• Utøvere som deltar i en kamp med effektiv kamptid over 24 minutter, kan ikke delta i en ny kamp i en periode på minst fire uker.
  • Det fastsettes en maksimal kamptid på 120 minutter per år for utøvere som går kamper med effektiv kamptid over 24 minutter.
  • Det innføres tydeligere krav til dem som skal søke om godkjenning.
  • Godkjenningsnemnda gis mulighet til å føre tilsyn med godkjente kampaktiviteter.
  • Det opprettes en egen klagenemnd for behandling av klager på vedtak fattet av godkjenningsnemnda.

Endringene i forskriften trer i kraft straks.