Lotteri- og stiftelsestilsynet: Nye tilskuddsordninger for frivillighet og idrett

Publisert 25.03.2021
Redigert 30.03.2021

Lotteri- og stiftelsestilsynet publiserte 24. mars ny informasjon om tilskuddsordninger for frivillighet og idrett på sine nettsider. Alle våre medlemsklubber oppfordres til å gjøre seg kjent med informasjonen.

– De nye tilskuddsordningene skal støtte opp under frivillighets- og idrettspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold ved å støtte sektoren gjennom covid- 19- krisen. Ordningene skal hjelpe til å utvikle og gjennomføre både aktiviteter og arrangement, som er tilpasset smittevernrestriksjoner. De skal også bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene, opplyser tilsynet på sine nettsider.

Todelt forskrift

Forskriften om tilskuddsordning til frivilligheten er todelt.

Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon i 2020:

  • Organisasjoner som fikk momskompensasjon i 2020 kan få tilskudd. Disse fyller ut egenerklæring, og har søknadsfrist 20. april. Når det gjelder egenerklæring er NIF kontaktet 25. mars angående nærmere informasjon til underliggende organisasjoner/klubber, slik at disse kan få søkt. NIF har 30. mars bekreftet at de ordner dette på vegne av idretten, og at klubber kun skal henvise til NIF under egenerklæring.

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter for frivillige organisasjoner:

  • Søker må kunne dokumentere at merkostnader, tapte publikumsinntekter, leieinntekter og deltakeravgifter er en direkte konsekvens av covid- 19. Det kommer trolig til å åpnes for søknader i juni 2021.
  • Ordningen gjelder for arrangement eller aktivitet i perioden 1. januar 2021 til og med 30. juni 2021. Alle som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke.
  • Det kan søkes om:
    • Kostnader til utvikling eller tilpassing av aktiviteter, som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak.
    • Merkostnader organisasjonen har hatt på grunn av smitteverntilpassinger som er nødvendige for å gjennomføre arrangement og aktiviteter.
    • Dekning av tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter og leieinntekter som følge av publikumsrestriksjoner og deltakerrestriksjoner dersom arrangementet eller aktiviteten helt eller delvis er gjennomført. Størrelsen på tilskuddet utgjør differansen mellom faktiske inntekter og faktiske kostnader til arrangementet eller aktiviteten.

Vi oppfordrer våre klubber til å sette seg inn i tilskuddsordningene, og søke der det er relevant. Alle spørsmål i forbindelse med ordningene kan rettes til Lotteri- og stiftelsestilsynet direkte.