Utlysning av programsatsingsmidler til etablering av tilleggsarealer til idrettshaller

Publisert 04.02.2019

Øremerkede midler til tilleggsarealer til idrettshaller gjør det enklere for klubber med ambisjoner å realisere sitt eget treningslokale. Har din klubb slike ambisjoner ønsker NKF kontakt med dere, da det er kort tid til fristen. 

Etter innspill fra blant annet kampidrettsforbundene er det avholdt øremerkede programsatsingsmidler til aktivitetssaler som tilleggsarealer til idrettshaller. Det gjør det enklere for klubber med ambisjoner å realisere sitt eget treningslokale. Men det haster å identifisere klubber som kvalifiserer søknadsmessig, da søknadsfristen er 15. mars.

Kulturdepartementet har satt av 20 millioner kroner til aktivitetssaler. Kort fortalt betyr dette at dersom det bygges en 500 kvm aktivitetssal til 8 millioner kroner kan det samlet sett hentes ut 4 millioner kroner i spillemidler, hvorav det ikke er noe forsinkelse på 2 millioner kroner.

Det kreves idrettsmessig forhåndsgodkjenning.

Kontakt vår anleggskonsulent

Martin Kaasgaard Nielsen er anleggskonsulent for kampidrettsforbundene. Han vil gjerne komme i kontakt med deg dersom din klubb har prosjekter som kan være aktuelle for denne ordningen. Klubber kan gjerne ta kontakt for mer informasjon og hjelp til vurdering av prosjekter.

Nielsen kan kontaktes på telefon 486 02 511 eller mail MartinKaasgaard.Nielsen@kampsport.no.

Tilskudd til tilleggsarealer til idrettshaller – krav og kriterier

Kulturdepartementet ønsker å stimulere til etablering av tilleggsareal for idrettslig aktivitet i tilknytning til ordinære idrettshaller. Som en del av anleggspolitisk program for 2018 er det satt av ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning for tilleggsarealer til ordinære idrettshaller. Slike tilleggsarealer er i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018 omtalt som aktivitetssaler.

Med aktivitetssaler menes spesialsaler egnet for sambruk mellom ulike idretter som i bestemmelsene pkt. 2.6.4 er eksemplifisert som bordtennis, kampsport, dans, fekting etc. Tilskuddsordningen er bergenet på anleggsprosjekter som utvider hallkapasiteten i ordinære idrettshaller med tilleggsarealer som omtalt over.

Formålet er å tilrettelegge for at nye anleggsprosjekter skal inkludere separate aktivitetssaler i sine prosjekter for å skape strørre flater som er tilrettelagt for bred idrettslig aktivitet.

Som en del av anleggspolitisk program for 2018 er det satt av kr. 20 000 000,- som ekstraordinære midler til en særskilt tilskuddsordning til etablering av aktivitetssaler.

1. Hvem kan søke?

Alle som etter Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018 søker om ordinære spillemidler kan søke om ekstraordinære midler til aktivitetssaler. Tilskuddet utgjør et tilleggsbeløp som kan innvilges når ordinær spillemiddelsøknad er godkjent.

2. Søknadskriterier – krav til utforming
– Aktivitetssalen må ha en anleggsflate på minst 250m2
– Aktivitetssalen skal bestå av én hel sammenhengende flate.
– Det er krav om takhøyde på minimum 4 meter.
– Det er krav om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning, jf. bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2018, pkt. 2.5

3. Avgrensning

Det gis ikke tilskudd til allerede oppførte aktivitetssaler, aktivitetssaler under oppføring eller anlegg som inkluderer aktivitetssaler hvor det foreligger idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning før 6. desember 2018.

4. Tilskuddssatser

Ekstraordinært tilskudd til aktivitetssaler kommer i tillegg til eventuelt tilskudd fra de ordinære spillemidlene. Det samlede tilskuddet kan ikke utgjøre mer enn 50% av godkjente, tilskuddsberettigede kostnader.

Det er fastsatt følgende maksimalsatser for tilskuddet avhengig av aktivitetssalens størrelse:

250 – 499 kvm: Maksimalt kr. 1 000 000,-
Over 500 kvm: Maksimalt kr. 2 000 000,-

5. Søknadsprosess

Søknad om ekstraordinært tilskudd til aktivitetssal sendes elektronisk til Kulturdepartementet, (postmottak@kud.dep.no), med kopi til fylkeskommunen. Søknaden merkes «Tilskudd aktivitetssal 2019».

Søknaden må vise til oppfyllelse av ovenstående kriterier og i søknaden må følgende dokumentasjon vedlegges:

– Dokumentasjon på idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.
– Tegninger av anlegget og situasjonsplan
– Kostnadsoverslag
– Kontaktinformasjon for prosjektet.

6. Søknadsfrist

Søknadsfrist for tilskudd: 15. mars 2019.

7. Søknadsbehandling

Søknader behandles og avgjøres av Kulturdepartementet.

Søknader behandles ikke før de er fullstendige og inkluderer alle nødvendige vedlegg.

Kulturdepartementet forbeholder seg retten til å prioritere søknader med utgangspunkt i generell, geografisk anleggsdekning. Ved prioriteringen av søknader kan departementet ved behov innhente vurderinger fra eksterne.