Er du kjent med våre etiske retningslinjer og code of conduct?

Publisert 14.11.2021

Visste du at Norges Kampsportforbunds organisasjonsnormer også inkluderer etiske retningslinjer og en «code of conduct»?

Organisasjonsnormene beskriver gjeldende regler, mandater og praksis i hele organisasjonen – inklusive etiske retningslinjer.

DE REVIDERTE ORGANISASJONSNORMENE KAN LESES I SIN HELHET HER.

– Normene regulerer ansvar og roller og utgjør spillereglene vi skal forholde oss til internt i organisasjonen. På den måten kan normene utgjøre et virkemiddel for positiv kulturbygging. I tillegg kan den enkelte få mer trygghet i sin rolle og det vil være lettere å vite hva man går til når man aksepterer å bli foreslått til et verv, opplyser Trond Søvik, generalsekretær i Norges Kampsportforbund.

Det er en forutsetning for alle tillitsvalgte og oppnevnte i NKF at organisasjonsnormene etterleves sammen med forbundets verdier; Trygghet – Samhold – Respekt.

Code of conduct

«Code of Conduct» er utarbeidet for tillitsvalgte og ansatte i Norges Kampsportforbund sentralt, og gjelder i tillegg til forbundets etiske retningslinjer.

I NKF ønsker vi en bevisstgjøring om at det kan oppstå krevende situasjoner og interessekonflikter mellom forbundsstyret, seksjoner og administrasjon, og «Code of Conduct» skal være en støtte for de tillitsvalgte og ansatte til å løse slike saker på en god måte med høy etisk standard, og som ivaretar forbundets gode navn og rykte.

Som det fremgår av code of conduct-delen i organisasjonsnormene er det forventet at tillitsvalgte og ansatte i NKF skal:

  • Bidra til en åpen og inkluderende idrett
  • Bidra til at NKFs felles mål blir nådd
  • Være tydelig utad på NKFs verdigrunnlag – hva er viktig og hva er riktig
  • Holde en høy etisk standard i egen oppførsel både innad og utad
  • Løse tvister og konflikter rettferdig og omgående i overensstemmelse med NKFs regler og prosedyrer
  • Aldri fremme egne interesser på bekostning av organisasjonens

Etiske retningslinjer for organisasjonen

I de reviderte organisasjonsnormene er det også inkludert etiske retningslinjer gjeldende hele organisasjonen.

– Norges Kampsportforbund skal preges av organisasjons- og aktivitetsverdiene trygghet, samhold og respekt. Forbundets visjon er «Kampsport skaper mestring». Som medlem, tillitsvalgt eller ansatt innenfor NKFs organisasjon vil alt en befatter seg med være av stor betydning for sporten og alle ledd innenfor organisasjonen. For å lykkes med visjon og grunnverdier må alle i organisasjonen opptre i tråd med disse retningslinjene. Gjennom slike holdninger skal alle med tilslutning til vår organisasjon være med å skape den tillit kampsportene er avhengig av internt og eksternt, avslutter Trond Søvik.