HUSK Å OPPDATERE IDRETTSLAGETS LOV!

Publisert 29.01.2024
Redigert 07.05.2024

For å kunne dra nytte av medlemsfordelene som idrettslag, må idrettslaget være et såkalt «godkjent idrettslag». Dette innebærer blant annet å ha oppdatert loven sin i samsvar med gjeldende Lovnorm for idrettslag. Det er viktig at loven er oppdatert i forkant av årsmøtet slik at medlemmene kan vedta den nye loven som skal gjelde fra 2024.

Lovnorm for Idrettslag

På ordinært Idrettsting og ekstraordinært Idrettsting i 2023 ble det foreslått en rekke endringer i lovverket for idrettslag med effekt fra 2024. Idrettsstyret vedtok derfor en ny lovnorm for idrettslag med endringene den 13.12.2023 med ikrafttredelse 1.1.2024.

Vi oppfordrer alle våre idrettslag til å oppdatere egen lov. Noen av punktene i den nye loven må vedtas av årsmøtet. Minner om at fristen for avholdelse av ordinært årsmøte for idrettslag er  31.03.2024, da det er punkter i den nye lovnormen som vedtas på årsmøte.

Lovnormen og veiledning finnes her: Lovnorm for idrettslag (idrettsforbundet.no)

Utdrag av hovedpunkter fra ny lovnorm og veiledning:

Den nye lovnormen beskriver to kategorier av idrettslag:

 • Idrettslag over terskelen
  • Idrettslag som er enten over 300.000 i omsetning eller har mer enn 100 medlemmer.
 • Idrettslag under terskelen
  • Idrettslag som både har under 300.000 i omsetning og færre enn 100 medlemmer.

Det er medlemstall og brutto omsetning per 31.12.2023 som plasserer idrettslaget over eller under terskelen og som vil påvirke idrettslagets drift fra 2024.
– Dette tilsier at det vil være nødvendig med en årlig vurdering for å fastslå om idrettslaget er over eller under terskelen i påfølgende år.

Utdrag av endringer for IDRETTSLAG OVER TERSKELEN

Idrettslag over terskelen skal også oppdatere loven og drive idrettslaget i samsvar med denne. For idrettslag i denne kategorien, er det i den nye lovnormen noe økt frihet i forbindelse med styresammensetning og kontrollutvalg:

 • Minimumskrav om 3 personer i styret (leder, nestleder og 1 medlem)
 • Varamedlem i styret er nå valgfritt (Norges Kampsportforbund anbefaler av praktiske årsaker våre idrettslag å velge minst ett varamedlem til styret)
 • Varamedlem i kontrollutvalget er nå valgfritt (Norges Kampsportforbund anbefaler av praktiske årsaker våre idrettslag å velge minst ett varamedlem til kontrollutvalget)
Utdrag av endringer for IDRETTSLAG UNDER TERSKELEN

Prøveordningen med «Forenklet idrettslag» opphørte den 31.12.2023. Dermed må idrettslag som har brukt «Enklere lovnorm for idrettslag» frem til i dag, endre til den nye lovnormen for idrettslag og drive idrettslaget i samsvar med denne.

Den nye lovnormen viderefører forenklingene som tidligere lå i «Enklere lovnorm for idrettslag», med noen endringer:

 •  Antall styremedlemmer er valgfritt, men det må være minst 3 medlemmer (leder, nestleder og 1 medlem)
 • Det er valgfritt å ha valgkomité og kontrollutvalg.
 • Forenklede krav når det gjelder kjønnsfordeling.
 • Forenklede krav til forsikringsordninger mm.

 

Alle idrettslag med medlemskap i Norges Kampsportforbund oppfordres til å vedta idrettslagets oppdaterte lov på årsmøtet med frist 31.03.2024 og gjøre valg i samsvar med denne for å opprettholde status som godkjent idrettslag.

Spørsmål kan rettes til administrasjonen i Norges Kampsportforbund via epost til: post(a)kampsport.no, eller Idrettskretsen som idrettslaget tilhører.

Emne: