Kampidrettsanlegg: – Jobber målrettet for å tilrettelegge for medlemsvekst

Publisert 26.08.2020

Kampidrettsforbundene tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har gjennom flere år hatt et tett administrativt og politisk anleggssamarbeid. Sentralt i kampidrettenes anleggsarbeid er ønsket om å legge til rette for økt medlemsvekst og aktivitet.

En del av kampidrettsforbundenes anleggssamarbeid er å gjennomføre en årlig, felles kartlegging av anleggssituasjonen i medlemsklubbene. Resultatene av disse kartleggingene viser at klubbene i stor grad trener i lokaler som ikke er idrettsanlegg, og som heller ikke er tilpasset aktiviteten. I tillegg har få klubber igangsatt egne anleggsprosjekter.

Anleggssamarbeidet gjennomføres i tråd med kampidrettsforbundenes utviklingsplan for anlegg.  For mer informasjon om samarbeidet vises det også til nettsiden kampidrettsanlegg.no.

– Kampidrettsforbundenes kjerneoppgave er å stimulere til organisert aktivitet under sunne sportslige forhold, og dermed fylle idrettsanlegg med aktivitet. Målsettingen er at alle våre klubber skal ha tilgang til anlegg som er tilpasset idretten, og i de siste årene har vi jobbet med flere prosjekter som vil bidra til å nå dette målet, forteller Martin Kaasgaard Nielsen, kampidrettsforbundenes felles anleggskonsulent.

Utreder mulighetene for fremtidig kampidrettsanlegg

Nielsen forteller at i år har kampidrettene blant annet, i samarbeid med Viken fylke, igangsatt et utredningsarbeid for å kartlegge kravspesifikasjonene til et mulig framtidig kampidrettsanlegg i Viken, samt vurdere mulige plasseringer for et slikt anlegg. Utgangspunktet for utredningen er ønsket om et anlegg som kan håndtere de største nasjonale konkurransene til de ulike idretter, daglig trening, samt fungere som base for flere av kampidrettenes landslag. Utredningen skal være ferdigstilt september 2020.

– Kampidretten har et stort ønske om at Bjølsenhallen opprustes og organiseres slik den kan benyttes som «kampidrettenes storstue» i Oslo. Dette vil frigi kapasitet i andre anlegg, spesielt i helgene, da et slikt anlegg vil kunne håndtere de fleste mesterskaper uten å måtte flytte matter og teknisk utstyr. Samtidig vil det fremme samarbeidet mellom de ulike idrettene.

– I Oslo har vi i tillegg fulgt opp flere andre prosjekter, blant annet i forbindelse med arbeidet med nytt anlegg med Dælenenga, hvor det har blitt brukt en del ressurser til å bistå og samordne klubbene, opplyser Nielsen.

Innspill til bymiljøetaten

I april i år leverte også kampidrettene sitt bidrag til Oslo Kommunes behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030.

–  I vårt innspill understreket vi at kampidrettene helhjertet støtter de prosjektene som allerede er i gang, inkludert kampsportslokaler i tilknytning til friidrettshall eller flerbrukshall på Mortensrud. I tillegg meldte vi et ønske om at kampidrettene kunne bli inkludert med en mindre aktivitetssal i forbundelse med utvikling og prosjektering av. Videre tillot vi oss å foreslå at de idretter som «ikke er kampidrettene» flyttes fra Bjølsenhallen til Voldsløkka, nettopp for å kunne dedikere Bjølsenhallen til kampidrettene.

Prioriterte bydeler

Kampidrettene opplever en markant vekst i Oslo øst, og spesielt i Groruddalen. I innspillet til behovsplanen for Oslo kommune ble det derfor ytret ønske om at det her bør arbeides aktivt for å bygge opp en anleggsportefølje som kan håndtere denne veksten.

– Generelt kan det nevnes at kampidrettene ofte er billige idretter å delta i. De er lite utstyrskrevende, og har overkommelige medlems- og treningsavgifter. I områder hvor mange familier lever på kanten eller under fattigdomsgrensa, er dette idretter som bør prioriteres, oppfordrer Nielsen.

Halvparten mangler tilpassede lokaler

Klubbenes hverdag er i dag preget av lokaler som ikke er tilpasset aktiviteten, plassmangel og ugunstige treningstider, samt bæring av tunge matter og utstyr i forbindelse med hver trening. Mange klubber leier privat, da med lite eller ingen tilskudd fra kommunen til husleie.

Kartleggingen av medlemsklubbenes anleggssituasjon i 2015 viste at nær halvparten av alle kampidrettsklubber trener i lokaler som ikke er tilpasset aktiviteten. Selv om det er mange spennende prosjekter på gang vet vi også at en betydelig andel av klubbene våre fortsatt har store utfordringer.

– Vi oppfordrer de klubber som opplever mindre treningsaktivitet grunnet koronasituasjonen til å bruke tid på å etablere god dialog med sine kommuner når det gjelder anlegg. Selv om særforbundene kan komme med tips og råd bør alle klubber som opplever egen anleggssituasjon som utfordrende først og fremst etablere kontakt med idrettsråden i sin kommune. I samråd med denne kan man kartlegge mulige løsninger, avslutter Nielsen.

Om din klubb har spørsmål til konkrete anleggsprosjekter kan du kontakte forbundene felles anleggskonsulent Martin Kaasgaard Nielsen på martinkn@kampsport.no