Forslag til behandling på karate «tinget»

Publisert 23.05.2016
Redigert 09.07.2018

Seksjonsstyret fremmer forslag til karate seksjonsmøtet i.f.m. forbundstinget om å kunne inngå avtale om «outsourcing» av Shobu Ippon konkurransen under NM. Hva synes karate klubbene om at stilartsorganisasjoner kan få slik avtale? Er det bare klubbene selv som skal kunne være arrangører? Diskusjonen tas på seksjonsmøtet.

 

Vedtaksforslag: Seksjonsstyret gis fullmakt til å forhandle frem og inngå avtale med JKAN med basis i nedenstående avtaleutkast.

Avtale om arrangering av Shobu Ippon konkurransen i NM Karate

Denne avtalen inngås som tillegg til eksisterende samarbeidsavtale mellom Norges Kampsportforbund (NKF) og JKA Norway (JKAN), med sikte på at JKAN tar på seg arrangøransvaret for Shobu Ippon konkurransen i det årlige NM Karate.

Avtalen inngås for 5 år om gangen f.o.m. 01.01.2017. Hvis ingen av partene sier den opp senest en mnd. før periodens utløp løper avtalen videre for ny periode. Unntatt fra dette gjelder første år som anses som en prøveordning som skal evalueres og om nødvendig føre til revidering av avtalen innen årsslutt. Dersom eksisterende løpende samarbeidsavtale sies opp av partene innenfor 5 års perioden faller også denne tilleggsavtalen bort.

 

Forutsetninger

 1. NM Karate er det offisielle Norgesmesterskapet i Karate arrangert av Norges Kampsportforbund.
 2. Shobu Ippon konkurransen i NM Karate består av kumite (individuell og lag) og kata (individuell og lag). Denne konkurransen skal gjennomføres i henhold til NKFs til enhver tid gjeldende shobu ippon regelverk.
 3. Shobu ippon komitéen skal reflektere medlemsantallet i de tre store shotokan organisasjonene så langt praktisk mulig.
 4. Shobu ippon regelverket baserer seg på regelverket til Japan Karate Association (JKA). Regelverket kan, om nødvendig, tillempes spesielle forhold i Norge. Endringer i regelverket skal utarbeides av shobu ippon komiteen i karate seksjonen i NKF. Vedtak om endringer sendes styret i karate seksjonen som orienteringssak.
 5. Hans Majestets Kongens Pokal (Kongepokalen) tildeles shobu ippon konkurransen i henhold til vedtak i styret i Karateseksjonen, p.t. hvert 3. år. Noen år vil det være to Kongepokaler og da skal det tildeles én til herrer og én til kvinner.
 6. I forbindelse med Karate NM er NKF arrangementseier og regiansvarlig. JKAN er i avtaleperioden teknisk arrangør for shobu ippon konkurransen.
 7. Det forutsettes at medlemsklubbene orienteres om ordningen på seksjonstinget og at det ikke er flertall for endring av denne underveis. Dersom det likevel skulle skje står begge parter fritt til å kansellere avtalen med 1 mnd. varsel.

 

JKAN skal etter avtalen

 1. I samarbeid med shobu ippon komitéen sikre at NKFs stevnereglement 3.2, 3.3 og 3.4 gjennomføres, herunder bl.a. sørge for at nødvendig utstyr for å gjennomføre konkurransene er på plass i hallen. Dette gjelder matter, dommerbord, flagg, stoler, scoreboards til hver hjørnedommer, tidtakningsutstyr, medaljer, etc. (ref. også JKANs eget stevnereglement)
 2. Sikre at det er nok kvalifiserte dommere til å gjennomføre konkurransen som planlagt.
 3. Sikre at det er administrativt personell nok til den praktiske gjennomføringen.
 4. Foreta trekning og annonsere denne i henhold til regelverket.
 5. Oversende resultatene i henhold til regelverket til NKF for publisering.

 

NKF skal etter avtalen

 1. Tilrettelegge koordineringsmøte i god tid før NM
 2. Foreta annonsering og påmelding etter regelverket
 3. Kjøpe inn premier (pokaler og medaljer)
 4. Bistå med SportData SET Online kompetanse ved behov
 5. For øvrig vises det til NKF sin stevnemal og stevnereglementets pkt. 3.1

 

Økonomi

 1. Økonomiske rettigheter til arrangementet avtales fra gang til gang. NKF kan lisensiere ut rettigheter til teknisk arrangør ut i fra hvor stort ansvar/risiko denne vil påta seg etter avtale.

 

Markedsføring

 1. Det skal fremkomme tydelig i invitasjonen og programmet til NM Karate at JKAN er teknisk arrangør av shobu ippon konkurransen.
 2. Det tillates at stilartsorganisasjoner med gjeldende samarbeidsavtale får profilere seg i hallen hvor shobu ippon konkurransen foregår og under superfinalene. Slik profilering skal forhånds godkjennes av NKF.

Tid/sted: ___________________________________________

_________________________________      _________________________________

For NKF                                                                                              For JKAN