Reorganisering: Oversikt over styrevedtak

Publisert 03.03.2020
Redigert 27.01.2022

Arbeidet med ny organisasjonsmodell ble innledet i 2019. Prosessen ble terminert av forbundsstyret i oktober 2021. Oversikt over alle styrevedtak finner du her. 

Norges Kampsportforbund oppfordrer alle medlemmer til å sette seg inn forslaget til reorganisering, og komme med innspill og spørsmål hele veien frem til forbundstinget.

For å gi alle mulighet til å sette seg inn i styrets arbeid er nedenstående oversikt over relevante styrevedtak utarbeidet. Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med oversikten. Oversikten blir oppdatert fortløpende.

Styrevedtak vedrørende reorganisering 2019 -2021

Veien videre

Nedenstående momenter vil være sentrale i forslaget som det nå arbeides med å ferdigstille, og styret inviterer medlemmer til å komme med konkrete innspill og spørsmål til alle nedenstående punkter:

 • Kongepokaler fordeles mellom grenene med halvparten til rullering mellom de internasjonale grenene og den andre halvparten til rullering mellom de nasjonale grenene. Det forutsettes at tildelingskriteriene fra Hans Majestet Kongen samt forbundets NM reglement følges.
 • Pengestrømmer følger særidrettene med idrettsgrener utifra et solidaritets- og likebehandlingsprinsipp som forutsetter en enhetlig kontingentsats for klubbenes medlemskap, kr. 150,- pr. medlem (+ forsikringspremie for de over 12 år). Tinget fastsetter kontingenten men økonomifordelingen vedtas av det til enhver tid sittende forbundsstyre, med orientering til tinget via budsjett og regnskap.
 • Medlemsklubbene kan i prinsipp delta med utøvere innen alle konkurranseregelverkene såfremt disse oppfyller regelverkenes vilkår.
 • Det velges et styre for hele forbundet som skal oppnevne konkurranseutvalgene samt ivareta grener og klubber som ikke har fokus på konkurranser. Sistnevnte gjøres primært via kampsportfestival og behovsprøvd tilskuddsordning.
 • Konkurranseutvalgene oppnevnes basert på nominasjoner fra åpne grenmøter dagen før forbundstinget i to omganger; innen regelverkene hvor forbundet har internasjonalt medlemskap og innen de øvrige nasjonale grenene.
 • Grenmøtene organiseres via administrasjonen i samarbeid med hvert konkurranseutvalg.
 • Forbundstinget er det formelle beslutningsorgan og høyeste myndighet i forbundet.
 • De som ikke er interessert i konkurranser behøver ikke delta på grenmøtene men kan delta på det besluttende tinget.
 • Forbundsstyret nomineres av valgkomiteen som jobber utifra mandat som vedtas av tinget. Tinget velger forbundsstyret på fritt grunnlag utifra NIFs lover.
 • Styresammensetningen foreslås slik;
  • Leder
  • Nestleder
  • 5 styremedlemmer
  • 2 varamedlemmer

Ovennevnte punkter er formulert utifra styrets tidligere prosess med vedtak og føringer, inkl. antall i styret.

Spørsmål/kommentarer vedrørende reorganisering

Henvendelser vedrørende reorganisering.

 • Vennligst oppgi din epostadresse, slik at vi ved behov kan kontakte deg angående din henvendelse.