Oppdatering fra WT-seksjonen

Publisert 14.05.2022
Redigert 16.05.2022

Den 13.mars avholdt vi for første gang på flere år medlemsmøte. Seksjonen erkjenner at man ikke helt har kommet i mål med klubbenes ønsker, men ønsker å gi en oppdatering på de sakene som kom opp på møtet.

Oppdatering og redegjørelse fra seksjonsleder i taekwondo WT, Øyvind Kveine Haugen.

Medlemsmøtet

Møtet på Gardermoen 13.mars i år hadde som utgangspunkt den spesielle situasjonen WKF karate hadde havnet i, og hvordan man i WT Norge så veien videre for et bedre WT. Det er en kjensgjerning at også internt i WT har det vært tidvis stor uenighet, og flere har tatt til orde for å bryte ut av Kampsportforbundet og starte et eget taekwondoforbund. Seksjonen var, og er, av den formening at vi tross alt står sterkere i et fleridrettsforbund, og ønsket gjennom dette møtet å få konkrete tilbakemeldinger fra grasrota om hvilke grep som burde og måtte gjøres for å bedre situasjonen for vår idrett. Medlemmene svarte med tydelig stemme, noe seksjonen er svært glad for. Kort fortalt kom man med følgende ønsker (les referatet her):

  1. Økonomisk selvråderett – knyttet til det tildelte beløpet pr. idrett
  2. Politisk selvråderett – både innenfor breddeidretten/arrangementer og toppidrett
  3. Autonomi hva angår internasjonal representasjon
  4. Medbestemmelsesrett i forbindelse med ansettelser som direkte angår idretten
  5. Administrativ støtte til arrangementer/stevner
  6. Frihet til å velge tekniske løsninger og datasystemer 

Det ble også nedsatt en arbeidsgruppe for å utarbeide et brev til WT Internasjonalt der man skulle forklare dagens organisasjonsmodell og be om en vurdering av hvorvidt denne var i tråd med WTs vedtekter §§ 14 og 16.

Pågående prosesser

Det er ikke til å legge skjul på at demokratiske prosesser tidvis kan ta mer tid enn ønskelig. Seksjonen har tatt opp alle punktene over, men er ikke i mål med alle. Flere av punktene griper rett inn i hvordan Norges Kampsportforbund er satt opp organisasjons- og maktmessig, og en endring vil kreve at det fremlegges et forslag om lovendring på forbundstinget. Andre griper rett inn i den pågående Kampsport 2.0-prosessen, og er ikke noe WT kan løse helt alene. Vi ønsker imidlertid her å gi en kort status på hva seksjonen har jobbet med i tiden etter medlemsmøtet.

Det mest komplekse spørsmålet er knyttet til punkt 1 og 2, og spørsmålet om selvråderett innen politikk og økonomi. Det er Norges Kampsportforbund som er den juridiske enheten, der WT-seksjonen er én av flere. Statens tilskudd til NIF/Olympiatoppen og særforbundene er delt i postene 1-4 hvor post 1 kun gjelder NIF, post 2 gjelder driftstilskudd for særforbundene, post 3 gjelder barn, ungdom og kompetanse i særforbundene, og post 4 gjelder Olympiatoppen. Grunnstøtten i post 2 er beregnet med utgangspunkt i idrettslagenes egen rapportering, og har iflg. NIFs egne dokumenter som mål å opprettholde idretten i Norge som en frivillig organisasjon, samt utvikle et godt aktivitetstilbud innen de respektive idrettene. Innenfor post 3 som da særskilt er rettet mot barneidrett må særforbundene rapportere særskilt til NIF på sitt arbeid og størrelsen på tilskuddet varierer ift. NIFs vurderinger. Dette samt medlemskontingenten (totalt ~21mill NOK, hvor ca 7mill går til TKD) er de midlene som skal drifte alt av NKF, fra administrasjon til toppidrett og regionale stevner innen de ulike seksjonene og idrettene. 

Flere av grenkomiteene og seksjonene har over tid rapportert vanskeligheter med å finne balansen mellom det frivillige og det profesjonelle. Dagens arrangørmodell fungerer godt der hvor man har mange utøvere, samt aktive og dyktige klubber som har erfaring med å drifte stevner. For oss i WT ser vi imidlertid at man har fått en uheldig situasjon der arrangørklubb og teknisk delegat må utføre svært mange oppgaver det er uheldig å tillegge noen som tross alt jobber med taekwondo fordi man synes det er gøy. Vi synes for eksempel ikke at frivillige skal måtte agere reisebyrå ved siden av sin ordinære jobb, og ha til dels store private utlegg knyttet til et arrangement i regi av NKF. Som et tiltak for å bøte på dette, og for å svare ut punkt 5 ovenfor, har WT-seksjonen levert et saksfremlegg til forbundsstyret, der vi har skissert 2-3 fulltidsansatte i administrasjonen som skal jobbe med klubboppfølging og arrangementer, litt i samme tråd som fortidens “sportskonsulenter”. Det er seksjonens tydelige mening at å reversere sentralisering og spesialisering av funksjoner ikke er et steg tilbake, men simpelthen en erkjennelse av at tidligere løsning fungerte bedre og et signal om at man faktisk vil det beste for idretten. 

Når det gjelder punkt 3 og 4, så opplever vi i seksjonen at vi i stor grad har svart ut medlemsmøtets ønsker. I skrivende stund har vi i WT et vedtaksforslag inne til kommende FS-møte 18.mai der vi argumenterer med henvisning til internasjonal praksis, at seksjonsleder skal ha tittel president, og at mer av myndigheten ved idretten skal tillegges idretten selv. Tilsvarende har vi lagt frem en sak til FS, der vi informerer at vi ikke var fornøyd med måten ansettelse av ny landslagstrener ble gjort på, og at vi forventer å bli involvert i fremtidige forhold som har med WT å gjøre. Når det er sagt, skal ikke seksjonen drive slike prosesser. Det er administrasjonen eller Olympiatoppen (avhengig av type ansettelse) som sitter med det formelle ansvaret, men seksjonen forventer å bli tatt med på råd og som minimum informert underveis i prosessen.

Arbeidsgruppen som skulle utforme brevet til WT har enda ikke møttes eller begynt prosessen sin. Dette har flere grunner, men den mest tungtveiende er arbeidet som nå pågår i arbeidsgruppen for Kampsport 2.0. Seksjonen opplever at forbundet har en genuin vilje til å endre seg, og man har ønsket å se hvilke konkrete endringsforslag som legges frem på tinget slik at et brev til WT inneholder de mest oppdaterte opplysningene om forbundets organisatoriske modell. Her innser jeg som seksjonsleder at dette bevisste valget om å utsette burde vært kommunisert ut tydeligere, og tar selvkritikk.

Hva angår det punkt 6 om systemer, så er dette noe forbundsstyret har jobbet mye med i forrige periode. Trondheim NTN fremmet ved forrige ting forslag om at “Forbundsstyret bes legge frem en redegjørelse om prosessen knyttet til utviklingen av nytt medlemssystem på neste Forbundsting i Kampsportforbundet. (…) ” En utførlig redegjørelse er under utarbeidelse, og man har avdekket noen signifikante svakheter i hvordan prosjektet skred frem. Dette vil imidlertid legges frem i sin helhet på kommende ting, og vi velger derfor å ikke skrive mer om denne saken i inneværende innlegg. Når vi så kommer til SportData, så opplever seksjonen at systemet fungerer bedre enn hva det har gjort før. Dommerkomiteen og ildsjeler i WT har igjennom året levert detaljerte kravspesifikasjoner knyttet til poomsaemodul samt retting av feil og mindre brukervennlige løsninger, og flere av disse har blitt tatt tak i av leverandør på en rask og effektiv måte. Vi har imidlertid også løpende dialog med andre leverandører av relevant software, og har bl.a. bestilt opp utstyr for testing fra én av disse. Vi håper på snarlig leveranse slik at vi kan teste gjennom sommeren.

Vi håper at denne oppdateringen har vært nyttig, og at klubbene ser at det jobbes godt i seksjonen og forbundet nå om dagen. Vi beklager igjen mangelen på kommunikasjon, som bestemt kunne ha vært bedre. Avslutningsvis anbefaler vi alle om å møte på Forbundstinget i juni og være med på å påvirke de demokratiske prosessene! WT sine saksfremlegg til Tinget vil komme ut ifm. endelig innkalling til tinget. Vi oppfordrer alle til å lese godt igjennom og stille forberedt. 

Emne: ,