Medlemsforsikring – ulykke

Som medlem av Norges Kampsportforbund er du omfattet av forbundets ulykkesforsikring. Barn under 12 år er forsikret gjennom Norges idrettsforbund. Medlemmer over 12 år er forsikret gjennom Tryg Forsikring. For generelle spørsmål rundt forsikringsordningen til TrygForsikring kan senior bedriftsrådgiver Sture Langlo Ørdal kontaktes: Epost: sture.langlo.ordal@tryg.no, mobil: 928 564 07.

Forsikring barneidrett – t.o.m. 12 år

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

For forsikringsavtalen gjelder vilkår for Idrettsforsikring og de generelle vilkår, så fremt disse ikke er fraveket i bestemmelsene nedenfor.

Forsikringen omfatter barn til den dato de fyller 13 år.

Forsikringspremien betales av NIF.

Les mer om forsikringen hos NIF.

Skade/ulykkesforsikring 13-75 år via Tryg Forsikring

Registrerte klubbmedlemmer 13-75 år er forsikret gjennom Norges Kampsportforbunds ulykkesforsikring via Tryg Forsikring. Ulykkesforsikringen er betalt via en obligatorisk avgift (vedtatt av forbundstinget) i tillegg til medlemskontingenten for klubbene. Om du skal benytte forsikringen må du fylle ut et skjema hos Tryg etter veiledningen herunder. Forsikringen gjelder over hele verden.Vilkår finnes nederst på denne nettsiden.

Presisering angående skade/ulykkesforsikring og sammenblanding med klubbforsikring

Alle medlemsklubber i Norges Kampsportforbund er pålagt å ha underslagsforsikring av NIF. Enkelte av våre medlemsklubber har derfor kontaktet Idrettens Forsikringssenter angående dette. Av Idrettens Forsikringssenter har flere klubber fått opplyst at klubbene ikke kan få underslagsforsikring uten samtidig å kjøpe skadeforsikring for medlemmene, noe våre medlemsklubber allerede har gjennom Tryg Forsikring.

Flere av våre medlemsklubber har derfor kontaktet oss med spørsmål vedrørende ulykkesforsikringen man har gjennom Tryg og Skadeforsikringen som tilbys gjennom Idrettens Forsikringssenter.

Idrettens Forsikringssenter, Tryg Forsikring og Norges Kampsportforbund ønsker derfor å presisere følgende angående dette:

 • Ulykkesforsikringen som tilbys gjennom Idrettens forsikringssenter gjelder under organisert dugnadsarbeid/arrangementer i klubbens regi. Denne dekker ikke medlemmer under utførelse av idretten (trening/konkurranse), og må ikke sammenblandes med skade-/ulykkesforsikringen medlemmer har gjennom Norges Kampsportforbund og Tryg Forsikring, som gjelder nettopp under utøvelse av idretten.
 • Ulykkesforsikringen gjennom Idrettens Forsikringssenter er derimot ment å dekke gruppen (spillerens/medlemmets foresatte) som utfører det meste av dugnader i idrettslagene. Denne ulykkesforsikringen forutsetter kun at én i familien er medlem.

Ekstra behandlingsforsikring for konkurranseutøvere

Alle konkurranseutøvere kan kjøpe sin egen behandlingsforsikring (som tillegg til den generelle medlemsforsikringen) direkte hos Tryg Forsikring. Pris er avhengig av alder, antall forsikringer etc – ta kontakt med Tryg for tilbud. Forsikringen er en utvidelse av den generelle medlemsforsikringen og kan gi rett til erstatning for utgifter til medisinsk nødvendig behandling ved skader og sykdom i Norden ved private klinikker/sykehus som selskapet har inngått avtale med. Alle utgifter skal være forhåndsgodkjent av Tryg. Alt av dialog og henvendelser vedrørende behandlingsforsikringen tas direkte med Tryg.

Skademelding

Skader etter 01.01.2017; Klikk her for skademelding.

Dette er et generelt skadeskjema for ulykke, og har også spørsmål som kan være lite relevante. Slike spørsmål hopper man over, og går videre i skjemaet. Kryss av for forbundsavtale og oppgi avtalenummeret 6505854. Deretter fyller man ut personalia og hendelsesforløp etter beste evne. Dersom spørsmål kan Tryg kontaktes på følgende måte:

E-post adresse: Personskade@tryg.no
Telefon / gruppenummer: 55172369

Skader skjedd før 01.01.2017 skal meldes til Sportscover via oppgjørsselskapet Crawford & Co. på denne e-posten; company@crawco.no . Merk skademeldingen med Sportscover/Norges Kampsportforbund.

Forsikringsbevis (Vilkår for medlemsforsikring gjennom Tryg Forsikring)

Forsikringen omfatter medlemmer av NKF som er 13 år eller eldre.

Forsikringssum:

 • Ulykke død: kr 50.000,-
 • Ulykke invaliditet: kr 600.000,-
 • Behandlingsutgifter: kr 30.000,-

Egenandel: kr 500,-

Forsikringen dekker medisinsk invaliditet fra og med 15 prosent.

 

Spesielle bestemmelser for Norges kampsportforbund:

Bestemmelsene gjelder i tillegg til eller istedenfor vilkår i bbppk100

Forsikringen gjelder under:

 • Konkurranser/kamper, oppvisninger, organisert trening, og reiser til/fra.
 • Reise/opphold i regi av idrettslaget når formålet med reisen er utøvelse av idretten.
 • Trening som inngår i planmessig treningsprogram når trener/lagleder kan dokumentere at skaden er skjedd under trening.

Forsikringen er utvidet til også å omfatte:

 • Skader på trening, kamp og oppvisning som oppstår ved unnamanøver. med unnamanøver menes forflytninger, vendinger eller andre brå bevegelser med eller uten fysisk kontakt, for eksempel koreografise mønstre /demonstrasjoner.
 • Skader ved knusing, fullkontakt eller knockdown, under organisert trening og/eller nasjonal/internasjonale stevner.

Unntak:

 • Unntaket for boksing, bryting, judo og karate eller annen kamp- og selvforsvarssport kamp- og selvforsvarssport gjelder ikke.

Utbetaling skade ved dødsfall:

Ved utbetaling ved dødsfall er samboer likestilt med ektefelle

Opphørsalder:

Opphørsalder er 75 år

 

Dette er en forenklet fremstilling av de spesielle vilkårene som gjelder for forbundet.
Dersom behov for de fullstendige forsikringsvilkårene, vennligst ta kontakt.

Relaterte linker

Forsikringsvilkår pdf fil