Retningslinjer for trening i korona-perioden

Publisert 27.05.2020

Helsedirektoratet offentliggjorde 11. mai sin veileder for smittevern i idretten. Norges Kampsportforbund har derfor 12. mai også gjennomgått og oppdatert våre retningslinjer for kampsporttrening i korona-perioden.

Presisering per 27. mai: Flere aktører har den siste uken meldt om åpning av all barne- og ungdomsidrett, inkludert kontaktidrettene, fra 1. juni. Dette medfører ikke riktighet, og Norges Kampsportforbund viser til informasjon fra Helsedirektoratets nettsider vedrørende dette, hvor det fastslås at videre oppmykning nå vurderes, og at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil levere sin anbefaling når det gjelder dette til Helse- og omsorgsdepartementet torsdag 28. mai. Norges Kampsportforbund vil holde alle våre klubber informert om eventuelle reviderte retningslinjer. På bakgrunn av ovennevnte understrekes det at klubber ikke kan gjenoppta normal treningsaktivitet fra 1. juni, men bes inntil videre forholde seg til nedenstående retningslinjer.

Helsedirektoratets gjeldende veileder

Utfyllende informasjon og link til Helsedirektoratets fullstendige veileder finner du på NIFs nettsider.

I Helsedirektoratets veileder fremgår blant annet følgende:

 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet og treninger hvor mer enn 20 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes. Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal. Det er da en forutsetning at treningsarealet er av en slik art at gruppene kan holdes adskilt under hele økten samtidig som man kan holde minst 1 meters avstand mellom hver gruppe (se også eget punkt om arrangement/samlinger).
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober.

Alle klubber som ønsker å bedrive idrettslig aktivitet har ansvar for å sette seg inn i veilederen. Klubber må også sette seg inn i eventuelle lokale bestemmelser, og følge disse.

Norges Kampsportforbund er klar over at enkelte av våre medlemsklubber trener i kommersielle treningsentre. Disse er i tråd med gjeldende forskrift stengt til 15. juni. Vi gjør derfor oppmerksom på at hvis dette gjelder din klubb, og treningssenteret dermed fremdeles er stengt, kan lokalet heller ikke benyttes til klubbtrening.

Retningslinjer for utøvelse av kampsportaktivitet

I tillegg til veilederen fra Helsedirektoratet har Norges Kampsportforbund utformet nedenstående punkter for utøvelse av kampsportaktivitet:

1) Følg alle anbefalinger fra offentlige myndigheter

Det understrekes at alle klubber ved organisert aktivitet skal følge anbefalingene fra offentlige myndigheter:

 • Alle våre medlemsklubber skal holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og NIF og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette.
 • Det skal ikke utøves kampsportaktivitet med mindre man er helt trygg på at aktiviteten ikke bidrar til økt smitterisiko og den kan utøves i samsvar med helsemyndighetenes anbefalinger. I motsatt fall, skal aktiviteten ikke gjennomføres/umiddelbart avbrytes.
 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand skal holde seg hjemme.
 • Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.

2) Ved all tilrettelegging og utøvelse av kampsport gjelder i tillegg følgende: 

 • Det er svært viktig å passe på inngangspartiet i haller hvor flere grupper passerer, og holde avstand når man ankommer og forlater treningslokalet. Det er ofte her det er trangest og dermed størst risiko for smittespredning.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer, men det anbefales derimot at toaletter og mulighet for håndvask tilknyttet garderober gjøres tilgjengelig.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
 • Det må sikres at utøvere og øvrige deltagere til enhver tid holder minst 1 meters avstand. Kampsportklubber må tilpasse aktiviteten slik at avstandsoppfordringen er mulig å ivareta.
 • For de minste barna (barn i småskole) kan det i praksis være vanskelig å innfri kravet om minst 1 meters avstand under ulike fysiske aktiviteter. For å kunne ivareta smittevernet samtidig som barna får utøve disse aktivitetene bør man derfor tilstrebe å ha faste grupper med færre barn, slik at antall nærkontakter reduseres.

3) Bruk av utstyr:

 • Man kan benytte felles utstyr som matter, strikk, pads/puter, sparke-/slagputer, dummyer, stokk/tresverd og lignende. Deltakere bør oppfordres til å ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles utstyr. Slag, spark og våpenteknikker kan trenes parvis med bruk av pads/puter/beskyttelsesutstyr som hindrer fysisk kontakt, såfremt det er minst 1 meters avstand mellom utøvernes hode/torso.
 • Deling av utstyr som innebærer svært tett kontakt med ansikt eller hender (hjelm, hansker mv.) bør imidlertid begrenses. Hvis deling er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten skal man desinfisere utstyret mellom ulike personers bruk.
 • Fottøy er ikke påbudt.

4) Arrangementer/samlinger:

 • Det kan arrangeres kamper, cuper, stevner, treningssamlinger og lignende, men ikke ordinær trening. Personer som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre.
 • Med inntil 50 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er til stede, uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangement. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement omfattes ikke.
 • Det er et vilkår for gjennomføring at det er oppnevnt en ansvarlig arrangør. Arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene, og sikre at syke ikke deltar i arrangementet.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede for å sikre en rask smittesporing.
 • Selv om det åpnes for arrangement på inntil 50 personer med avstand på minst 1 meter anbefales det at kun deltakere fra egen region/nærmiljø deltar.

5) Krav til rutiner for hygiene & renhold:

Når utøvere/trenere ankommer treningslokalet, skal alle gis instrukser om følgende:

 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.
 • Alkoholbasert desinfeksjon er tilgjengelig der håndvask ikke er tilgjengelig.
 • Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter skal kunne benyttes i tilknytning til garderobeanlegg.
 • Vask gjerne utstyret du skal bruke før du starter treningen.
 • Utstyr som hjelmer, vester etc. skal desinfiseres både før og etter bruk.
 • Vask alle berøringspunkter når treningsøkten er over.
 • Vask alle berøringspunkter når treningsøkten er over. Når det gjelder hyppighet og vask av matter/gulv oppfordres klubber til å bruke skjønn og sunn fornuft, og etablere rutiner for godt renhold på bakgrunn av eget bruk av lokalene.
 • På matter anbefales det først å bruke grovrengjøringsmiddel, deretter klorin/klor. Annet utstyr sprayes enten med håndsprit eller ev. klor.
 • I forbindelse med rengjøring anbefales bruk av engangsutstyr så godt det lar seg gjøre (eks. mopper, kluter og hansker)

Vi ber om at hele kampsport-Norge både respekterer og følger ovennevnte punkter, og på denne måten viser at vi alle sammen bidrar i dugnaden

Vi oppfordrer også alle klubber til å lese NIFs oppdaterte informasjon om ansvar for idrettslag som tilrettelegger for idrettslig aktivitet i denne perioden.

 

Emne: