Om Mudo team og andre klubber med nærhet til institutter

Publisert 10.01.2012
Redigert 09.10.2015

En redegjørelse om medlemsrapportering for bl.a. Mudo team.

Forbundskontoret har fått en del spørsmål vedrørende innrapportering av medlemskap innen klubber som har nær tilknytning til Mudo institutter eller andre kommersielle  foretak. Vi vil herved gi en redegjørelse på generelt grunnlag for å bidra til størst mulig opplysning og åpenhet  i denne sammenheng samt minimalisere misforståelser eller/og feilopplysninger i miljøet.

I 1998 ble det i Norges idrettsforbund (NIF) åpnet for at danseinstitutter og kampsportinstitutter fikk medlemskap i hhv. Danseforbundet og Kampsportforbundet. Dette var en dispensasjonsordning som var åpen frem til 2003. Etter dette har ikke instituttene hatt anledning til å stå tilsluttet NIF direkte, men kan ha samarbeid med klubber på ulike måter.

NIFs lov regulerer idrettens forhold til næringslivet, herunder bl.a. fotballklubber og aksjeselskaper samt kampsportklubber og institutter/kommersielle foretak. På bakgrunn av dette har Kampsportforbundet, med juridisk bistand,  utarbeidet vedlagte samarbeidsavtale til bruk mellom klubber og institutter.

Det er NIF ved sine fylkesvise idrettskretser som tar opp nye medlemsklubber og regulerer dette. Kampsportforbundet har kun en uttalerett i den sammenheng. Idrettskretsene skal på vegne av NIF påse at nye og eksisterende medlemsklubber underlegger seg NIFs lov og følger opp de krav som pålegges, herunder at idrettens forhold til næringslivet etterleves iht. retningslinjene i loven. En klubb er selveiende og frittstående og skal ikke underlegges kontroll fra et AS/foretak. For eksempel er det ikke tillatt med såkalt gjennomskjæring, d.v.s. at et styremedlem i et AS/foretak ikke samtidig kan sitte i styret i samarbeidende klubb.

Innen kampsport har det fra tid til annen skjedd at klubber  har blitt utmeldt/oppløst for så å ”gjenoppstå” som institutt utenfor NIF. Det har også gått andre veien med institutter som har blitt nedlagt og omgjort til klubb og søkt opptak i forbundet. I denne sammenheng driver vi med opplysende virksomhet overfor de det gjelder slik at konsekvensene av valget fremkommer samt at prosessene blir så ryddige som mulig i.h.t. NIFs lov.

Ved opptak av nye klubber er det idrettskretsens ansvar å sjekke ut at klubben er reell og ikke bare en ”papirklubb” som benyttes av et institutt for å oppnå fordeler.  Det foretas også regelmessige stikkprøver i eksisterende medlemsklubber, noe som også intensiveres dersom det fremkommer bekymringsmeldinger eller annet som kvalifiserer for nærmere innsyn og oppfølging. Kampsport-forbundet bidrar aktivt og samarbeider med idrettskretsene for å unngå sammenblanding av klubber og institutter.

Oslo Mudo Klubb en medlemsklubb med nær tilknytning til Mudo Instituttet AS, i den forstand at medlemmene i klubben kommer fra instituttet. NIF krever såkalt aktiv innmelding og aksepterer ikke at instituttmedlemmer registreres som klubbmedlemmer uten at medlemmet selv gjør en aktiv handling. Oslo Mudo Klubb representerer dermed kun de medlemmer fra instituttene som selv aktivt har meldt seg inn i klubben i tillegg til instituttet.

Oslo Mudo Klubb har ulike lokasjoner, samlokalisert med Mudo Instituttene. Hver lokasjon har fått sitt eget navn, som for eksempel Mudo team Tveita, men hører likevel innunder Oslo Mudo Klubb. De som er tilsluttet klubben har medlemsrettigheter på lik linje med øvrige kampsportklubber, mens instituttmedlemmene for øvrig kun er kunder i sine respektive institutter som står helt utenfor NIF.

Det ryktes at noen kampsportklubber ønsker å avgrense innrapportering av enkeltmedlemmene til NIF og Kampsportforbundet for å spare penger på medlemskontingenten. Dette begrunnes i at Mudo instituttet har gjort det samme. Utifra ovennevnte er det klart at så ikke er tilfelle, men det er helt klart at det for noen oppleves urettferdig at klubber som samarbeider med institutter har en form for todelt medlemsmasse hvor bredden står i instituttet og konkurranseutøverne står i klubben i tillegg.

Alle medlemmene i en klubb, både passive og aktive, skal innrapporteres til forbundet. D.v.s. at det ikke er anledning til å holde igjen og bare innrapportere klubbens konkurranseutøvere. Imidlertid er det samtidig slik at det absolutt ikke kan kreves rapportering for utøvere som ikke står som medlem av klubben i det hele tatt. Dette er på mange måter selvregulerende i og med at klubbene kun får tilskudd og andre goder basert på medlemstall. Det er imidlertid viktig fortsatt å  jobbe for å kvalitetssikre at alle klubber, herunder også de med samarbeidsavtale med institutter, følger NIFs lov og demokratiske struktur og innrapporterer det faktiske antall medlemmer klubben har, uansett hvilken struktur, organisasjonsform og samarbeid som er valgt.

I følge NIFs regnskapsbestemmelser er klubbene forpliktet til å påse at innbetalt medlemskontingent er i samsvar med klubbens medlemsregister (§4.3).

 

 

Relaterte linker

Avtale klubb - foretak