Vi ønsker kandidater til forbundets toppidrettskomite!

Publisert 23.09.2021

Norges Kampsportforbund ønsker nå forslag på gode kandidater til toppidrettskomiteen, som i henhold til forbundets organisasjonsnormer skal oppnevnes av forbundsstyret. Om du har forslag på egnede personer oppfordrer vi deg til å sende inn dette innen 5. oktober.

Toppidrettskomiteen skal bestå av fire fagpersoner, i tillegg til presidenten, som er komiteens leder. Kjønnsfordeling er pålagt i sammensetningen. I tillegg bør etnisitet/mangfold hensyntas. I henhold til avtalen med Olympiatoppen skal medlemmer i toppidrettskomiteen fortrinnsvis inneha kompetanse tilsvarende topptrener I/II og/eller elite-coach.

Medlemmene skal representere forbundets internasjonale konkurransegrener og da spesielt de som står på det olympiske program og/eller er anerkjent av IOC.

Komiteens oppgaver

Toppidrettskomiteen er forbundets rådgivende organ i saker som gjelder toppidrett og internasjonal representasjon. Formålet er å sikre en bærekraftig satsning på toppidrett samt målrettet internasjonalt arbeid innen forbundet i tråd med overordnete planverk.

Komiteen har bl.a. følgende oppgaver, som er forankret i Norges Kampsportforbunds organisasjonsnormer.

  • Understøtte landslagsmodellen som den foretrukne utviklingsarenaen for utøvere med ambisjoner og potensiale til å bli Olympiske eller Paralympiske mestere
  • Kontinuerlig understøtte strukturen i landslagsmodellen samt i forbundets talentutviklingsarbeid, herunder utviklingstrapp og testmetoder
  • Kvalitetssikre at det er åpne/transparente prosesser med uttakskriterier og uttak til landslag og representasjon
  • Være pådrivere ift. grenutvalgene for å sikre ettervekst og tilfang av talenter (som kan komme under kontrollert utvikling) gjennom et godt konkurransetilbud i Norge og Norden.
  • Forvalte en human toppidrett og diskutere etiske problemstillinger, herunder dopingproblematikk, innen kampsportene
  • Kvalitetssikre prosessene knyttet til målrettet internasjonalt arbeid og representasjon inkl. støtteapparat, dommere og delegater
  • Behandle årlige handlingsplaner med mål og tiltak som understøtter overordnete planverk
  • Sikre at årsbudsjett utarbeides for styregodkjenning samt følges opp administrativt
  • Samarbeide tett med administrasjonen utifra vedtatte rammer/økonomi og planverk
  • Holde forbundsstyret underrettet i viktige/prinsipielle saker og opptre i samråd med forbundsstyret.

Send inn forslag innen 5. oktober

Om du har forslag på kandidater som kan være egnede medlemmer av toppidrettskomiteen, eller om du selv ønsker å bli vurdert som kandidat, oppfordres du til å sende inn forslag via nedenstående skjema. Frist for å sende inn forslag er 5. oktober.

Oops! We could not locate your form.