Reorganisering – veien videre 

Publisert 09.12.2019
Redigert 10.12.2019

På forbundsstyremøtet 6.-7. desember sto blant annet reorganiseringen av forbundet på agendaen. – Innspill fra ledermøtet i oktober, samt høringssvarene på reorganiseringsforslaget som ble sendt ut i november, ble behandlet. Styret har mottatt mange gode tilbakemeldinger, som reiser viktige og vanskelige spørsmål som må avveies, forteller president Kjell Sivertsen.  

Oppdraget for særforbund i NIF er hovedsakelig utdanning, verdiarbeid, konkurranser og landslag. I tillegg har styret følgende retningsmål: Opplevd rettferdighet så langt som mulig gjennom anerkjennelse, ressursfordeling og likebehandling (unngå særordninger).

Takker for høringssvar og engasjement  

Som det fremgår av referatet takker Forbundsstyret for alle høringssvarene, og gir ros til organisasjonen for stort engasjement.

Styret søker å hensynta mange av innspillene ved å justere modellen for reorganisering med følgende føringer til behandling på forbundstinget 2020:

 • Seksjonsinndelingen beholdes som nå, men med følgende unntak:
  • Fleridrettseksjonen sammenslås med jujutsu
  • Dagens grenkomiteer pr. konkurranseidrett i karate lovreguleres
  • Seksjonsstyrer erstattes med konkurranseutvalg
  • Matematisk fordeling av disponible øk. rammer
 • Det innføres lovpålagte nominasjonsprosesser i seksjonene og egneseksjonsmøter med valg av kandidater til eget konkurranseutvalg samt til forbundsstyret
 • Egen styreinstruks (fastsettes av tinget) som regulerer oppnevning av kandidater til konkurranseutvalg i tråd med seksjonenes valg
 • Egen valgkomité instruks (fastsettes av tinget) som regulerer komiteens oppdrag med å komponere et styreforslag til tinget som hensyntar seksjonens valg slik at disse hver har et styremedlem og et personlig varamedlem.
 • Lovregulering av et forbundsstyre bestående av med 7 personer med styreleder, nestleder, 4 styremedlemmer fra seksjonene (med personlige varamedlemmer fra seksjonene) samt 1 styremedlem som på valgtidspunktet er under 26 år.
 • Ungdomskomité som nå
 • Toppidrettskomité etableres med involvering fra relevante konkurranseutvalg
 • Utdanningskomité o.a. kan vurderes

Behandles videre på neste styremøte

Forbundsstyret behandler forslag til styreinstruks, valgkomité instruks, instruks for konkurranseutvalg, toppidrettskomité og ev. andre på neste styremøte.

Fordeling av kampsporter/grener under seksjonene foreslås til tinget som følgende, med mulighet for videreutvikling etter tingperioden basert på erfaringer og ev. nye innspill;

I tillegg til ovennevnte endringer vurderes Kampsportfestival og felles tilskuddsordning som viktige mulige tiltak for å favne hele organisasjonen i fremtiden – uavhengig av konkurranseorientering.

Mottar gjerne innspill

– Vi vil holde hele organisasjonen oppdatert på prosessen fremover mot tinget, og understreker at styret gjerne mottar innspill fra alle organisasjonsledd underveis, avslutter Sivertsen.