NIFs Hedersbevisninger – Nominer dine kandidater

Publisert 06.02.2020
Redigert 13.02.2020

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har to hedersbevisninger (utmerkelser): Æresmedlem og hederstegn. Nå kan klubber sende inn nominasjoner på kandidater til begge hedersbevisningene.

Frist for nominasjon er 28. februar. Forslag på kandidater sendes til post@kampsport.no. NKF vil som særforbund foreta en vurdering av alle innkomne forslag med tanke på videreformidling til NIF.

Retningslinjene og rutinene for NIFs utmerkelser er godkjent av idrettsstyret 4. april 2019.

Retningslinjer for NIFs utmerkelser

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har to utmerkelser:

1. NIFs Æresmedlem

Æresmedlemskap er NIFs høyeste utmerkelse og kan tildeles tillitsvalgte som har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett. Med dette menes arbeid som tillitsvalgt på høyeste nivå i idrettsforbundet, idrettskrets eller særforbund, nasjonalt og/eller internasjonalt. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i NIFs verdier.

Æresmedlemskap tildeles i utgangspunktet i forlengelse av avsluttet tjeneste for idretten. Kandidater som har fylt 67 år, og fortsatt er i virke, vil likevel kunne bli vurdert til Æresmedlemskap.

En eventuell utnevnelse av nytt æresmedlem finner sted på Idrettstinget eller på NIFs Ledermøte. Ved utnevnelse av nytt æresmedlem tildeles personen NIFs Plakett, et diplom og en gull-pins.

2. NIFs Hederstegn

Hederstegn kan tildeles tillitsvalgte, ansatte eller utøvere;

Tillitsvalgte og utøvere kan bli tildelt NIFs Hederstegn dersom de har gjort et meget fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett over en periode på til sammen mer enn 10 år. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i NIFs verdier.

Ansatte i norsk idrett (NIF og særforbund) kan bli tildelt NIFs Hederstegn dersom de har gjort et meget fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett på til sammen mer enn 15 år. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i NIFs verdier.

En eventuell tildeling av NIFs Hederstegn skjer i egnet ramme (eks. kretsting, forbundsting, andre markeringer) og personen tildeles et diplom og en sølv-pins.

Rutiner for tildeling av NIFs utmerkelser

 • Alle forslag skal fremmes gjennom organisasjonen, herunder idrettskrets, særforbund
  eller NIFs sentralledd.
 • Nominasjonen skal inneholde ferdig utfylt søknadsskjema og CV for kandidaten.
 • NIF sender retningslinjer og søknadsskjema (1. februar hvert år) til idrettskretser og
  særforbund.
 • Frist for å sende inn nominasjoner er: – Æresmedlemskap: 28. februar. NIFs Hederstegn: 28. februar og 28. august
 • En komité for NIFs utmerkelser vurderer innkomne forslag for både NIFs Æresmedlem og NIFs Hederstegn. Komiteen kan også på selvstendig grunnlag foreslå kandidater.
 • Beslutning om eventuell tildeling av NIFs æresmedlemskap gjøres av idrettsstyret i forkant av Idrettstinget eller NIFs Ledermøte. Beslutningen protokollføres etter at saken har vært forberedt og behandlet fortrolig av komiteen for NIFs utmerkelser.
 • Beslutning om eventuell tildeling av NIFs Hederstegn gjøres av komiteen for NIFs utmerkelser, innen rimelig tid etter søknadsfristene (28. februar og 28. august).

Komité for NIFs utmerkelser

 • Komiteen oppnevnes for fire år av gangen, henholdsvis i etterkant av et Idrettsting og
  av det nyvalgte idrettsstyret. Komiteens medlemmer kan oppnevnes på nytt etter
  endt fireårsperiode.
 • Komiteen består av tre personer:
  – En representant fra idrettskretsene
  – En representant fra særforbundene
  – En representant fra idrettsstyret, eller en person som idrettsstyret har
  delegert myndigheten til.
 • En ansatt i NIFs administrasjon er komiteens sekretær.