinary and Legal Commission Tribunal (DLCT) vedtaket om foreløpig utestengelse.

NKF stilte med 3 representanter til kongressen, president (Øyvind Andreassen-ØA) og to velrennomerte personer som har flere tiårs fartstid i WKF (Geir Henriksen-GH og Tove Børmark-TB). Det ble gjort grundige forberedelser for å begrunne alle faktafeilene som lå i utkastelsesbrevet.

NKF ba om minimum 30 minutters taletid på kongressen for å presentere våre argumenter mot utestengelsen. Vi ble innvilget 10 minutter. Dette medførte en redigering av innlegget, men slik at essensen ble opprettholdt. All informasjon knyttet til kongressen måtte NKF selv søke opp.

Før avstemmingen over permanent utestengelse hadde både WKF presidenten og generalsekretæren sterke anbefalinger om at delegatene måtte stemme for permanent utestengelse av NKF.

Etter at generalsekretæren hadde hatt sitt innlegg, ønsket han å gjennomføre avstemmingen før NKF hadde fått frembragt sine innsigelser. Vi fikk fatt i en mikrofon hvorpå vi anmodet om å få våre tildelte 10 minutters taletid. Dette ble da innvilget.

ØA og GH entret talerstolen. Først takket ØA kongressen for at vi fikk anledning å fremlegge vår argumentasjon, og deretter ble det redegjort i korthet om NKF som en paraplyorganisasjon. Det ble også presisert at NKF er den eneste organisasjonen i Norge som har medlemskap i NIF og IOC hva våre idretter angår. Dette tok i underkant av 1 minutt (TB tok tiden).

GH overtok og startet med å presentere våre argumenter. Etter kort tid brøt generalsekretæren av og sa at vi var ferdig og måtte forlate podiet. GH forsøkte å fremlegge videre, men ble resolutt klubbet ned og henvist tilbake til plassen i salen. GH fikk 6 minutters taletid og kom knapt halvveis i presentasjonen.

Før avstemmingen stilte en av delegatene spørsmål til generalsekretæren om det var tilfelle at NKF var den eneste med annerkjennelse fra NIF og IOC i Norge, og om Norsk Karateforbund ikke var medlem. Sett fra en demokratisk synsvinkel virket svaret fra generalsekretæren spesielt. Han svarte bestemt at «dette snakker vi ikke om nå» og gikk direkte til avstemmingen.

Det ble som ventet flertall for utestengelse, men noen få delegater stemte i vår favør og noen stemte blankt.

Neste punkt på dagsorden var permanent innlemmelse av Norsk Karateforbund, Solomonøyene, Barbados og Nord Korea. Vi ønsket å overvære en eventuell diskusjon, men ble resolutt beordret ut fra lokalet.

Siden vi ikke fikk presentert våre motforestillinger til utestengelsen på kongressen, vil disse bli en del av saksdokumentene i en eventuell CAS-sak.

Vennlig hilsen

Øyvind Andreassen
president