Lurer du på noe vedrørende høringen om reorganisering?

Publisert 27.11.2019
Redigert 29.11.2019

Forbundsstyret har siden februar 2019 jobbet med en reorganiseringprosess, og sendte for to uker siden ut forslag til reorganisering. – Forslaget ble presentert på årets ledersamling i oktober, og nå ønskes en åpen høringsprosess i organisasjonen, før styret lander sitt endelige forslag til behandling på forbundstinget i juni. Fristen for å sende inn høringssvar er 2. desember, og vi mottar gjerne spørsmål fra alle i organisasjonen vedrørende høringen, sier generalsekretær Trond Søvik.

Det overordnete spørsmålet som ønskes besvart med forslaget til ny organisering er; «Hvordan er Kampsportforbundet best tjent med å være organisert fremover for at medlemmene innen våre idretter skal ha best rammevilkår for vekst og utvikling?».

Høringsnotatet kan leses i sin helhet her.

Lurer du på noe?

Hvis du lurer på noe etter å ha lest høringsnotatet oppfordrer vi deg på det sterkeste til å ta kontakt med administrasjonen! Dette kan du gjøre blant annet ved å sende inn spørsmål gjennom skjemaet nederst på denne siden.

Informasjon om reorganisering/prosessen:

Det har blitt publisert flere artikler om temaet på forbundets infokanaler og disse er blant de mest leste artiklene vi har – så det er heldigvis stor interesse for dette.

Bakgrunnen for forslag om reorganisering handler om to forhold;

 • Interne utfordringer i.f.t. hva som oppleves som rettferdig (anerkjennelse og fordeling av ressurser) på tvers av idrettsgrenene i Kampsportforbundet
 • Moderniseringsprosess i norsk idrett med krav om effektivisering, godt styresett med klarere ansvars- og rolleforståelse, kjønnsbalanse og arbeid mot utenforskap/økonomiske barrierer, jf. https://www.idrettsforbundet.no/tema/moderniseringsprosjektet/

Sammendrag av forslaget:

 • Likebehandlingsprinsipp innføres for å unngå ulikheter mellom grenene.
 • Dvs. felles modell for klubbkontingent, tilskudd og leveranser til klubbene.
 • Tverrfaglige aktivitetstilbud organiseres via fellesdrift/forbundsstyret.
 • Grenspesifikke aktiviteter organiseres via grenseksjoner med egen faglig styring.
 • Kampsportforbundet spisses som særforbund med vektlegging av konkurranse.
 • Konkurransegrener med over 2.000 medlemskap organiseres i grenseksjoner.
 • Hver av disse etableres med egen faglig styring via grenutvalg.
 • Mindre konkurransegrener organiseres med komiteer i beslektet/ønsket grenseksjon.
 • Kampsporter uten konkurransegrener inngår i beslektet/ønsket grenseksjon.
 • Det avholdes grenmøter i hver grenseksjon for alle klubber som inngår.
 • Grenmøtene velger og innstiller representanter til forbundsstyret og grenutvalg.
 • Valgkomiteen til forbundstinget komponerer forslag til styre basert på innstillingene.
 • Valgkomiteen skal hensynta representasjon fra hver gren samt kjønn og ungdom.
 • Forbundstinget foretar det endelige valget med en representant fra hver gren.
 • Grenutvalgene oppnevnes formelt av forbundsstyret.
 • Grenutvalget har faglig selvstyring med sin trenings- og konkurranseaktivitet.
 • Det foretas en matematisk avregning av disponible midler til hver grenseksjon basert på medlemsantall.

Innspill:

Forbundsstyret ønsker innspill på forslaget til reorganisering:

 • Er likebehandlingsprinsippet rett vei å gå eller bør hver kampsport/gren selv få avgjøre klubbkontingent, tilskudd og andre leveranser til klubbene?
 • Er det fornuftig å organisere konkurransegrenene innen karate og taekwondo med egen faglig styring?
 • Er det fornuftig at grenrepresentanter utgjør et samlet forbundsstyre?
 • Er det fornuftig å begrense valgkomiteens arbeid til å omhandle grenmøtenes innstilte kandidater?
 • Bør forslaget forkastes til fordel for dagens organisering eller helt nytt forslag?
 • Har du/dere forslag til andre måter å organisere forbundets aktiviteter på?

– Vi håper på å motta mange gode innspill som vi kan ta med oss i det videre arbeidet med forslaget, og oppfordrer alle til å sende inn høringssvar. Alle høringssvar sendes post@kampsport.no,  og et resymé av svarene vil bli utlagt på kampsport.no, forteller Søvik.

Spørsmål/kommentarer vedrørende reorganisering

Henvendelser vedrørende reorganisering.

 • Vennligst oppgi din epostadresse, slik at vi ved behov kan kontakte deg angående din henvendelse.