Karate: Informasjon rundt WKF-situasjonen

Publisert 11.02.2022

9. februar inviterte karate-komiteen (tidligere WKF-grenkomiteen) til informasjonsmøte i etterkant av WKF-suspensjonen. Suspensjonen ble også behandlet på forbundsstyretmøte 7. februar. Her ble det vedtatt å oversende en formell klage på suspensjonen til WKFs Disciplinary and Legal Commission.

Totalt deltok 100 representanter fra ulike karateklubber på onsdagens informasjonsmøte. Møtet ble ledet av representanter fra karate-komiteen (tidligere WKF-grenkomiteen) og president Tore Bigseth.

Deltakere fikk innledningsvis en gjennomgang av behandlingen av saken så langt, samt den informasjon som kan gis på nåværende tidspunkt vedrørende mulige fremtidige scenarioer. Deretter ble forhåndsinnsendte spørsmål besvart, før man åpnet for innspill og videre spørsmål.

Opplyste om situasjonen i andre land

Karate-komiteen opplyste på møtet at man er kjent med at det er startet et nytt forbund som ønsker å organisere WKF i Norge. Man gjorde også oppmerksom på at karate-komiteen har sett på CAS-saker som kan være sammenlignbare med situasjonen Norges Kampsportforbund nå er i, samt situasjonen i andre land.

– Slik karate-komiteen ser det, vil WKF kreve at medlemmer som går over til nytt forbund må bytte til nytt forbund og gå ut av Norges Kampsportforbund i det øyeblikket nytt forbund blir tatt opp i WKF. I så tilfelle må man også gå ut av NIF. Dette har skjedd i land som Slovakia, Polen og Irland. Dette er også i tråd med WKF sitt eget regelverk (Article 5.15) som blant annet sier at det ikke er lov å samarbeide med nasjonale forbund som er suspendert, opplyser komiteleder Geir Hjerpaasen.

– Slik karate-komiteen tolker Norges Idrettsforbund vil det være vanskelig å ta opp et nytt særforbund for karate, når karate allerede har klubber i Norges Kampsportforbund. Slik vi ser det vil et nytt forbund derfor med stor sannsynlighet bli «tvunget» inn i Norges Kampsportforbund, påpeker Hjerpaasen.

Karate-komiteen har også sett på hvordan andre nasjoner er organisert, og påpekte at det, slik de vurderer saken, er flere nasjoner som er organisert med flere konkurranseformer for karate. Eksempler på dette er Frankrike og Sverige.

Ønsker å bevare medlemskapet

Gjennom hele møtet ble det understreket at forbundsstyret og grenkomiteen nå jobber ut ifra et ønske om å gjenopprette WKF-medlemskapet, og at den uheldige situasjonen som har oppstått i minst mulig grad skal ramme klubber og utøvere.

President Tore Bigseth avsluttet møtet med å takke for fremmøte og engasjement, og ga uttrykk for at han satt pris på den konstruktive dialogen.

Utsettelse av NM

På møtet bekreftet Hjerpaasen også at man grunnet suspensjonen ikke ønsker å arrangere NM sammen med andre grener. Som en del av NM-veka vil det derfor kun arrangeres konkurranser under shobu ippon- og fullkontaktregelverk.

– Grenkomiteen fattet vedtak om dette forrige uke, og understreker at det allikevel vil arrangeres NM under regelverk tilsvarende WKFs senere i år. Man vil her søke etter ny arrangør og nytt sted, opplyser Hjerpaasen.

Formell klage oversendt

På ekstraordinært forbundsstyremøte i januar ble det fattet vedtak om å oppnevne et utvalg som skulle forestå eventuell dialog med WKF. Utvalget skulle også utforme forslag til en klage som sendes innen tidsfristen, dersom man ikke fikk opprettet dialog med WKF.

– Det ble deretter avholdt nytt forbundsstyremøtet mandag denne uken. Her vurderte Forbundsstyret forslaget fra utvalget, sett i relasjon til tidligere styrevedtak, hvor det fremkommer at et enstemmig styre har vedtatt at NKF ønsker å beholde sitt medlemskap i WKF, opplyser Bigseth.

På møtet denne uken fattet dermed forbundsstyret følgende enstemmige vedtak:

Fremlagte forslag til formell klage til WKFs Disciplinary and Legal Commission vedtas. Den engelske versjonen med vedlegg utsendes forbundsstyret umiddelbart for ev. språklige innspill og presiseringer innen arbeidsdagen 8. februar. Presidentskapet bes om å finne tidspunkt og form på en styregjennomgang av ulike scenarier knyttet til ulike utfall av klagesaken, senest på neste ordinære styremøte i mars. 

Klagen ble oversendt til WKF 09. februar. Forbundsstyret ønsker å holde våre medlemmer så informert om saken så langt det lar seg gjøre, og man vil derfor publisere klagen i sin helhet så snart WKF har bekreftet mottak.

Det arbeides også med å utforme en Q&A-side hvor klubber og utøvere kan finne svar på praktiske spørsmål rundt suspensjonen, for de som ikke hadde anledning til å delta på informasjonsmøtet. Denne vil publiseres i løpet av neste uke.