Kampsport 2.0: – Ønsker å imøtekomme organisasjonens behov

Publisert 19.04.2022

– Forbundsstyret i Norges Kampsportforbund er opptatt av å imøtekomme behovene i alle ledd av organisasjonen. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra tillitsvalgte i flere organisasjonsledd, ser forbundsstyret nå et behov for en prosess hvor administrasjonens støttefunksjoner evalueres, sier Tore Bigseth, president i Norges Kampsportforbund.

forbundsstyremøtet 11.-12. mars presenterte generalsekretær Trond Søvik og presidentskapet et prosessforslag for evaluering av administrative støttefunksjoner. Prosessforslaget var utformet på bakgrunn av forbundsstyrets ønske om å bedre dekke de behovene seksjonene gir tilbakemelding om i sitt daglige virke.

Vil gagne hele organisasjonen

– Vi har kalt denne prosessen «Kampsport 2.0. En av målsettingene må være å tilpasse ressursbruken i administrasjon til de opplevde behovene hos seksjonene, sikre godt samarbeid mellom administrasjon og seksjoner, redusere spenninger i vårt indre miljø og redusere belastningen på tillitsvalgte og ansatte. Dette vil gagne hele organisasjonen, påpeker Bigseth.

Som det fremgår av protokollen, ble prosessforslaget godkjent av forbundsstyret. Styrets arbeidsutvalg vil derfor nå følge opp prosessen sammen med generalsekretær.

– Styringsgruppen ser frem til å ta fatt på prosessen, hvor det vil være en prioritet å inkludere både administrasjon og seksjoner på en hensiktsmessig måte. Det er svært viktig at seksjonene her involveres og høres når det gjelder sine opplevde behov. Som president er jeg opptatt av å bygge ned motsetningsforhold og konflikter i organisasjonen. Vi er nødt til å avklare rammer og handlingsrom, og å styrke den felles plattformen vi alle har, nemlig å sikre god vekst og gode rammevilkår for alle kampsportutøvere på alle nivåer – i hele landet.

– Vi ønsker en transparent prosess hvor vi løfter frem alternative modeller og diskuterer disse åpent med de tillitsvalgte fram mot tinget. Målet er å ha kommet så langt før tinget at det kan presenteres et forslag til endringer som både styret og administrasjonen stiller seg bak, opplyser Bigseth.

Alle seksjoner vil nå i løpet av kort tid involveres i kampsport 2.0-prosessen. Forbundsstyret ser frem til å fremlegge resultater av prosessen til hele organisasjonen, så snart disse foreligger.