Nytt sanksjonsreglement og -utvalg

Publisert 05.05.2016
Redigert 09.07.2018

Det kommer forslag på tinget om et sanksjonsreglement og -utvalg

Saker som til nå har blitt behandlet i styrene kan få en bedre og mer uhildet behandling ved bruk av sanksjonsreglement og egne tingvalgte utvalg til å behandle saker i.

Sanksjonsreglementet gjelder brudd på

  • NKFs ulike kamp- og konkurransereglementer
  • Saker som omhandler alminnelige disiplinærforføyninger for brudd på idrettens regelverk (bl.a. barneidrettsbestemmelsene)
  • Brudd på vedtak eller alminnelig god oppførsel.

Erstatter ikke idrettens domsutvalg

Grove brudd påtales til idrettens domsutvalg for straffeutmåling, men sanksjoner kan ilegges av det nye påtenkte sanksjonsutvalget i saker som ikke naturlig hører hjemme i domsutvalget.

Sanksjonsutvalget foreslås i eget lovforslag til å bestå av 1 leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. Et ankeutvalg foreslås også med samme bemanning. Det er ønskelig med juridisk kompetanse i utvalgene, noe valgkomiteen jobber med å få på plass.

Vedlagt følger forslaget til sanksjonsreglementet som fremlegges til tingbehandling.

Relaterte linker

Forslaget til sanksjonsreglement