Søk trenerlisens på nett

Publisert 05.10.2017
Redigert 23.10.2017

I langtidsplanen vedtatt på tinget i 2016 fremgår det i punkt 2.3 følgende; «Lisensiering av trenere innføres med krav om etterutdanning i.f.t. trenerløypa.»

Det er p.t cirka 120 av forbundets 450 klubber som har én eller flere godkjente trenere. Størsteparten av klubbene er altså fortsatt uten godkjente trenere. Med utgangspunkt i dette har forbundsstyret vedtatt innføring av trenerlisensordning ut ifra følgende modell:

 • Alle klubber med over 50 medlemmer eller klubber der flertallet av medlemmer er barn og unge (under 17 år) pålegges å ha utdannet minst én trener innen 1. januar 2020 (gjelder trener 1-nivå).
 • Fra 1. januar 2017 utsteder og registrerer Norges Kampsportforbund trenerlisenser.
 • Trenere som har gjennomført kurs i perioden 2007 til 2017 kan søke om lisens frem til 31. desember 2020.
 • Det er målsetningen at alle klubber skal ha lisensierte trenere i fremtiden.
 • Ordningen bør praktiseres fleksibelt i en overgangsperiode.

Det har vært enighet på tidligere ledermøter med stilartene om at kompetanseutvikling er viktig og at det bør satses på trenerutdanning – spesielt sammen med stilartene. Som følge av disse signaler har forbundsstyret lagt til rette for og fremmet forslag til forbundstinget om å innføre trenerlisens. Dette står også omtalt og anbefalt i rammeverket for Trenerløypa fra Idrettsforbundet.

Etter høringer i forkant av Forbundstinget og behandling på Forbundstinget i 2016 ble det vedtatt slik innføring. Dersom dette nå i etterkant anses for ikke å være ønskelig må sak fremmes for neste Forbundsting i 2018.

Hvorfor innføre lisens:

Fjær i hatten

Innføring av trenerlisens er et tilbud for de trenerne som ønsker det. Utdanningen skal utgjøre et kvalitetsstempel og en fjær i hatten for den aktuelle treneren og en anerkjennelse av vedkommendes kompetanse. Man behøver ikke å ta ekstra kurs for å få lisens. Man behøver kun gjennomføre alle deler til hvert trenerkurs som normalt, og deretter søke lisens basert på dokumenterte/registrerte opplysninger.

Vi vet i dag at mange av våre medlemsklubber er ressurssterke, med svært dyktige trenere. Allikevel har færre enn 1/3 av våre medlemsklubber utdannede trenere. Norges Kampsportforbund ønsker å innføre lisens for å sikre at alle klubbene har idrettsspesifikk kompetanse (dette inkluderer blant annet basistrening, treningsprinsipper, treningslære osv). Like viktig er også kunnskap om de såkalte «myke ferdighetene», noe som blir stadig viktigere, og får mye fokus i barne- og ungdomsidrett. Dette inkluderer oppdatert kunnskap om hvordan barn og unge lærer best, hvordan man skal tilpasse treningen for flest mulig, hva innebærer egentlig trenerrollen der barn får ønsket utvikling, og hvordan man kan skape og opprettholde motivasjon. Selv erfarne trenere med lang fartstid og svært god kunnskap om sine respektive idretter og stilarter har lært mye ved å delta på våre trenerkurs.

Den enkeltes utdanning skal ikke være utdatert, men vi godkjenner allikevel kurs helt tilbake til 2007. Utviklingen innen idrett er så rask at 10 år innebærer betydelige endringer i trener-tilnærmingen og generell idrettsvitenskap. Dette er årsaken til at grensen på 10 år er satt. De som har eldre kurs kan – hvis de ønsker dette – oppdatere sin kunnskap ved å gå nye kurs, men det stilles ikke noe krav om dette for å kunne fortsette som trener.

Om det av forskjellige årsaker skulle være svært vanskelig for din klubb å kunne sende en trener på kurs, men dere har en trener med utdanning gjennomført før 2007, kan vedkommende trener allikevel søke dispensasjon fra tidskravet. Vi gjør her oppmerksomme på at utdanningen må være dokumentert.

Mulig med stilartsorientert pensum

I kampsportforbundets samarbeidsavtale med stilartsforbundene fremkommer at det stilartene gis mulighet til å utvikle sitt eget graderingspensum og instruktørutdanning. Sistnevnte kan også innlegges i Idrettsforbundets trenerløype via Kampsportforbundet innenfor rammene som er gitt i Trenerløypa. Disse rammene fastslår at del 1 og 2 tilhørende Trener 1 er fellesidrettslige, mens del 3 og videre kurs kan være særidrettslige/stilartsspesifikke. Moderne undervisningsmetoder og treningslære og -prinsipper er ikke nødvendigvis en del av det tekniske graderingssystemet, og det er derfor viktig å ivareta begge aspekter i trenerutdanningen.

Ved bruk av Idrettsforbundets kursportal og påmelding via denne kan stilartenes kurs gi payback for hver stilart i form av at 50 øre av hver krone som Kampsportforbundet får i støtte for kursene utbetales til stilartsorganisasjonen etter avregning ved årsslutt. Dette ble kunngjort på siste ledermøte og utsendt info om i etterkant. Mer informasjon om dette finner dere her: https://kampsport.no/forbund/stilarter/

Lokale kurs mulig

Norges Kampsportforbund ønsker selvfølgelig å være så imøtekommende som mulig når det gjelder kursingen som er nødvendig for å søke lisens. Derfor vil vi være behjelpelige med å organisere kurs i alle deler av landet, forutsatt at det er nok deltakere som er interesserte. Vi anbefaler derfor klubber i samme område om å slå seg sammen for å få nok deltakere. Vi gjør også oppmerksomme på at hvis flere fra samme klubb ønsker å delta er det mulig å søke om rabatt.

Hvor lenge varer en lisens?

Trenerlisensen er per i dag ikke tidsbegrenset.

Hva gjelder for meg?

For å søke om lisens må du ha slutt-diplomet for gjennomført kurs (ikke delkurs-bevis).

Dagens trenerutdanning har fra 2016 bestått av 2 helgesamlinger, e-læring og praksis i egen klubb. Alle delene må være gjennomført og innsendt til registrering for å motta diplom for fullført trener 1.

Utdanningsløpet, med alle deler, må gjennomføres på maksimum ett år så langt det lar seg gjøre. Uavhengig av dato for påbegynt kurs må utdanningsløpet, med alle deler, være fullført innen utgangen av påfølgende kalenderår.

Hvis du ikke har søkt lisens kan du nå gjøre dette via nedenstående skjema.

Spørsmål rundt innføringen av trenerlisens, eller praktiske spørsmål rundt søknad, kan rettes til utviklingskonsulent Raik Tietze (raik@kampsport.no) eller sportsskonsulent Kristiane Utheim Rygg (kristiane@kampsport.no) i administrasjonen. Estimert saksbehandlingstid: 1 mnd.

Søknad om trenerlisens

 • Vennligst oppgi fullt navn.
 • MM slash DD slash YYYY
 • Vennligst fyll inn navn på din nåværende klubb.
 • Vennligst oppgi hvilken idrett du representerer.
 • Vennligst oppgi hvilken stilart du representerer.
 • MM slash DD slash YYYY
  Vennligst oppgi hvilken dato du gjennomførte kurset. Merk at det er kun mulig å søke trenerlisensiering på bakgrunn av kurs gjennomført f.o.m. 2007.
 • Max. file size: 128 MB.
  Vennligst last opp bevis på gjennomført kurs. Vi presiserer at vi med "kursbevis" her refererer til diplomet som bekrefter fullført hele Trener Del 1 kurs.
 • Vennligst oppgi din epost-adresse, i tilfelle vi trenger å kontakte deg vedrørende din søknad.