Kampsport 2.0 statusoppdatering og invitasjon til innspillsmøte

Publisert 20.07.2023
Redigert 25.07.2023

Ref. nyhetsartikkel fra 9, juni (se her) er prosessen med re-organisering av forbundet godt i gang. I forrige artikkel ga arbeidsutvalget en kort introduksjon av de forskjellige arbeidsgruppene; hva fokuset deres er og hvilke medlemmer som er i gruppen. I denne artikkelen ønsker arbeidsutvalget (AU) å gi en beskrivelse av hvor arbeidsgruppene er i arbeidet deres per i dag.

AU påpeker igjen viktigheten av kontinuerlige tilbakemeldinger fra medlemmene – og gjerne henvend deg på epost til arbeidsgruppeleder dersom du har kapasitet og ønsker å bidra innad i en spesifikk arbeidsgruppe (AG).

Endelig ønsker AU å invitere forbundets medlemmer, ved klubbleder eller annen representant, til et innspillsmøte torsdag 24. august kl.1900-2000. På møtet vil hver AG leder fortelle om gruppen sin og fremgangen, og det vil være åpent for innspill og spørsmål.

Invitasjon til innspillsmøtet med teams-lenke blir utsendt til alle klubbledere på registrert epostadresse. Klubbleder må selv videreformidle dette dersom andre skal representere klubben i møtet.

AG navn: Arrangørmodellen

Gruppeleder: Maria Erenskjold (WT) – epost: Erenskjold.tkd@mail.com

Status per juni 2023: Revidering av dagens arrangørmodell er i full gang. Felles behov og ytelser er kartlagt på tvers av seksjonene. Man ønsker med denne kartleggingen og tydeliggjøre hvor seksjonene kan jobbe mer sammen (for eksempel dele på SportData-operatører, finne felles løsning for stevneleger, etc.). Per i dag går hvert gruppemedlem i AG igjennom hver av de 5 fasene av dagens modell og reviderer/kommenterer. Fokus er på optimering av modellen, inkludert fordeling av ansvar mellom administrasjon og arrangørklubbene, samt dele modellen opp så den passer for alle; både de som skal arrangere mindre stevner og de som skal arrangere NM. Maler utarbeides i form av sjekklister, økonomimaler, etc.

AG navn: Bredden

Gruppeleder: Kathrine Hammond Strand (ADM.) – epost: Kathrine.StrandHammond@kampsport.no

Status per juni 2023: Kartlegging og datainnsamling har vært denne fasens bestilling. Alle i gruppen har på ukentlige møter bidratt med presentasjon av barne- ungdom- voksen- og paraidretten, og de eksisterende tiltak, verktøy og planer som finnes på de ulike områdene per i dag. Vi har også belyst Long Term Athlete Development-modellen – Livslang Idrettsglede – og ikke minst NIF sin nye langtidsplan Idretten Vil 2023-2027.

Gruppens vurdering så langt er at alle de fem strategiske satsningsområdene i Idretten Vil (men spesielt de fire første; Attraktivt og variert idrettstilbud, Gode og veldrevne idrettslag, Like muligheter og Idrettsanlegg for fremtiden) vil ha betydning for NKF sin Breddeidrett. NIF forventer at satsingsområdene blir implementert i alle særforbund, og må dermed forankres tydelig i NKF sin nye langtidsplan for Breddeidrett. Vår anbefaling for veien videre er god kunnskapsdeling og samhandling på tvers i organisasjonen ved utarbeidelsen av den nye planen, slik at Breddeidretten får det nødvendige fokus som skal til for å løfte våre idrettslag og deres lokale aktivitetstilbud.

AG navn: Internasjonal representasjon

Gruppeleder: Kathrine Hammond Strand (ADM.) – epost: Kathrine.StrandHammond@kampsport.no

Status per juni 2023

Denne gruppen er ikke helt i mål med all datainnsamling – her er vi avhengig av at de som har blitt kontaktet kommer tilbake med sine oversikter og innspill – men vi ønsker likevel å komme med en foreløpig rapport og noen tanker om veien videre:

Vi ser behov for kunnskapsdeling og samhandling på tvers i organisasjonen – mellom fagpersonell og tillitsvalgte i NKF.

Det må utarbeides en langsiktig strategi for internasjonal representasjon, innen aktuelle grener og idretter som er representert i NKF. Vi trenger også mer tydelighet og forutsigbarhet rundt internasjonale mål og budsjett som samsvarer dette arbeidet. Vi må skape arenaer for utvikling av fremtidig NKF internasjonal representasjon.

Som et eksempel på hvordan Idretten Vil 2023-2027 kan knyttes inn også her vil være de målbare indikatorene «Idretten skal fremme ansvarlig ressursbruk og ivareta bærekraft i våre aktiviteter slik at alle kan delta, og slik at påvirkningen på natur og klima reduseres i tråd med nasjonale klima- og miljømål» og «Antall ungdom og unge voksne mellom 13 og 25 år som deltar regelmessig organisert idrett skal øke med 50 000». Dette anser vi for å være gode eksempler på saker som NKF kan fronte internasjonalt, og at dette arbeidet kan gi ringvirkninger også nasjonalt.

AG navn: Klubbutvikling og kompetanseheving

Gruppeleder: Kathrine Hammond Strand (ADM.) – epost: Kathrine.StrandHammond@kampsport.no

Status per juni 2023:

Klubbutvikling:

Gruppen har på ukentlige møter kartlagt dagens muligheter og tilbud for Klubbutvikling – her ligger det mye informasjon på idrettsforbundet.no. Alle i gruppen har bidratt til god erfaringsutveksling, diskusjoner og innspill. Vi har også fått bidrag fra NKF sin Ungdomskomite.

NIF sin nye Idretten Vil og de frem strategiske satsningsområdene ble et tema også i denne gruppen, og spesielt har vi merket oss den klare «bestillingen» på Gode og veldrevne idrettslag. Vi ser to retninger å gå i tiden som kommer når det gjelder å lykkes med dette, og det er på forbundsnivå behovet for kunnskapsdeling og samhandling på tvers i organisasjonen – mellom fagpersonell og tillitsvalgte. På klubbnivå ser vi behov for en systematisk tilnærming der idrettslagene får den oppfølging de har behov for, ut ifra sin situasjon og ståsted.

En enda mer detaljert oversikt over arbeidsgruppen sine funn vil bli spilt inn til Styringsgruppen for Kampsport 2.0.

Kompetanse:

Gruppeleder valgte av praktiske årsaker å skille gruppen Klubbutvikling og Kompetanse i to underveis i arbeidet denne våren. NKF har en egen ansatt på kompetanse, og det var naturlig å trekke denne personen enda dypere inn i arbeidet etter hvert som kartleggingen pågikk.

NKF har et bredt kurstilbud per i dag. Både fysiske, digitale/online og e-læringskurs. Noen av kursene går på det sportslige, andre på organisasjon.

Også her har vi selvfølgelig tatt for oss Idretten Vil 2023-2027, og de fem strategiske satsningsområdene. Detaljer her vil bli spilt inn til Styringsgruppen, men som eksempler kan vi nevne følgende:

· «Alle kan få delta på trening og i konkurranser i gode og trygge sosiale rammer i en idrett som

inkluderer og er tilrettelagt, uavhengig av ambisjoner og ferdighetsnivå.»

Gruppens kommentar: Dette fordrer god drift av idrettslaget, som igjen fordrer god kompetanse på både det sportslige og organisatoriske.

· «Det skal utarbeides en langtidsplan for treneren i norsk idrett der trenerattesten er rettesnoren for en felles grunnforståelse, og der treneren blir sentral for å sikre kvalitet i innhold på treningene.»

Gruppens kommentar: Den såkalte attesten ser vi på som et virkemiddel for å bevisstgjøre i trenerrollen. Suksesskriteriene på dette satsningsområdet fordrer imidlertid god gjennomføring av hele Trenerløypa og annen utdanning i NKF.

· «Antall ungdom og unge voksne mellom 13 og 25 år som deltar regelmessig i organisert idrett skal øke med 50 000.»

Gruppens kommentar: Innspill fra NKF Ungdomskomite: «Behov for mer fokus og kunnskap om å lage engasjerende tilbud for ungdom i klubbene». For å levere på dette innspillet, og lykkes på satsningsområdet, kreves kompetansehevende tiltak på både sport og organisasjon også her.

AG navn: Markedsføring og Kommunikasjon

Gruppeleder: Kim Gibson (ADM.) – epost: kim.gibson@kampsport.no

Status per juni 2023:

Eksterne kommunikasjonskanaler

Man har mottakere i alle aldre, med forskjellige preferanser til kommunikasjonskanaler. Man ønsker å spisse ressursbruken for både administrasjon og frivillige i organisasjon til de kanalene hvor man lykkes best å nå frem til forbundets målgrupper. For å unngå flaskehals i kommunikasjon fra seksjonene, vurderes det å sette opp tilganger som tillater utnevnte personer i seksjonene til å skissere opp artikler/innlegg på web og SoMe, for så at administrasjonen godkjenner og publiserer. Dette er allerede satt i virke for noen Facebook grupper, og fungerer godt.

Webside

Forrige tingperiode ble det innhentet tilbud fra konsulent i forhold til vurdering om ny webløsning. Dette medfører en betydelig kostnad, noe som arbeidsgruppen og GenSek har vurdert til å ikke være den beste bruk av medlemmenes midler. Man er i gang med å vurdere hvordan vi best mulig kan websiden velfungerende og mer tilfredsstillende for både de som skal finne informasjon samt de som skal administrere den. Fremdriften har hatt litt stillstans mens gruppeleder har vært i pappapermisjon. Arbeidsgruppen vil gjenoppta arbeidet med nettsidene etter sommerferien.

SoMe

I all hovedsak er Facebook og Instagram valgt som hovedkanaler. Disse kan effektivt administreres via Meta Business Suite, som er et gratis verktøy der man kan lage annonser og administrere innlegg. Man får også enkelt hentet ut analyserapporter for videre læring og forbedring for å lykkes med budskap.

Det er for noen seksjoner/grenkomiteer opprettet grupper hvor man kan legge ut informasjon, som så administrasjonen godkjenner for publisering. Dette har vært en god forbedring for å nå ut med relevant informasjon til sine respektive medlemmer, klubbledere og andre som har tilhørighet i denne seksjonen. Når noen gren-/seksjonsmedlemmer har et dedikert ansvar og får utvidet rettigheter i tillegg til forbundets administrasjonsansvarlig for SoMe, reduserer man en flaskehals. Det vil si i praksis at hvem som helt i utgangspunktet kan legge til et nytt innlegg, som de utvalgte med rettigheter kan godkjenne for publisering i kanalen.

Informasjonsbrev

Fordi man ikke har en RSS-løsning på websiden, der man kan “følge” nyhetssiden når noe blir publisert, så er informasjonsbrev på epost som fremhever saker og henviser de interesserte til webside artiklene en god løsning.

Interne kommunikasjonskanaler

Tillitsvalgte har behov for et samhandlingsområde. I første omgang vil det gjelde seksjonene, og deres komiteer, for å unngå at man mister viktig dokumenter fra tingperiode til tingperiode når disse menneskene potensielt endres. ITF er den eneste seksjonen som er selvforsynt. Både Google og Office har en non-for-profitt-løsning som er rimeligere enn hva NIF fakturerer for Office lisenser. Office er det meste foretrukne. Dette er spilt inn til administrasjonen til vurdering.

AG navn: Toppidrett

Gruppeleder: Maria Erenskjold (WT) – epost: Erenskjold.tkd(a)gmail.com

Status per juni 2023: AGens medlemmer har fått tildelt hvert sitt fokus- og ansvarsområde, fra revidering (og mulig nyopprettelse) av toppidrettskomite(-er), til revidering av dagens prosesser og rutiner, til utøvers fysiske og psykiske helse. Det legges stort fokus på utøvers ivaretakelse samt en mer gjennomsiktig Toppidrett der fagpersoner, seksjoner og grenkomiteer får mer ansvar.

Der innhentes nåværende dokumenter og beskrivelser for rutiner i Toppidretten, som gruppens medlemmer leser igjennom og reviderer. Nye prosesser og rutiner skal implementeres og sikre en åpen og trygg Toppidrett på tvers av alle seksjoner og grenkomiteer.

Man har blant annet jobbet med ansettelsesutvalg for den enkelte seksjons toppidrett. Her var WT Seksjonen ‘prøve-kanin’, da nytt trenerteam for poomsae landslaget skulle ansettes. Det ble laget et ansettelsesutvalg bestående av: Sportssjefen, en fagperson (fra dommerkomiteen) og en politiker (seksjonsleder). Prosessen ble ansett som ryddig og korrekt og legges til grunn for videre arbeid.

Økonomien for Toppidretten er strammet inn de siste årene. Denne skal forvaltes med omhu og det må derfor være tydelig planer og budsjetter på plass. Dette er også noe AGen ser på.

AG navn: Økonomi

Gruppeleder: Kim Eilertsen (ADM.) – epost: Kim.eilertsen(a)kampsport.no

Status per juni 2023: En del av intensjonen med kampsport 2.0 har vært å fetablere nye systemer innen økonomi, herunder budsjett og regnskap. Grunnet endrede økonomiske rammebetingelser i 2023 har det vært behov for å gjøre noen endringer umiddelbart.

Nye maler og system for økonomistyring ble utformet og implementert i Q1 2023.

Det ble videre igangsatt en prøveordning som fortløpende skal sikre bedre kontroll på posteringene innen de ulike avdelingene. Ordningen går ut på at seksjonsleder er første godkjenner og den som posterer alle kostnader (faktura og reiseregninger).

Videre arbeid med fordeling mellom de ulike nøkkeltallsområdene vil utarbeides iht. løsningsforslagene som gjennom kampsport 2.0 kommer fra de ulike områdene vi jobber med.

Organisasjonskart med tilhørende fullmakts- og ansvarsmatrise vil også bli revidert og fremmet forslag fori tråd med økonomiske rammer, krav i langtidsplaner og ønskede løsninger. Dette arbeidet påbegynnes til høsten.