Informasjon vedrørende implementering av arrangementsplanen

Publisert 10.02.2020
Redigert 11.02.2020

Norges Kampsportforbund ønsker å orientere kort om behandlingen av arrangementsplanen på dialogmøtet i regi av seksjonen i februar 2018.

Både administrasjonen og taekwondo-seksjonen i Norges Kampsportforbund ble i siste halvdel av 2017 gjort oppmerksom på innvendinger og bekymringer vedrørende implementering av arrangementsplanen. I januar 2018 mottok vi også et formelt ønske fra ØRBS om et dialogmøte hvor de største arrangørklubbene deltok. Denne henvendelsen ble besvart av administrasjonen i februar 2018.

Både seksjonen og administrasjonen ønsket å imøtekomme ØRBS og andre klubbers behov for å komme med innspill og stille spørsmål, og valgte derfor å avholde et dialogmøte i mars 2018. Alle seksjonens klubber ble invitert til møtet. Totalt deltok 11 av de større arrangørklubbene på møtet, inkludert ØRBS.

Innspill og tilbakemeldinger

Knut Olav Brecke, daværende leder for taekwondo-seksjonen, fremhevet i invitasjonen at seksjonen ønsket innspill og tilbakemeldinger rundt arrangementsplanen.

– Alle klubber som har tanker rundt hvordan våre stevner bør utformes oppfordres til å sende en delegat til dette møtet. Seksjonen ønsker en helhetlig, konstruktiv tilbakemelding på hva man ønsker annerledes, og hva man er fornøyd med i dag, forklarte Brecke.

Agendaen for møtet var som følger:

1. Informasjonskanaler
2. Høydeinndeling
3. Styrets valg av utstyr
4. Arrangementsplanen
5. Valg av hvor nasjonale stevner holdes
6. To dagers stevne

I etterkant av møtet ble referat utsendt til alle deltakerklubber. Kommentarer fra deltakere ble inkludert i endelig versjon av referatet, som også ble sendt til alle deltakere.

Manglende svar på høringer

Vegard Henriksen, arrangementssjef i administrasjonen, var ordstyrer i møtet. I møtet påpekte Henriksen at det ikke var fremkommet noen høringssvar fra WT-klubbene til Forbundsstyrets høring vedrørende arrangementsplanen sommeren 2017.

I etterkant av dialogmøtet ble klubbenes og seksjonsstyrets bekymringer diskutert på et ekstraordinært forbundsstyremøte.

– Hovedelementet i arrangementsplanen er ikke at klubbene skal påta seg økt risiko, men heller påta seg ansvar for en aktivitet i eget miljø, på lik linje med den daglige treningsaktiviteten. Administrasjonen og seksjonen samarbeider tett med ulike løsninger for å minimere risikoen for klubbene. Det avsettes også tilskudd og økonomiske midler i et eget sikringsfond. Kongstanken ved arrangementsplanen er å bygge gode arrangørklubber som kan heve nivået på arrangementene våre og gjennom det sikre økonomisk avkastning til klubbens daglige aktivitet, samt sportslig utbytte. Den nye arrangementsplanen er også i tråd med NIFs måte å avvikle stevner på, forklarer Henriksen.

I etterkant av dialogmøtet fikk seksjonen mulighet til å innføre overgangsordninger ut 2019, for å gi klubbene bedre tid til å omstille seg. I henhold til referatet fra dialogmøtet skulle seksjonen og klubbene samordne innspill fra klubbene ang. ny modell for å ta videre inn i drøftinger med administrasjonen. Dette er per i dag ikke gjennomført. Administrasjonen understreker at vi ønsker å bistå arrangørklubber i arbeidet med å gjennomføre arrangement i tråd med den nye modellen. Våre arrangementskonsulenter kan bistå med sin kompetanse i tråd med arrangørklubbenes behov og ønsker, og arrangementssjefen kan kontaktes direkte for å diskutere utfordringer tilknyttet arrangementsplanen.