Forslag til behandling på WTF «tinget»

Publisert 23.05.2016
Redigert 09.07.2018

Seksjonsstyret fremmer forslag til taekwondo WTF seksjonsmøtet i.f.m. forbundstinget om å fastsette rammeverk for graderinger.

Hva synes taekwondo klubbene om dette? Holder det ikke med Kukkiwon reglementet? Diskusjonen tas på seksjonsmøtet.

 

 

Vedtaksforslag: Seksjonsstyret gis fullmakt til å utpeke en teknisk komite og fastsette rammeverk for graderinger innen WTF taekwondo.

 

Norges kampsportforbund inviterte 12. oktober 2015 mastere og styreledere til møte vedrørende samarbeide med Kukkiwon og organisering av graderinger i Norge. På møtet ble det nedsatt en arbeidsgruppe som blant annet fikk i oppdrag å vurdere et fremtidig graderingsopplegg. Arbeidsgruppen utarbeidet et rammeverk for gradering og presenterte dette på et debattmøte den 6. april 2016. Etterfølgende har seksjonsstyret valgt å fremme forslaget til rammeverk samt opprettelsen av en teknisk komite for seksjonsmøtet og forbundstinget.

Forslag til rammeverk for gradering innen WTF taekwondo

 

Omfang av disse regler

Det følger av Norges Kampsportforbund (NFK)s lov §22 at seksjonsstyrene er satt til å ivareta idrettslige aktiviteter, dette omfatter blant annet graderinger. Seksjonsstyret for WTF Taekwondo har dermed det faglige ansvar for beltegrader av svart belte i WTF Taekwondo tilkjent i Norge.

NKF kan tilkjenne graderinger gjennom:

  1. Godkjenning av grad som er tildelt av stilartsorganisasjon eller annet skikket graderingspanel som er godkjent av WTF seksjonens tekniske komite.
  1. Godkjenning av grad tilkjent av annet lands særforbund.
  1. Et graderingspanel oppnevnt via en prosedyre som er vedtatt av teknisk komite for WTF taekwondo.[1]
  1. I tillegg er alle graderinger tildelt direkte av Kukkiwon[2] automatisk anerkjent.

 

Det følger av NKFs organisasjonsnormer at seksjonenes tekniske komiteer skal organisere forbundsgraderinger på nasjonalt nivå innenfor dan-grader, og oppnevner graderingspanel(er) etter behov.

 

Samarbeide med stilartsorganisasjoner/graderingseksaminatorer

Graderinger via stilartsorganisasjoner (som har inngått samarbeidsavtale med NKF) og lisensierte graderingseksaminatorer anerkjennes av NKF ved WTF taekwondo seksjonen. En stilartsorganisasjon i denne sammenheng må ha et definert graderingspensum som kan fremlegges for seksjonens tekniske komité på oppfordring.

Stilartsorganisasjoner med samarbeidsavtale samt graderingsberettigede mastere blir offentliggjort på NKF sine offisielle hjemmesider.

De(n) graderingsberettigede (i stilartsorganisasjonen) lisensieres av seksjonens tekniske komite.

 

Graderingspanel og graderingsrett

Det anbefales at graderinger gjennomføres av et graderingspanel med flere skikkede personer.

Graderingspanelet oppnevnes av seksjonens tekniske komité, jf. organisasjonsnormene.

For graderinger til og med 1. cup må graderingspanelet inneha en lisensiert master med 4. dan eller høyere.

For graderinger fra 1. dan og opp til 5. dan må graderingspanelet inneha en lisensiert master med minimum 6. dan.

For gradering utover 5. dan skal minst én i panelet ha en grad høyere enn den som kandidaten søker å oppnå. Dersom slik kompetanse ikke er tilgjengelig i Norge, kan den hentes inn fra utlandet.

Graderingspanelets avgjørelser er endelige og kan ikke ankes.

Panelet skal bare vurdere kandidater fra klubber tilsluttet NKF.

 

Krav til kandidater

Kandidater må være medlem av klubb tilsluttet NKF.

Kandidater til Poom-grad skal være yngre enn 15 år. Kandidater som søker om 4. Poom skal være yngre enn 18 år.

Kandidater som søker 1. dan og oppover skal være over 15 år.

Kandidaten må forut for graderingen kunne dokumentere følgende:

  • Attestasjon av samtykke fra klubb for å meldes opp for graderingen
  • Liste over tidligere graderinger som angir grad, dato og graderingseksaminator (attestert av klubb) eller kopi av DAN-diplomer for tidligere graderinger.

 

Graderingsprosedyre

Graderingspanelet skal gjennomføre slik teknisk, teoretisk og praktisk eksaminering de finner det nødvendig for å bekrefte kandidatens skikkethet for graderingen.

Gradering skal foretas på grunnlag av kompetanse innenfor: poomsae (mønster) og Kyorugi (kamp) og Kyokpa (knusing) samt avtalt kamp og selvforsvar og øvrige elementer i henhold til stilartspensum.

Graderingen er underlagt de samme sikkerhetsbestemmelser som ellers er gjeldende for tilsvarende aktivitet. Kandidaten skal stille med sikkerhetsutstyr i henhold til kravene.

Kandidaten skal være antrukket i korrekt do-bok i henhold til stilart og reglement. Det gis imidlertid anledning til å dispensere for mindre avvik i antrekk hvor panelet finner dette rimelig.

Kandidaten skal meddeles resultatet av graderingen straks panelet har hatt anledning til lukket konsultasjon seg i mellom etter fullført graderingstest.

Kandidater som ikke passerer gradering må vente minst seks måneder før de igjen kan anmode om ny graderingstest.

 

Graderingsdiplom/sertifikat

Diplomer for tildelt grad utstedes av NKF.

Graderingsdiplom fra Kukkiwon utstedes av Kukkiwon etter anmodning og attestering av NKF eller Master med sertifisering til å foreta slike utstedelser.

 

 

[1] Teknisk komite vedtar kun prosedyren for oppnevning av graderingspanel, teknisk komite skal ikke godkjenne panelene.

[2] Kukkiwons reguleringer