Interessert i å påta deg internasjonalt verv?

Publisert 22.02.2022

Norsk idrett er i gang med utarbeidelsen av en ny helhetlig, internasjonal plan. Som en del av dette ønsker NIF at særforbundene skal være mer aktive internasjonalt, og vil derfor støtte arbeidet med å få valgt inn norske tillitsvalgte i internasjonale styrer.

Som en følge av NIFs ønsker om at særforbundene skal være mer aktive internasjonalt ønsker vi nå å motta henvendelser fra kandidater med interesse for å påta seg internasjonale verv. Søknader må forankres i forbundsstyret i Norges Kampsportforbund før den ev. videresendes til NIF. Søknader må derfor sendes inn via nedenstående skjema 1. mars.

Støtteordning for internasjonale kandidatur

For å sikre norsk idrett større internasjonal gjennomslagskraft, trenger vi flere representanter fra norsk idrett i internasjonale idrettsorganisasjoner. I dag har norsk idrett rundt 250 internasjonale representanter i ulike posisjoner. Dette tallet ønsker NIF å styrke ytterligere.

NIF tilbyr i dag ulike skoleringsmuligheter for representanter som ønsker en posisjon i en internasjonal idrettsorganisasjon, og i tillegg har vi en økonomisk støtteordning for særforbund som ønsker å fremme et kandidatur.

Overordnede kriterier for ordningen:

 • Dette er en søknadsbasert ordning, med tildeling én gang i året. Totalt er det kr. 200.000,- til fordeling i 2022. NIFs søknadsfrist er 7. mars 2022. Søknader fra kampsport-klubbene må derfor sendes inn via nedenstående skjema innen 1. mars for å kunne behandles av styret før den videresendes NIF.
 • De særforbundene som mottar støtte, skal ha en styrebehandlet forankring av kandidaturet det søkes om økonomisk støtte for.
 • Valget/oppnevningen av kandidaturet det søkes om, må finne sted i inneværende år.
 • Det kan gis støtte på inntil kr. 70.000,- per år per særforbund for å jobbe med ett eller flere kandidatur.
 • Støtte kan gis til reiser/møter/representasjon (i henhold til NIFs reise- og representasjonsregulativ), ekstern rådgivning og utarbeidelse av materiell. Det kan også gis støtte til andre tiltak etter særskilt godkjennelse fra NIF.
 • Det er en forutsetning at anvendelsen av midlene er i tråd med alle regler knyttet til valgprosessene i det enkelte internasjonale forbund.
 • Det er en forutsetning at særforbundet selv gir et økonomisk bidrag til å støtte kandidaturet det søkes om midler til. Hovedregel er at særforbundets eget økonomiske bidrag skal utgjøre minimum 50 % av den totale summen, men her kan det i særskilte tilfeller gjøres individuelle vurderinger.
 • Ved NIFs tildeling skal det tilstrebes at begge kjønn er representert i den årlige tildelingen. NIF ønsker at særforbundene hensyntar mangfoldsperspektivet når det søkes om støtte over denne ordningen.
 • Særforbundene som tildeles midler over denne ordningen, skal rapportere på bruken av midlene innen 31.12.2022 til NIFs internasjonale avdeling.

Praktiske spørsmål om søknadsordningen, samt spørsmål om øvrige internasjonale tema, kan rettes til seniorrådgiver i NIFs internasjonale avdeling, Julie Ravlo. Ravlo kan kontaktes på epost:  julie.ravlo@idrettsforbundet.no.

Internasjonale verv

  Vennligst oppgi hvilken idrett du representerer.
 • Max. file size: 128 MB.
  Vennligst last opp din CV.
 • Har kan du legge inn en kort beskrivelse av din motivasjon for å påta deg et internasjonalt verv.