Reorganisering: Oversikt over styrevedtak

Publisert 03.03.2020
Redigert 14.12.2020

21.-22. februar 2020 ble det avholdt forbundsstyremøte i Norges Kampsportforbunds lokaler på Ullevål. Sentrale temaer for møtet ble nytt medlemssystem og arbeidet med ny organisasjonsmodell, som ble innledet i 2019.

Referatet fra styremøtet finner du her

Som det fremgår av referatet ble det ikke fattet vedtak på Kongepokalfordeling, økonomimodell og forslag til nødvendige lovendringer knyttet til styresammensetningen ift. reorganiseringen. Disse sakene vil derfor tas opp igjen på neste styremøte.

Relevante styrevedtak

Norges Kampsportforbund oppfordrer alle medlemmer til å sette seg inn forslaget til reorganisering, og komme med innspill og spørsmål hele veien frem til forbundstinget.

For å gi alle mulighet til å sette seg inn i styrets arbeid er nedenstående oversikt over relevante styrevedtak utarbeidet. Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med oversikten. Oversikten blir oppdatert fortløpende.

Styrevedtak vedrørende reorganisering 2019 -2020

– Som tidligere opplyst har vi stor forståelse for at denne prosessen er av betydelig interesse for hele organisasjonen. På neste styremøte skal endelig forslag vedtas, og vi oppfordrer derfor alle til å komme med spørsmål og innspill vedrørende reorganiseringen snarest mulig. Disse kan sendes til post@kampsport.no eller via nedenstående skjema, opplyser Sivertsen.

Veien videre

Nedenstående momenter vil være sentrale i forslaget som det nå arbeides med å ferdigstille, og styret inviterer medlemmer til å komme med konkrete innspill og spørsmål til alle nedenstående punkter:

 • Kongepokaler fordeles mellom grenene med halvparten til rullering mellom de internasjonale grenene og den andre halvparten til rullering mellom de nasjonale grenene. Det forutsettes at tildelingskriteriene fra Hans Majestet Kongen samt forbundets NM reglement følges.
 • Pengestrømmer følger særidrettene med idrettsgrener utifra et solidaritets- og likebehandlingsprinsipp som forutsetter en enhetlig kontingentsats for klubbenes medlemskap, kr. 150,- pr. medlem (+ forsikringspremie for de over 12 år). Tinget fastsetter kontingenten men økonomifordelingen vedtas av det til enhver tid sittende forbundsstyre, med orientering til tinget via budsjett og regnskap.
 • Medlemsklubbene kan i prinsipp delta med utøvere innen alle konkurranseregelverkene såfremt disse oppfyller regelverkenes vilkår.
 • Det velges et styre for hele forbundet som skal oppnevne konkurranseutvalgene samt ivareta grener og klubber som ikke har fokus på konkurranser. Sistnevnte gjøres primært via kampsportfestival og behovsprøvd tilskuddsordning.
 • Konkurranseutvalgene oppnevnes basert på nominasjoner fra åpne grenmøter dagen før forbundstinget i to omganger; innen regelverkene hvor forbundet har internasjonalt medlemskap og innen de øvrige nasjonale grenene.
 • Grenmøtene organiseres via administrasjonen i samarbeid med hvert konkurranseutvalg.
 • Forbundstinget er det formelle beslutningsorgan og høyeste myndighet i forbundet.
 • De som ikke er interessert i konkurranser behøver ikke delta på grenmøtene men kan delta på det besluttende tinget.
 • Forbundsstyret nomineres av valgkomiteen som jobber utifra mandat som vedtas av tinget. Tinget velger forbundsstyret på fritt grunnlag utifra NIFs lover.
 • Styresammensetningen foreslås slik;
  • Leder
  • Nestleder
  • 5 styremedlemmer
  • 2 varamedlemmer

Ovennevnte punkter er formulert utifra styrets tidligere prosess med vedtak og føringer, inkl. antall i styret.

Håper på engasjement på åpent møte

I tillegg til å sende inn forslag og spørsmål via nedenstående skjema håper også styret på god deltakelse og stort engasjement på et åpent møte som vil avholdes dagen før forbundstinget.

– Forbundsstyret ønsker å fremlegge det endelige resultat for alle klubbene på et åpent møte i forkant av forbundstinget med seksjonsmøter. I tillegg skal det utlegges informasjon i alle forbundets kanaler fremover. Formålet er at alle skal kunne komme med sine innspill og spørsmål før endelig behandling og beslutning skjer på forbundstinget, presiserer president Sivertsen.

Les mer:

Spørsmål/kommentarer vedrørende reorganisering

Henvendelser vedrørende reorganisering.
 • Vennligst oppgi din epostadresse, slik at vi ved behov kan kontakte deg angående din henvendelse.