Hvordan skal norsk idrett utvikle paraidrettsatsningen?

Publisert 18.10.2021
Redigert 11.01.2024

Norges idrettsforbund i gang med arbeidet for å utvikle en helhetlig strategi for norsk paraidrett, der breddeidrett og toppidrett er samlet i én felles overordnet strategi.

Formål med strategien er at norsk idrett gjennom ambisjonen én idrett skal tilby like muligheter for alle, og at alle i møtet med norsk idrett skal oppleve respekt, kompetanse, inkludering og likeverd.

Målet er at hele organisasjonen skal stå mer samlet og ha en felles strategi for paraidretten innen bredde- og toppidrett samt alle fire målgrupper (utviklings-, bevegelses-, syns- og hørselshemmede).

Ønsker innspill

En innspillsunde med de ulike organisasjonsleddene i norsk idrett er påbegynt for å få et grunnlag for å utarbeide en ny parastrategi. I denne innspillsrunden ønsker vi også å invitere idrettslag og andre som jobber med parautøvere om å bidra med sine meninger rundt prioriterte områder.

Det er utarbeidet en spørreundersøkelse, hvor det er åtte spørsmål rundt bredde- og toppidrett, anlegg, ledsagere og aktivtetshjelpemidler, kompetanse og kommunikasjon. Svarene i undersøkelsen vil bli benyttet til å se på prioriteringer innen de fem overordnede målområdene i strategien. Dette vil sammen med innspill fra innspillsmøtene i organisasjonen danne et grunnlag for videre arbeid med parastrategien.

Besvar undersøkelsen innen 20. oktober her.