Ny WKF-grenkomite og ny dommerkomite: – Godt i gang med arbeidet

Publisert 25.11.2021

Tidligere i høst trakk leder Espen Nordal seg som leder av WKF-grenkomiteen. Ny leder er Geir Hjerpaasen, som gikk inn i komiteen som nytt medlem i sommer. I tillegg til Hjerpaasen er Tove Chatrine Børmark og Geir Henriksen oppnevnt som nye medlemmer av grenkomiteen. Den nye WKF-dommerkomiteen, som ble oppnevnt i sommer, er også godt i gang med sitt arbeid.

WKF-grenkomiteen består nå av følgende personer:

 • Geir Hjerpaasen (leder)
 • Geir Henriksen
 • Tove Chatrine Børmark
 • Solveig Tellefsen
 • Nils Peter Just

Du kan bli bedre kjent med de forskjellige medlemmene i WKF-grenkomiteen nederst på denne siden.

Ser frem til en normal idrettshverdag

Ifølge komitéleder Hjerpaasen gleder man seg over å endelig se tilnærmet normal gjennomføring av idrettslig aktivitet.

– Det er ingen tvil om at det siste halvannet året har vært svært krevende for alle. Når forholdene nå igjen endelig tillater både trening og stevner, er det mye som skal stables på beina igjen, for at både klubber og utøvere skal kunne gjenoppta en så normal idrettshverdag som mulig.

– WKF-miljøet har, i likhet med resten av norsk idrett, vært rammet av avlysninger i gjenåpningsperioden. Noen av avlysningene skyldes fortsatt av korona; når det gjelder kick-off som var planlagt mot slutten av sommeren var blant annet ikke hall på plass, da tidligere grenkomite var usikre på mulighetene for å kunne gjennomføre. Da blir det vanskelig for nye komitemedlemmer å få spikret alle detaljer på kort tid, men vi lover å komme sterkere tilbake med kick-off i januar. Når det gjelder Østlands-cupen som ble avlyst i september opplevde arrangøren her såpass stor grad av usikkerhet grunnet endring av Sportdata-ansvarlig tett opp mot stevnet at de valgte å erstatte det terminfestede stevnet med et klubbstevne, forteller Hjerpaasen.

Også ny dommerkomite

Som det tidligere er opplyst om, oppnevnte grenkomiteen også ny dommerkomite i juli.

– Før valget av dommerkomite gikk vi bredt ut, og kontaktet kandidater foreslått av medlemmer. Vi ga forespørsel til tidligere dommerkomite om kandidater, samt om den sittende komiteen ønsket å fortsette. Det hadde selvfølgelig vært optimalt hvis minst én fra tidligere dommerkomite hadde fortsatt, av hensyn til kontinuitet. Dessverre takket ingen ja til å bli med videre.

– Dommerkomiteen måtte uansett endres og utvides, som følge av krav om riktig kjønnsfordeling. I tillegg ønsket vi oss også bedre geografisk spredning, samt en ungdomsdommer/-representant. Vi er glade for at komiteen nå er i gang med sitt arbeid, selv om det vil ta noe tid for ny dommerkomite å få ting på plass, gitt at hele komiteen er ny, forteller Hjerpaasen.

– Hele karate-seksjonen er svært glade for at også WKF-dommerkomiteen er i gang med sitt arbeid, sier Arild Kolstad, seksjonsleder.

Viktig med god kommunikasjon

Både WKF-grenkomiteen og dommerkomiteen vil fremover samarbeide tett med NKFs administrasjon når det gjelder utsendelse og kvalitetssikring av korrespondanse og informasjon.

– Både vi som sitter i grenkomiteen, samt dommerkomiteen, er opptatt av at man fremover må spille hverandre gode. Vi ser et tydelig behov for å sikre bedre dokumentasjon, opplæringsmateriale og informasjonsflyt i overgangen mellom komiteer. Mangler på dette området førte blant annet til at det har blitt sendt ut prematur informasjon om dommerhonorarer. WKF-komiteen har nå gitt administrasjonen i oppdrag å undersøke hva de tidligere dommersatsene lå på, og hva de andre idrettene i forbundet har av dommersatser, til neste grenkomitemøte, hvor denne saken skal behandles. Det er også viktig å sikre tettere og bedre dialog mellom administrasjon og både tillitsvalgte og klubber, påpeker Hjerpaasen.

Kurs, utviklingsplaner og behandling av klagesaker 

Under dommerkomitéens første møte i sommer, ble det vedtatt å opprette e-kurs, samt kurs i stevnesystemet Sportdata. Man ønsker å få på plass en egen utviklingsplan for nye dommere, i tillegg til å opprette en veileder-rolle som skal hjelpe dommere med lisenser og veilede på stevner.

I tillegg til de ovennevnte prioriterte fokusområdene vil dommerkomiteen ha ansvaret for behandlingen av klagesaker vedrørende dommerstanden.

– Det har siden den nye dommerkomiteen ble oppnevnt innkommet en klagesak. Grunnet mulige spørsmål rundt habilitet overtok grenkomiteen klagesaken fra dommerkomiteen. Grenkomiteen har prøvd å undersøke sakene etter beste evne for å kunne vurdere saken på en best mulig måte. Man har blant annet henvendt seg til noen internasjonale klagere, uten at man har lykkes å få svar eller annen relevant informasjon. Det har også siden den nye dommerkomiteen ble oppnevnt blitt stilt spørsmål rundt lisensen til samme dommer. Grenkomiteen finner ikke noen protokoll på at vedkommende er fratatt lisensen, og har grunnet dette valgt å avslutte saken mot dommeren uten reaksjoner, opplyser Hjerpaasen.

Den nye komiteen vil nå behandle og protokollføre alle innkomne saker i tråd med gjeldende rutiner og retningslinjer. Norges Kampsportforbund har sterkt fokus på at saksbehandling skal være i tråd med forbundets retningslinjer for trygg kampsport, samt etiske retningslinjer og code of conduct.

– Gitt WKF-dommerstandens størrelse kan det fort oppstå tvil rundt habilitet i forbindelse med saksbehandling. Vi ønsker derfor også å presisere at alle involverte i enhver saksbehandling selvfølgelig vil vurdere egen habilitet i alle saker, avslutter Hjerpaasen.

***

Hvem er WKF-grenkomiteen?

 • Navn: Geir Hjerpaasen (komiteeder)
 • Alder: 52 år
 • Klubb: Bærum Kampsport
 • Yrke: Selvstendig næringsdrivende og medeier i selskap som driver med forretningsførsel og eiendom.
 •  Hvem er du/bakgrunn: Jeg er gift og har to barn (20 og 25 år). Begge barna har vært landslagsutøvere. Selv begynte jeg med karate i 1981. Jeg har vært landslagsutøver, landslagstrener og forbundstrener. Jeg har også vært klubbtrener i en rekke år hvor jeg bl.a. har hatt ansvar for utvikling av konkurranseutøvere i kumite.
 • Hvorfor ønsker du å bli medlem i grenkomiteen? Jeg ønsker å være medlem av grenkomiteen for å kunne bidra med min erfaring innen konkurransekarate.
 • Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med?
 • Jeg er opptatt av konkurranse på alle nivåer, og at denne delen av idretten skal bidra til økt aktivitet gjennom at utøvere synes dette er moro og ønsker å fortsette. Jeg kan bidra med hvordan man skal se på helheten innen konkurransekaraten, fra talentutvikling av enkeltutøvere og hvordan man kan flytte seg fra et nivå til neste om dette er målet. Dette gjelder da både for den enkelte utøver, men også for klubb og klubbtrenere, som er de sterkeste støttespillerne og bidragsytere til utviklingen av utøvere. Det viktigste for meg er å bidra til å utvikle et godt miljø, at utøverne trives og blir i idretten sin.

***

 • Navn: Solveig Tellefsen (komitemedlem)
 • Alder: 53 år
 • Klubb: Vågsbygd Karateklubb
 • Yrke: Jobber som avdelingsleder i den kommunale hjemmetjenesten.
 • Hvem er du/bakgrunn:
 • Jeg begynte med karate i Kristiansand Karate Club som fjortenåring i 198, under ledelse av Gunnar Nordal. Her begynte jeg tidlig å interessere meg for konkurranse, og da spesielt kumite. Dette utviklet seg til mange år på landslaget, under ledelse av Martin Burkhalter, noe som ga meg mange flotte minner, opplevelser, og vennskapsbånd, og som også resulterte i flere nasjonale og internasjonale plasseringer og medaljer.

Jeg trente og konkurrerte aktivt fram til jeg var 22 år, hvor jeg gikk over til å studere til sykepleier med videreutdanning innen rehabiliteringssykepleie, samt videreutdanning innenfor ledelse. Etter mange år i arbeidslivet og å ha vært borte fra karate i godt og vel 28 år, gjenfant jeg plutselig karate igjen, i en alder av 50 år. I dag stortrives jeg, med ungdommelig pågangsmot og iver, med å trene karate igjen. Nå trener jeg sammen med min datter, i Vågsbygd Karate Klubb under ledelse av Terje Årdal.

 • Hvorfor ønsker du å bli medlem i grenkomiteen? Mitt ønske nå og fremover for karaten er å motivere unge til å se karate som en idrett man kan få mange gode og minnerike opplevelser med. Både når det gjelder konkurranse innen kamp og kata.
 • Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med? Jeg ønsker å skape gode relasjoner med andre som har de samme interesser, såvel lokalt på klubbplan, men også nasjonalt.

***

 • Navn: Tove Chatrine Børmark (komitemedlem)
 • Alder: 55 år
 • Klubb: Sarpsborg Karateklubb
 • Yrke: Fengselsbetjent ved Rusmestringsenheten Halden Fengsel
 • Hvem er du/bakgrunn:
 • Jeg er født i Trondheim, flyttet til Sarpsborg da jeg var 6 år. Har tre voksne barn. Min yngste sønn er på fulltidslaget. De to andre har også trent karate. Jeg startet med shotokan karate i Fredrikstad 1981 hvor jeg var i tre år. Startet opp å trene igjen med karate i 1995 da med Wado Ryu i Sarpsborg karateklubb. Her har jeg fungert som barnetrener samt tatt del i styrearbeidet i 15 år. Har en kort karriere som karatedommer. Har vært aktiv håndballspiller i 15 år. Håndballdommer i 6 år, samt barne/ungdomstrener. Har sittet i forskjellige styreverv. Tillitsvalgt i kommuneforbundet 6 år.
 • Hvorfor ønsker du å bli medlem i grenkomiteen? Jeg har et ønske om få til et mer samlende WKF. Jeg tror at hvis vi legger egeninteresser til siden så er det mye vi er enig om. Ønsker at vi alle kan jobbe i samme retning, ha medlemmene mye mer i fokus, og lytte mer til klubbene/trenere, som vet hvor skoen trykker. Øke rekrutering av utøvere, trenere og dommere. Jobbe for et bedre system vedrørende dommere, slik at flere dommere skal få utvikle seg, og mulighet til å ta høyere lisenser – et mer rettferdig system, rett og slett. Få med flere ungdomsdommere. Mer åpenhet om hva vi gjør, hva vi bruker penger på, og utvelgelsesprosesser. Mer stevneaktivitet og bedre samarbeid mellom klubber, også på tvers av landet.
 • Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med? Jeg er opptatt av at vi skal ivareta alle våre medlemmer og klubber, det er jo de vi er til for. Jeg håper at vi kan gjøre en forskjell, ta opp saker som opptar våre medlemmer. Jobbe for et godt samarbeid mellom de forskjellig grenene innen karate, samt de andre kampgrenene. Jeg brenner for barn og unge, og at de skal ha det trygt og godt innen vår idrett. Jeg er opptatt av rettsikkerheten til medlemmene og utøvere, noe jeg har sett har stort forbedringspotensial. Jeg har et ønske om å få til et mer imøtekommende forbund som lytter mer til sine medlemmer. Forbundet er tross alt til for medlemmene.

Et mer demokratisk forbund som skal bygge på demokratiske prinsipper, hvor alle medlemmer har rett til å være med, til å uttrykke seg og bli hørt. Vise lojalitet til demokratiske prosesser og fattede vedtak, samtidig som mindretallet beskyttes. Sørge for et forbund som er åpent, med tilgjengelig informasjon om vedtak og prosesser. Fremme samhandling, læring og delingskultur, og det å lytte til medlemmene gjennom dialog, medvirkning og høringer. Sørge for et forbund som vektlegger etiske standarder, godt styresett og bærekraftige løsninger. Vi skal være med å forvalte fellesskapets ressurser med respekt, og jobbe mot korrupsjon, egeninteresser og maktmisbruk.

***

 • Navn: Geir Henriksen (komitemedlem)
 • Alder: 68
 • Klubb: Mizuchi Karateklubb
 • Yrke: Konsulent innen idretten karate
 • Hvem er du/bakgrunn: Trent karate siden 1971 og er gradert 7. Dan. Norgesmester 5 ganger i kata/lagkata, 5 ganger i kumite/lagkumite. To Kongepokaler og flere NM-gull i roing, på landslaget, senere sølv i eliteserien i ishockey. To døtre med tilsammen 71 NM-gull i karate, hvor den eldste har 50 NM-gull, 3 Kongepokaler og sølv i US Open, bronse i Paris Open, som de beste resultatene, samt nordisk mester.

Jeg var på landslaget i 8 år. Hovedtrener for OSI karate fra 1976 -1979 og i Mizuchi siden jeg stiftet klubben i 1977. Mizuchi har per i dag 407 NM gull, 25 Kongepokaler, 33 Nordiske mesterskap og medaljer fra junior- og senior-EM og VM.

Sittet i karateforbundets styre på siste halvdel av 70-tallet, i teknisk komite en årrekke, sittet i European Karate Federation Technical Committee 5 år, vært landslagstrener for Danmark i kumite, og Norge i kata og kumite. Har også vært stilartsleder for Kofukan Norge frem til 2010. Er nå stilartsleder for Inoue Ha Norway, og har vært det siden stiftelsen i 2010.

Har ledet prosjekt for rullestol-karate og senere for benamputerte, i samarbeid med NIF.
Var nasjonal dommer i 32 år. Tildelt Bærum kommunes idrettens Ildsjel-pris, Akershus idrettskrets frivillighetspris og Norges kampsportforbunds hederstegn.

 • Hvorfor ønsker du å bli medlem i grenkomiteen? Ønsker å bidra med det jeg kan i forhold til min erfaring.
 • Hvilke områder er du opptatt av på vegne av NKF, og hva kan du bidra med? Mener det er veldig mange gode trenere og ledere der ute, som gjør et flott arbeid med å ivareta breddekarate. Når det gjelder konkurransekarate mener jeg at den ikke er blitt ivaretatt på en god måte fra forbundets side de siste 10 årene, og at her må det gjøres en rekke tiltak og endringer. Mener at jeg kan samarbeide godt med grenkomiteen slik den er sammensatt, og bidra med min erfaring i forhold til konkurransekarate gjennom snart 50 år, for å forsøke å starte jobben med å dra WKF konkurransekarate i Norge opp igjen nasjonalt og internasjonalt.

***

___________________________________________________________________________