Informasjon fra styremøte 21.-22. april

Publisert 25.04.2017

Informasjon fra styremøte 21.-22. april

Styremøte 6. 2016. – 2018 ble avholdt 22.-22. april.

Det orienteres i den forbindelse om følgende vedtak:

Sak 21: Planarbeidet i NKF

Generalsekretær presenterte administrasjonens handlingsplan utledet fra tingvedtatt langtidsplan og ga status hittil i perioden for de viktigste sakene:

 • IKT-arbeidet (Medlemssystem, aktivitetssystem, digitalisering, nettsider)
 • Kommunikasjons- og markedsarbeid (pressekit klubber, markedsorientering)
 • Trenerlisens
 • Landslag/talent og internasjonalt arbeid (regionalt utviklingsprogram)
 • Anlegg og funksjonshemmede
 • Arrangementsmanual (sportslig og økonomisk verdiskaping)
 • Aktivitetsplaner seksjoner
 • Ungdoms/kvinneprosjekt
 • Rent særforbund (antidoping)
 • Svart belte i ledelse (lederkurs, valgkomiteer, start- og oppf. møter m.m.)
 • Ny organisasjonsmodell (lover, nye idretter, sammenslutninger)
 • Planprosess og programerklæringer

Vedtak 49: Forbundsstyret ga sin tilslutning til administrasjonsns fokusområder og tok statusrapporten til etterretning. GS bes om å utarbeide forslag til program for ledermøtet til neste styremøte. Ny planprosess frem mot tinget 2018 igangsettes hvor det tas høyde for en 6 års overordnet plan med programerklæringer fra hvert styre. Det skal settes smarte mål som er evaluerbare. Det kan legges opp til at forbundsstyret tar ansvar for å eie og fasilitere rekrutteringsarbeidet i organisasjonen mens seksjonsstyrene utfordres på langsiktige aktivitetsplaner. Nærmere forslag til mandat/sammensetning for en plankomité skal utarbeides og behandles i styret pr. e-post møte.

Sak 22: Eventuelt: Deltakelse i Oslo Pride

Generalsekretær orienterte om forespørsel vedrørende deltakelse i Oslo Prides parade 25. juni kl. 13:00. Rådet fra NIF er at deltakelse er en god markering av forbundets inkludering av alle uavhengig av seksuell orientering.

Vedtak 50: Forbundsstyret fattet følgende enstemmige vedtak: Med utgangspunkt i egen langtidsplan støtter Kampsportforbundet NIFs inkluderingspolicy og åpner for representativ deltakelse i Oslo Pride sammen med Judoforbundet og øvrige fra NIF, idrettskretser og særforbund. Dette for å markere  forbundets inkludering av alle uavhengig av seksuell orientering.

Markedsplan vedtatt

På møtet ble også ny markedsplan vedtatt. Denne er nå i likhet med forbundets andre utviklingsplaner lagt ut her.

I tillegg ble nytt regulativ for reise og representasjon vedtatt. Dette finner du her.

Vi gjør oppmerksomme på at den fullstendige protokollen fra møtet publiseres neste uke.

PS – Vi minner om at Forbundsstyret har vedtatt at alle sakslister skal publiseres i forkant av styremøtene. Fremover vil du derfor finne sakslistene på denne siden.