Etiske retningslinjer

Norges Kampsportforbund (NKF) er en paraplyorganisasjon/fleridrettsforbund som favner om en rekke kampsporter og ideologier. NKF legger til rette for trenerutdannelse og konkurranser for kampsportene. NKF ønsker ikke å legge til grunn litteratur som idealiserer kampsport eller kampsporthistorie, men legger heller til grunn NIFs idrettsbegrep og NIFs etiske veivisere.

Mange av ideologiene i kampsporter har en atferdskodeks som samsvarer med NIFs etiske veivisere, og det poengteres at de fysiske ferdighetene man opplæres i gjennom trening ikke skal misbrukes. NKF ønsker å påse at kampsportutøverne følger NIFs lovverk og etiske veivisere til enhver tid, og ikke bare i idrettssammenheng.

NKF har også utarbeidet egne etiske retningslinjer for forbundet og dets medlemmer, som er viktige for kampsport.

Disse etiske retningslinjene er ment å informere representanter for NKF, samt skape ettertanke og samtale. Med representanter for NKF menes forbundsstyret, seksjonsstyrene, forbundsadministrasjonen, dommere, trenere, medlemsklubber og enkeltmedlemmer. Retningslinjene er ment som en bevisstgjøring av de rammene for handling og atferd som forventes i NKF.

Skape trygghet

Representanter for NKF skal bidra til å skape et trygt treningsmiljø. Med dette menes at ingen skal utøve utilbørlig press eller utnyttelse, og alle skal respektere andres personlige integritet. Et trygt treningsmiljø innebærer også at skader forebygges og at de som tilrettelegger treningen har kunnskaper innen førstehjelp. Ikke minst innen kampsportgrener med høy grad av kontakt har NKFs representanter et særlig ansvar for sikkerhet under trening og i konkurranse. Dette inkluderer også å gi elevene nødvendig kunnskap og kompetanse til å ta vare på egen helse og utvikling. Med økende kunnskaper og ferdigheter innen kampsport følger et personlig ansvar for å forvalte dem med klokskap og dømmekraft innenfor så vel som utenfor idrettslivet. NKFs representanter skal bidra til et trygt treningsmiljø også i denne forstand, ved å hjelpe elevene til å utvikle sin dømmekraft og anvende sine kunnskaper og ferdigheter på en trygg måte. Sist, men ikke minst omfatter trygghet at ingen skal bli irettesatt på utilbørlig vis.

Læring og mestring

Representanter for NKF bør bidra til å skape et godt sosialt miljø som skaper trivsel og fremmer læring og mestring for alle, uansett rolle og nivå de befinner seg på. Mestring defineres som å gjennomføre en oppgave på en bedre måte enn det vedkommende har klart tidligere eller på annen måte oppfylle sine egne målsetninger, uavhengig av hvordan resultatet framstår i forhold til andre. Både som rollemodeller og som skapere av mestringsmuligheter forventes representanter for NKF alltid å gjøre sitt beste ut ifra egne forutsetninger.

Konkurranser for alle

Alle representanter for NKF bør selv få velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Konkurranser bør betraktes som en arena for mestringsmuligheter, og ikke ensidig som en arena der en sammenlikner seg selv med andre eller måler seg selv i forhold til plassering.

Selvutvikling

Representanter for NKF bør stadig søke kunnskap, utvikle egne ferdigheter og egenskaper. NKF ønsker å legge til rette for og oppfordre til et helhetlig perspektiv der mentale og kroppslige ferdigheter og egenskaper betraktes som to aspekter ved samme sak.

Redelighet

Representanter for NKF bør ikke komme med uttalelser uten tilstrekkelig belegg når uttalelsene har konsekvenser for andre. Ved uttalelser eller bruk av skriftlig materiell eller annet åndsverk produsert av andre, skal kilden oppgis.

Respekt

Representanter for NKF skal behandle alle med respekt, uansett rolle, kjønn, seksuell legning, kulturell bakgrunn eller nivå de befinner seg på. Med respekt inkluderes at alle skal ha mulighet til å uttale seg og bli hørt. Kritikk er en naturlig del av idrettsdemokratiet, men bør fremmes idrettens egne fora, på det nivå hvor kritikken hører naturlig hjemme, slik at motparten har anledning til å imøtegå kritikken.

Representanter for NKF bør ikke gi negativ omtale av andre aktiviteter, klubber eller representanter i andre offentlige rom eller på sosiale medier.