Høring på konkurranseregler

Publisert 10.08.2018
Redigert 13.08.2018

Klubbene i seksjonen inviteres til høring på forslag til oppdaterte konkurranseregler

Innledning

WT Seksjonen i Norges Kampsportforbund inviterer med dette til høring over oppdaterte konkurranseregler for konkurranse, kamp og mønster.

Høringen er begrenset til WT Taekwondo klubbene tilknyttet Norges Kampsport Forbund, og også begrenset til de delene av regelverket som er særnorske. De delene av regelverket som følger av de internasjonale bestemmelsene vedtatt på General Assembly til World Taekwondo, er ikke inntatt i denne høringen. Det samme gjelder forordninger som følger av Norsk Lov og NIFs Lov med tilhørende forskrifter og bestemmelser.

Primærmålet med høringen er å hente inn synspunkter på organiseringen av konkurranseaktivitet for nybegynnere og mindre erfarne utøvere i både kamp og mønster, samt å forankre reglene blant klubbene tilknyttet WT Taekwondo i NKF.

Sekundert ønsker seksjonen innspill og synspunkter på prosedyrene hva gjelder påmelding, påmeldingsfrister, innveiing, flytting av utøvere mellom klasser som følge av feil påmelding, ikke oppnådd vekt, feil høyde mv., generell stevneavvikling hva gjelder stevner over to dager kontra en dag, praktiske anliggender på stevnedagene, pris mv. Dette er et åpent punkt hvor vi inviterer klubbene til å dele synspunkter og tanker rundt det overnevnte.

Høringsfrist er satt til fredag 31. august

Høringssvar sendes gjennom skjemaet nederst på siden.

Klubber som trenger mer tid til å forberede en høringsuttalelse grunnet f.eks. styremøte, instruktørsamling mv., bes henvende seg om dette i samme skjema.

Høringens primærmål

Høringens primærmål er å hente inn innspill og synspunkter på de særnorske delene av regelverket, samt forankre dem blant medlemsklubbene.

Konkret ønsker seksjonen innspill på følgende punkter i regelverket:

Konkurransereglementet:

 • § 1.6
 • § 2 – Klubbens ansvar (hele paragrafen)
 • § 3 – Coachens ansvar (hele paragrafen, spesielt §3.3)
 • § 4 – Utøverens ansvar (hele paragrafen)
 • § 7 – Spesielt 7.3 og 7.8
 • § 8 – Spesielt 8.2 og 8.3
  • § 8.3.6 følger av det internasjonale regelverket. Praktiseringen av kontrollveiingen har så langt variert fra mesterskap til mesterskap, og det er ventet at WT, evt. WTE kommer til å videreutvikle eller endre innretningen av kontrollveiingen i.l.a. 2018 eller 2019.
 • § 14 (de delene som ikke er regulert av NIFs lov)

Kampreglementet:

 • § 1.2, §1.3 og §1.7
 • § 4 – Klasser og regler for kontakt
  • Se avsnitt nedenfor i dette høringsbrevet for utfyllende bemerkninger om organisering av konkurranse for utøvere som er nybegynnere eller er middels erfarne.
  • § 4.4 er ikke en del av høringen da dette punktet er regulert av Norsk Lov.
 • § 13.2 – Poengtildeling
  • Spørsmålet her er særlig om hodetreff i Nivå 3 / ungdom / uerfarne utøvere kun skal gi 1 poeng for treff og evt. 2 poeng i teknisk bonus. Dette for å unngå at utøvere i pressede situasjoner går for hodetreff for å f.eks. ta igjen motstanderens forsprang i kampens siste fase. Erfaringsvis fører dette til utilsiktede harde og potensielt skadelige treff til hodet, og ved å la treff til kropp telle mer enn treff til hodet, søker man å redusere tilsiktede og utilsiktede treff til hodet i klasser der utøverne må ansees som uerfarne.

Vær oppmerksom på at §§ 14, 15, 16 (unntatt underpunktene 16.13, 16.14 og 16.15), 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (unntatt 24.3), 25 og 26 i all hovedsak følger av det internasjonale regelverket med tilhørende tolkninger og praktisering på internasjonale ranking-stevner (G-stevner), og er følgelig i utgangspunktet ikke en del av denne høringen.

Seksjonen har så langt ikke vurdert å ha egne unntaksbestemmelser utover allerede nevnte underpunkter og øvrige sær-norske formuleringer vedr. barn, fullkontakt mv., men er åpne for innspill fra klubbene om hvorvidt det er behov for ytterligere særnorske forordninger til disse paragrafene.

Mønsterreglementet:

 • § 1.4.1.1 – Åpen klasse
 • § 1.4.2 – A- og B-utøvere

Ut over innføringen av «Åpen klasse», er endringene i mønsterreglementet beskjedne og mer å anse som «redaksjonell endring» for å forenkle teksten, harmonisere med tilsvarende forordninger i kampreglementet og flyttet deler av reguleringene til konkurransereglementet.

Seksjonen legger opp til en større evaluering av konkurranseformen i mønster basert på internasjonalt regelverk og internasjonal praksis på et senere tidspunkt.

Utfyllende bemerkninger vedr. Nivå-inndeling i Kamp

Målsetning

Seksjonens målsetning er å legge til rette til for at flere skal kunne konkurrere i kamp på like premisser.

Bakgrunn

Formålet med dette avsnittet er å gi en kort og overordnet oppsummeringen av grunnlaget for gjeldende inndeling i A- og B-klasser.

I de tidlige regelverkene skilte man mellom nybegynnere og avansert på beltegrad. Skillet var stort sett satt rundt 4. cup med en liten variasjon i aldersklassene (ungdom, junior og senior). Dette skillet bestod frem til 2006.

Skillet fungerte bra i all den tid WT Taekwondo var en liten idrett. Med større utbredelse, flere klubber og ikke minst flere forskjellige taekwondo-filosofier innen NKF, viste det seg at skillets rigide innretning som ikke tillot at høyere graderte kunne delta som nybegynnere og vice versa, var et problem.

Problemet ble forsterket da NKF satset på å utvikle Taekwondo som en kampidrett. For det første observerte man en signifikant økning i kamp-kompetanse blant lavgraderte som deltok i NKFs program, og dernest en sterk vekst i antall påmeldte til stevner.

Som en følge av økt utbredelse av taekwondo og generell økt interesse for konkurransene i regi av NKF, ble det klart at man måtte endre innretningen av skillet mellom nybegynnere og viderekommende. Følgelig foreslo dommerkomiteen i 2006 å avvikle beltegrad som styrende for hvorvidt man skal ansees som nybegynner eller viderekommende, til fordel for etableringen av A- og B-klasser uten gradsinndeling. B-klassene skulle være forbeholdt de som er nybegynnere i Taekwondo som en konkurranseidrett uten å ta hensyn til utøverens nivå innenfor Taekwondo som en Kampkunst.

En av forutsetningene for deltagelse i B-klassen var at man som utøvere kun skulle konkurrere i denne klassen i «kort tid», og at et eget panel skulle vurdere B-utøvernes progresjon for så å fatte beslutning om at man som utøver skal flyttes over til A-klassen.

Med få unntak har dette ikke blitt fulgt opp grunnet ressursmangel. De gangene man fra seksjonen side har fulgt opp utøverne som forutsatt og også flyttet utøvere mot klubbenes vilje, har det ført til omfattende og til dels konfronterende diskusjoner mellom partene. Sedvanen har følgelig vært at det har vært opp til klubbene selv om avgjøre om en utøver skal konkurrere i A eller B. Dette har også ført til flere henvendelser til seksjonen hva gjelder utøvere som åpenbart burde vært meldt på i A-klassen.

Utvikling i den senere tid og forslag til ny løsning / nye løsninger

Seksjonen har over en periode på noen år erfart at B-klassens innretning heller ikke er hensiktsmessig. Man erfarer jevnt over at det er for store forskjeller mellom høy og lavgraderte, og at dette i stor utstrekning er uheldig for utviklingen av Taekwondo som konkurranseidrett.

Av den grunn ser man på alternative løsninger som ivaretar skillet mellom erfarne kamputøvere («A-utøvere») og uerfarne kamputøvere («B-klasse»).

I forslaget til nytt regelverk er dette forsøkt løst ved å re-innføre nivå-inndeling slik det var frem til 2006 med noen endringer:

 1. Man innfører 3 nivåer
  1. Nivå 3: Til og med 8. cup
  2. Nivå 2: Til og med 4. cup
  3. Nivå 1: I praksis ingen øvre eller nedre grense
 2. Lavere graderte kan fritt delta i høyere nivåer, men høyere graderte kan ikke delta i lavere nivåer.

Formålet er å sikre lavere graderte en konkurranse-plattform der man er sikret å ikke møte utøvere som ligger på et teoretisk mye høyere nivå.

 • Nivå 3 er ment for utøvere som har trent Taekwondo i omlag 6 til 12 måneder.
 • Nivå 2 er ment for utøvere som mestrer grunnleggende Taekwondo, men som likevel ikke har trent i mer enn om lag 24 måneder
 • Nivå 1 er åpen for alle, og tilsvarer dagens A-klasse.

I diskusjonene har man vurdert 4 nivåer (t.o.m 8. cup, t.o.m. 5. cup, t.o.m. 2. cup og ingen grense)

Det har også vært diskutert å beholde A og B inndeling og gjøre nivåinndelingen gjeldende i B. Dette er praksis i blant annet USA og i Oceania der man i Nybegynner-klassen («B-klassen») deler inn i hhv. Gul, Grønn, Blå, Rød og Sort (USA, og for øvrig også modellen vår søstergren i Norge, ITF, følger) og Gul, Blå, Rød og Sort (Oceania).

Etter seksjonens mening er dagens ordning med en B-klasse uten ytterligere inndeling i ferdighetsnivåer suboptimal. Den tar ikke hensyn til verken nybegynnere eller uerfarne Taekwondo-utøvere. Seksjonen ønsker derfor å endre innretningen i kamp til å ta høyde for de som er nye og uerfarne.

I det foreslåtte regelverket er inndelingen av A og B fjernet i og med at man antar at Nivå 3 og 2 gir tilstrekkelig dekning for nybegynnere og uerfarne utøvere.

Før man foreslår å innføre A og B, bør man etter seksjonens mening vurdere å innføre et ekstra nivå som nevnt ovenfor. Det ekstra nivået vil gi utøvere opp til 2. cup en egen klasse å konkurrere i, før man går inn i Nivå 1 som tilsvarer nåværende A-klasse. Alternativt kan man vurdere å flytte grensene fra hhv. 8. og 4. cup til hhv 7. og 3. cup.

Uansett er det slik at Nivå 1 er åpen for alle, i og med at alle lavere graderte kan velge å konkurrere i et høyere nivå.

Når seksjonen nå ber alle klubber om å bidra til ide-dugnad over hvordan man bedre kan legge til rette for nybegynnere og uerfarne kamputøvere, ber vi om at man hensyntar også de praktiske- og organisatoriske aspektene ved forslagene man kommer.

Du kan lese det eksisterende regelverket på kampsport.no for å sammenligne med konkurransreglene som er på høring og kampreglene som er på høring, samt mønsterreglene som er på høring.

Høringsfristen er satt til 31. august.

Etter at dommerkomiteen har behandlet de innkomne uttalelsene, vil komiteen presentere både uttalelser og evt. oppdatert regelverk til seksjonsstyret for videre styrebehandling av regelverkene. Det er ønskelig at de nye reglene skal tre i kraft 1. januar 2019.

Oops! We could not locate your form.